Talollinen vai torppari, suutari vai sotilas? - sukututkimuksen verkkokurssi

19.9.- 17.10.2017, verkossa

Ny­ky­ään suku­tut­ki­mus­ai­neis­toa on pal­jon in­ter­ne­tis­sä ja tut­ki­mus­ta voi teh­dä koti­ko­neel­ta kä­sin. Haas­teek­si muo­dos­tuu ar­kis­to­ai­neis­to­jen tul­kin­ta ja omien suku­tie­to­jen löy­tä­mi­nen suur­ten tie­to­kan­to­jen jou­kos­ta. Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la käy­dään läpi suku­tut­ki­mus­tie­to­kan­to­ja, joi­den avul­la voit teh­dä tut­ki­mus­ta muun mu­as­sa ta­lol­li­sis­ta ja torp­pa­reis­ta. Suu­ta­rei­den ja mui­den­kin käsi­työ­läis­ten sekä so­ti­lai­den tut­ki­muk­ses­sa on omat eri­tyis­piir­teen­sä ja kurs­sil­la pe­reh­dym­me myös nii­hin. Verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tu­taan kir­kol­lis­ten ai­neis­to­jen li­säk­si myös muun mu­as­sa peru­kir­joi­hin, hen­ki­kir­joi­hin, Suo­men Asu­tuk­sen Yleis­lu­et­te­loon ja lain­huu­to­kor­tis­toi­hin. Näi­den avul­la tut­ki­ja saa oman su­vun ker­to­muk­seen elä­vyyt­tä nimi­lu­et­te­loi­den li­säk­si.

Aika:  ti 19.9.- 17.10.2017, klo 17.30-19.00, ver­kos­sa

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men

Rit­va Sam­pio

Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Koh­de­ryh­mä: So­pii kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet sel­vit­tä­mään oman su­vun ta­ri­naa ja ovat jo vä­hän har­ras­ta­neet suku­tut­ki­mus­ta, käy­neet esim. suku­tut­ki­muk­sen pe­rus­kurs­sin tai lu­ke­neet alan opas­kir­jan, esi­mer­kik­si: Suku­tut­ki­mus As­kel As­ke­leel­ta (2002) tai Su­kua tut­ki­maan – Suku-har­ras­ta­jan pik­ku­jät­ti (2014).

Ta­voi­te: An­taa val­miuk­sia tut­kia omaa su­kua it­se­näi­ses­ti koti­ko­neel­ta kä­sin. Kurs­si­lai­set saa­vat mal­li­tut­ki­muk­sis­ta esi­merk­kien avul­la apua omiin tut­ki­muk­siin.

Si­säl­tö: In­ter­net-tie­to­kan­to­jen käyt­töä ja esi­mer­kit ta­lol­li­sen, torp­pa­rin, suu­ta­rin ja so­ti­laan suku­tut­ki­muk­sis­ta 1800-lu­vul­ta 1700-lu­vul­le. Opis­ke­li­ja saa kurs­sin ajan käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen Yh­dis­tyk­sen (SSHY) jä-sen­tun­nuk­set, jol­loin hä­nel­lä on pää­sy vain jä­se­nil­le tar­koi­tet­tui­hin ai­neis­toi­hin.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­ja voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen.

Hin­ta: 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 11.9.2017 men­nes­sä

Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015