Rehtorin digipäivä - julkisuuden ja salassapidon vaatimukset

Ke 6.6.2018, Kuopio

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään koko ajan enem­män di­gi­ta­li­soi­tu­vaa kou­lu­maa­il­maa use­as­ta eri näkö­kul­mas­ta:

Kou­lu­tuk­ses­sa kuu­let myös käy­tän­nön vink­ke­jä ja hy­viä käy­tän­tö­jä eri kou­luis­ta.

Aika Ke 6.6.2018 klo 9.00-15.00 Kuo­pi­os­sa

Koh­de­ryh­mä

Reh­to­rit ja opet­ta­jat

Kou­lut­ta­jat HTM Tuu­li Taru­kan­nel ja HTM Ulla Tir­ro­nen, Hal­lin­to­a­ka­te­mia

Si­säl­löt

9.00 Kou­lu­tuk­sen avaus

9.05 Jul­ki­suu­den ja sa­las­sa­pi­don ra­jat ne­tis­sä – lain­sää­dän­nön näkö­kul­ma

10.00 Mi­ten suh­tau­dun verk­ko­jul­ki­suu­teen

– Op­pi­las­tie­dot
– Työ­e­lä­män tie­dot
– Tie­don siir­to oppi­lai­tos­ten kes­ken
– Te­ki­jän­oi­keu­det ja kou­lun toi­min­ta

12.00 Lou­nas

13.00 Eri digi­ka­na­vien hyö­dyn­tä­mi­nen

– Some-ka­na­vat käy­tös­sä: hyö­dyn­nä hy­vin mut­ta tie­toi­ses­ti  (Face­book, Twit­ter, Ins­tag­ram, Sli­deS­ha­re, You­tu­be ym.)
– Eri pal­ve­lui­hin liit­ty­vät ra­joit­teet: mitä saa jul­kais­ta ja mil­lä eh­doil­la?
– Eri pal­ve­lu­jen käyt­tö­ehto­so­pi­muk­set – huo­mi­oi ai­na­kin nämä
– Ku­viin liit­ty­vät ky­sy­myk­set
– Väl­tä su­den­kuo­pat – mi­ten olla as­kel edel­lä op­pi­lai­ta
– Op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin liit­ty­vät ky­sy­myk­set

15.00 Kou­lu­tuk­sen pää­tös

Hin­ta 135 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 23.5.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015