Digipiirtämisen alkeet (3 op)

25.–26.11.2017, Varkaus ja verkossa

Ha­lu­at­ko vie­dä tai­de­har­ras­tuk­se­si kan­kaal­ta ja pa­pe­ril­ta net­tiin? Haa­vei­let­ko pe­rin­tei­sen si­vel­ti­men jäl­jen yh­dis­tä­mi­ses­tä vek­to­ri­gra­fiik­kaan? Olet­ko kiin­nos­tu­nut logo­suun­nit­te­lus­ta?

Digi­piir­tä­mi­sen al­keis­kurs­sil­la käy­dään läpi bit­ti­gra­fii­kan ja vek­to­ri­gra­fii­kan oh­jel­mis­tot, vä­li­neet ja tek­nii­kat te­o­ri­an ja help­po­jen käy­tän­nön­har­joi­tuk­sien avul­la.

Aika: lähi­o­pe­tus­päi­vät la-su 25.–26.11.2017 klo 10-15 Var­kau­des­sa ja verk­ko­lu­en­not omal­la ajal­la

Kou­lut­ta­ja: Anni Hyy­piö, FM
Anni Hyy­piö on ou­lu­lai­nen free­lan­cer-toi­mit­ta­ja, -ku­vit­ta­ja ja -tait­ta­ja.

Anni Hyy­piä

Koh­de­ryh­mä: Vas­ta-al­ka­jil­le tai ai­hee­seen hie­man jo tu­tus­tu­neil­le. Al­keet osaa­vil­le voi­daan tar­jo­ta omia, haas­ta­vam­pia teh­tä­viä. Il­moi­ta il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä oma osaa­mis­ta­so­si ja se, olet­ko kiin­nos­tu­nut digi­piir­tä­mi­ses­tä ja –maa­laa­mi­ses­ta, logo­suun­nit­te­lus­ta vai ken­ties mo­lem­mis­ta. Mak­si­mi osal­lis­tu­ja­mää­rä 12 hen­ki­löä.

Ta­voi­te: Tu­tus­tua ylei­sim­piin digi­piir­tä­mi­sen oh­jel­mis­toi­hin ja tek­nii­koi­hin ja saa­da hyvä poh­ja har­ras­tuk­sen it­se­näi­sel­le jat­ka­mi­sel­le.

Si­säl­tö:
* Digi­piir­tä­mi­sen fi­lo­so­fi­aa – kuin­ka se ero­aa ky­näs­tä ja pa­pe­ris­ta?
* Digi­piir­tä­mi­sen tek­niik­ka ja vä­li­neet.
* Digi­piir­tä­mi­sen oh­jel­mis­to­jen al­keet.
* Bit­ti­gra­fii­kan pe­rus­teet: Pho­tos­hop piir­tä­jän ja maa­laa­jan työ­ka­lu­na.
* Vek­to­ri­gra­fii­kan pe­rus­teet: Il­lust­ra­tor graa­fi­kon ja lo­gon­te­ki­jän työ­ka­lu­na.
* Piir­to­pöy­dät digi­piir­tä­jän apu­na.
* Seka­tek­niik­ka: pe­rin­tei­sen si­vel­lin­jäl­jen yh­dis­tä­mi­nen digi­tai­tee­seen.
* Oman digi­tai­teen jul­kai­su prin­tis­sä ja ver­kos­sa.

To­teu­tus: en­nak­ko­teh­tä­vä­vä, kak­si lähi­o­pe­tus­päi­vää (la-su) ja verk­ko­lu­en­not omal­la ajal­la. Kurs­sis­ta on mah­dol­li­suus saa­da 3 opin­to­pis­tet­tä.

En­nak­ko­teh­tä­väs­sä ker­ro­taan ly­hy­es­ti omas­ta tai­de­taus­tas­ta, tie­to­ko­nei­ta ja digi­piir­tä­mis­tä kos­ke­vas­ta tai­to­ta­sos­ta ja kiin­nos­tuk­sen­koh­teis­ta esim. digi­piir­tä­mi­nen tai -maa­laa­mi­nen vai vek­to­ri­gra­fiik­ka ja logo­suun­nit­te­lu.  En­nak­ko­teh­tä­vä pa­lau­te­taan en­nen kurs­sin al­kua kou­lut­ta­jal­le.

Lähi­o­pe­tus­päi­vien  la-su 25.–26.11.2017 klo 10-15 ai­ka­na käy­dään läpi te­o­ri­aa ja help­po­ja käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Kurs­si­lai­sen on mah­dol­lis­ta saa­da yh­teis­o­pe­tuk­sen li­säk­si hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta ja pa­lau­tet­ta piir­ros­tek­nii­kas­taan.

