Tuottavuuden kehittäminen, Kuopio

15.5.2018, Kuopio

Ha­lu­at­ko työ­yh­tei­sö­si me­nes­ty­vän jat­kos­sa­kin? Ku­ka­pa ei ha­lu­ai­si! Sen eteen on vain teh­tä­vä työ­tä. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia ava­taan täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa. Mit­kä niis­tä so­pi­vat si­nun työ­yh­tei­söl­le­si? Läh­de­tään kui­ten­kin liik­keel­le asi­a­kas­ym­mär­ryk­sen sy­ven­tä­mi­ses­tä. Tule mu­kaan, ota sel­vää ja ryh­dy toi­men­pi­tei­siin!

Aika tiis­tai 15.5.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
KTM, tie­to­kir­jai­li­ja Ju­ha­ni Kau­ha­nen

Ju­ha­ni on hank­ki­nut laa­jan ko­ke­muk­sen joh­ta­mi­sen, eri­tyi­ses­ti hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen joh­ta­mi­sen alu­eel­la te­ol­li­suu­des­sa ja pal­ve­lu­a­loil­la kes­ki- ja ylim­män joh­don teh­tä­vis­sä. Hä­nel­lä on var­sin laa­ja kon­tak­ti­pin­ta elin­kei­no­e­lä­mään yri­tys­ten ja mui­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den kaut­ta. Hän on ar­vos­tet­tu kou­lut­ta­ja ja lu­en­noit­si­ja sekä yli­o­pis­tois­sa että yri­tyk­sis­sä ja muis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa. Ju­ha­ni on kir­joit­ta­nut yk­sin tai yh­des­sä mui­den kans­sa lä­hes kol­me­kym­men­tä kir­jaa joh­ta­mi­sen ja pal­kit­se­mi­sen osa-alu­eil­ta. Hä­nen uu­sin kir­jan­sa on Esi­mies tuot­ta­vuu­den ke­hit­tä­jä­nä  (2018).

Ju­ha­ni tun­tee hy­vin aihe­a­lu­eit­ten­sa te­o­ri­an ja käy­tän­nön. Hä­nen esi­tyk­sis­sään on huu­mo­ria ja poh­din­taa, ei lä­hes­kään aina val­mii­ta vas­tauk­sia tai toi­min­ta­mal­le­ja. Esi­tyk­sis­sään hän liik­kuu tie­de­maa­il­man ja työ­e­lä­män re­aa­li­maa­il­man väli­maas­tos­sa unoh­ta­mat­ta kum­paa­kaan.

Kau­ha­nen Ju­ha­ni

Koh­de­ryh­mä
Esi­mies- ja joh­to­teh­tä­vis­sä toi­mi­vat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la

Si­säl­tö

Hin­ta 145 e, si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Il­moit­tau­tu­mi­set 3.5.2018 men­nes­sä

Huom! Sama kou­lu­tus myös Ii­sal­mes­sa kes­ki­viik­ko­na 16.5.2018 klo 8.30-16.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015