Monilukutaito - kaiken oppimisen metataito 1 op

31.10.-28.11.2017 verkossa

Moni­luku­tai­to on nos­tet­tu yh­dek­si pe­rus­kou­lu­jen ope­tus­suun­ni­tel­mien laa­ja-alai­sis­ta tai­dois­ta. Mitä moni­luku­tai­to oi­ke­as­taan on? Kuin­ka sitä voi­daan opet­taa? Entä mikä on moni­luku­tai­don ja pe­rin­teis­ten luku- ja kir­joi­tus­tai­to­jen suh­de toi­siin­sa? Tule ot­ta­maan sel­vää ja op­pi­maan uut­ta!
Kou­lu­tus to­teu­te­taan we­bi­naa­ri- eli verk­ko­lu­en­to­sar­ja­na, joka koos­tuu vii­des­tä we­bi­naa­ris­ta. Käy­tet­tä­vä yh­teys­tek­niik­ka ei edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Jo­kai­nen we­bi­naa­ri tal­len­ne­taan ja tal­len­teet ja­e­taan kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jil­le.
Kat­so Outi Kal­li­on­pään ai­hee­seen liit­ty­vä ly­hyt esit­te­ly­vi­deo>>

Aika
ti 31.10.2017 klo 15.00-16.30
ti 7.11.2017 klo 15.00-16.30
ti 14.11.2017 klo 15.00-16.30
ti 21.11.2017 klo 15.00-16.30
ti 28.11.2017 klo 15.00-16.30

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kou­lut­ta­ja
FT, äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den leh­to­ri Outi Kal­li­on­pää

Koh­de­ryh­mä
Kaik­ki opet­ta­jat

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on ava­ta moni­luku­tai­don kä­si­tet­tä ja an­taa käy­tän­nön vä­li­nei­tä moni­luku­tai­don huo­mi­oi­mi­seen opet­ta­jan työs­sä.

Si­säl­tö
Kou­lu­tus koos­tuu 5 we­bi­naa­ris­ta:

1. Joh­dan­to: Mikä ih­meen moni­luku­tai­to?
Uu­si­me­dia ja di­gi­taa­li­suus ovat muut­ta­neet luku- ja kir­joi­tus­tot­tu­muk­si­am­me. Täs­sä yh­tey­des­sä esil­le on nous­sut moni­luku­tai­don kä­si­te. Moni­luku­tai­toa voi­daan pi­tää myös meta­tai­to­na kaik­keen op­pi­mi­seen.

2. Pe­rin­tei­set luku- ja kir­joi­tus­tai­dot uu­sien tai­to­jen poh­jal­la
Moni­luku­tai­to ei kor­vaa pe­rin­tei­siä luku- ja kir­joi­tus­tai­to­ja, vaan moni­luku­tai­to ra­ken­ne­taan näi­den poh­jal­ta.

3.     Uu­det luku­tai­dot ja nii­den huo­mi­oi­mi­nen ope­tuk­ses­sa
We­bi­naa­ris­sa ote­taan kan­taa, mitä tar­koit­taa uu­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä lu­ke­mi­nen.

4.     Uu­det kir­joi­tus­tai­dot ja nii­den huo­mi­oi­mi­nen ope­tuk­ses­sa
Moni­luku­tai­to pi­tää si­säl­lään myös kir­joi­tus- eli tuot­ta­mis­tai­dot.

5.     Luo­vat ja yh­tei­söl­li­set me­ne­tel­mät uu­den kir­joit­ta­mi­sen ope­tuk­ses­sa
Vii­mei­ses­sä we­bi­naa­ris­sa sy­ven­ne­tään kä­si­tys­tä uu­sis­ta kir­joi­tus­tai­dois­ta.

Hin­ta
70,00 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
24.10.2017  men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015