Verk­ko­lu­en­to­ja on vii­si, jois­ta yksi on en­nen lähi­päi­viä ja nel­jä verk­ko­lu­en­toa lähi­o­pe­tuk­sen jäl­keen. Verk­ko­lu­en­not kurs­si­lai­nen voi kat­soa omal­ta ko­neel­ta, tab­le­til­ta tai äly­pu­he­li­mel­ta. Osoi­te verk­ko­lu­en­nol­le lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­mi­sen pää­tyt­tyä. Verk­ko­lu­en­toi­hin kuu­luu vi­de­o­lu­en­non li­säk­si ly­hyt kir­jal­li­nen ana­lyy­si­teh­tä­vä ja ku­val­li­nen koti­teh­tä­vä. Ana­lyy­sis­sä tut­ki­taan ja kat­so­taan opet­ta­jan an­ta­man digi­piir­rok­sen/ -maa­lauk­sen tut­kis­ke­lus­ta ja kat­so­mi­ses­ta – mil­lä kei­noil­la kuva on ra­ken­net­tu, mitä tek­nii­koi­ta sii­hen on käy­tet­ty ym. Koti­teh­tä­väs­sä pää­see itse ko­kei­le­maan piir­tä­mäl­lä ja maa­laa­mal­la vi­de­ol­la kä­si­tel­tyä ai­het­ta.

Ole­tuk­se­na koti­teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­sel­le on, että kurs­si­lai­sel­la on mah­dol­li­suus käyt­tää jo­tain piir­tä­mis­oh­jel­mis­toa ko­to­naan omal­la tie­to­ko­neel­laan. Koti­teh­tä­vien te­ke­mi­nen pe­rus­tuu va­paa­eh­toi­suu­teen eli kurs­sil­le voi osal­lis­tua, vaik­ka ei oli­si mah­dol­li­suut­ta teh­dä koti­teh­tä­viä. Uusi verk­ko­lu­en­to tu­lee kurs­sin omil­le net­ti­si­vuil­le vii­kon vä­lein, ja sitä on ai­kaa teh­dä kuu­si päi­vää teh­dä ja pa­laut­taa teh­tä­vä kou­lut­ta­jal­le. Pa­lau­tus teh­dään verk­ko-ope­tus­ym­pä­ris­tös­sä tai säh­kö­pos­tit­se.

Lai­te­vaa­ti­mus: Kou­lu­tuk­ses­sa voi käyt­tää omaa kan­net­ta­vaa, jo­hon on asen­net­tu alla ole­vat oh­jel­mat. Lähi­o­pe­tus­päi­vien ai­ka­na voi käyt­tää opis­ton kan­net­ta­vaa tie­to­ko­net­ta. Jot­ta kurs­sis­ta saa kai­ken hyö­dyn irti, oli­si hyvä olla oma tie­to­kone ja jo­kin ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­mis­to. Joll­ei omaa ko­net­ta ole, oli­si hyvä olla kone, jol­le on sään­nöl­li­nen pää­sy. Oma piir­to­pöy­tä on kurs­sil­la hyö­dyl­li­nen, mutt­ei pa­kol­li­nen. Jos joku oi­kein in­nos­tuu ai­hees­ta, kou­lut­ta­ja voi an­taa vink­ke­jä tai­de­har­ras­tuk­seen so­pi­van tie­to­ko­neen tai piir­to­pöy­dän os­toon.

Oh­jel­mat: Pää­a­si­as­sa Ado­be Pho­tos­hop (bit­ti­gra­fiik­ka) ja Ado­be Il­lust­ra­tor (vek­to­ri­gra­fiik­ka). Ado­ben oh­jel­mis­to­jen uu­sim­mis­ta ver­si­ois­ta on mah­dol­lis­ta la­da­ta vii­kok­si il­mai­set ko­kei­lu­ver­si­ot. Kurs­sil­la voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös il­mai­sia oh­jel­mia Kri­ta (bit­ti­gra­fiik­ka) ja Inks­ca­pe Il­lust­ra­tor (vek­to­ri­gra­fiik­ka). Nii­den pe­rus­peri­aat­teet ovat yh­te­ne­väi­set Ado­ben oh­jel­mien kans­sa, mut­ta ne ei­vät ole täy­sin yksi yh­teen ope­tuk­sen kans­sa. Mi­kä­li ha­lu­at käyt­tää kurs­sil­la mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja oh­jel­mis­to­ja, il­moi­ta sii­tä kou­lut­ta­jal­le en­nen kurs­sin al­kua, jot­ta hän voi tu­tus­tua sii­hen etu­kä­teen.

Hin­ta: 130 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 9.11.2017 men­nes­sä. Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja-koh­das­sa oma osaa­mis­ta­so­si ja se, olet­ko kiin­nos­tu­nut digi­piir­tä­mi­ses­tä ja –maa­laa­mi­ses­ta, logo­suun­nit­te­lus­ta vai ken­ties mo­lem­mis­ta ja se että onko si­nul­la oma tie­to­kone ja mitä oh­jel­mia käy­tät kurs­sil­la.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015