Rehtorin selviytymispaketti, hallinto- ja juridiikka

8.8.-29.8.2018, verkossa

Ku­vi­tus­kuva

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään kes­kei­siä reh­to­rin hal­lin­non ja lain­sää­dän­nön työ­ka­lu­ja. Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään oppi­lai­tos­ta osa­na kun­nan or­ga­ni­saa­ti­o­ta, bud­je­toin­tia, hal­lin­non pe­rus­a­si­oi­ta ja koko ajan kes­kei­sem­män ase­man saa­vaa jul­ki­suus- ja tie­to­suo­ja­ky­sy­mys­tä. Reh­to­rin laki­pa­ket­ti on kat­ta­va kat­saus eri­lai­sis­ta päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn vai­kut­ta­vis­ta la­eis­ta käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja konk­reet­ti­ses­ti esi­tet­ty­nä.

Aika: kes­ki­viik­koi­sin 8.8., 15.8., 22.8. ja 29.8.2018 klo 15.00-16.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Koh­de­ryh­mä: Reh­to­rit, jot­ka ovat juu­ri aloit­ta­mas­sa työ­tään tai jot­ka tar­vit­se­vat ker­taus­ta hal­lin­nol­lis­ten ja ju­ri­dis­ten asi­oi­den osal­ta

Kou­lut­ta­jat: HTM Tuu­li Taru­kan­nel ja HTM Ulla Tir­ro­nen, Hal­lin­to­a­ka­te­mia

Si­säl­löt

Mi­ten kun­ta toi­mii?

Kou­lut­ta­ja: Tuu­li Taru­kan­nel

Opet­ta­jien rek­ry­toin­tia kos­ke­va lain­sää­dän­tö

Kou­lut­ta­ja: Ulla Tir­ro­nen

Jul­ki­suus ja tie­to­suo­ja oppi­lai­tok­sis­sa

Kou­lut­ta­ja: Tuu­li Taru­kan­nel

Tie­don siir­to oppi­lai­tos­ten ja eri toi­mi­joi­den kes­ken

Kou­lut­ta­ja: Tuu­li Taru­kan­nel

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 1.8.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015