Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op

29.9.2017-31.7.2018 Kuopio - käynnissä oleva koulutus

Vas­taa­va kor­ke­a­kou­lu: Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to

Draa­ma­kas­va­tus on tai­de­kas­va­tuk­sel­li­nen ja ko­ke­muk­sel­li­nen oppi­aine. Sii­nä opis­kel­laan ja tut­ki­taan draa­man ja te­at­te­rin kei­no­ja ope­tus- ja kas­va­tus­työs­sä sekä draa­maa tai­de­ai­nee­na eri kas­va­tus- ja op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä.

Draa­ma­kas­va­tuk­sen opis­ke­lus­sa kes­keis­tä on ko­ke­muk­sel­li­suus, yh­tei­söl­li­syys ja tut­ki­va op­pi­mi­nen. Te­o­ria ja käy­tän­tö vuo­rot­te­le­vat ope­tuk­ses­sa. Lähi­jak­so­jen toi­min­nal­li­set osuu­det ni­vou­tu­vat osak­si te­o­ri­aa op­pi­mis­teh­tä­vis­sä. Draa­ma­kas­va­tuk­sen pe­rus­o­pin­not nou­dat­ta­vat Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­maa ja ne to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­län avoi­men yli­o­pis­ton kans­sa. Lähi­o­pe­tus to­teu­te­taan Kuo­pi­os­sa.

Kenelle?

Draa­ma­kas­va­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta oman il­mai­sun­sa ke­hit­tä­mi­ses­tä, draa­mas­ta tai­de­muo­to­na sekä draa­man ja te­at­te­rin kei­no­jen käyt­tä­mi­ses­tä kas­va­tus- ja ope­tus­työs­sä.
Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen saa­neil­le draa­ma­kas­va­tuk­sen pe­rus- ja aine­o­pin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen an­taa pä­te­vyy­den toi­mia lu­ki­on il­mai­su­tai­don opet­ta­ji­na.

Sisältö ja aikataulu

DRAA­MA­KAS­VA­TUK­SEN PE­RUS­TEET

DRA­MA­TUR­GIA I

ESIT­TÄ­VÄ DRAA­MA I

SO­VEL­TA­VA DRAA­MA I 

DRAA­MA­O­PET­TA­JUU­TEEN KAS­VA­MI­NEN

Suoritustapa

Opis­ke­lu muo­dos­tuu 15 tun­nin mit­tai­sis­ta toi­min­nal­li­sis­ta lähi­jak­sois­ta, jol­loin pe­reh­dy­tään käy­tän­nön har­joi­tuk­sin ja kes­kus­te­luin opis­kel­ta­vaan asi­aan. Op­pi­mis­teh­tä­vil­lä sy­ven­ne­tään lähi­jak­son asi­oi­ta.

Hinta

790 €, mak­su mak­se­taan nel­jäs­sä eräs­sä (197,50 €/ erä). Mi­kä­li ha­lu­at use­am­man mak­su­erän tai mak­saa koko sum­man ker­ral­la, ota yh­teyt­tä kou­lu­tus­sih­tee­riin.

Ilmoittautumiset

18.9.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015