Onko suru työtä – vai enemmän?

28.–29.11.2017, Varkaus

Kaik­ki ih­mis­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät koh­taa­vat työs­sään lä­hei­sen­sä me­net­tä­nei­tä. Suru on läs­nä me­ne­tyk­sen het­kel­lä mut­ta myös myö­hem­min – lä­hei­sen kuo­le­ma on hät­käh­dyt­tä­vän usein eri­lais­ten in­hi­mil­lis­ten kipu­pis­tei­den taus­tal­la. Tä­män vuok­si kyky ym­mär­tää su­rua ja su­re­via on ih­mis­lä­hei­sen työn ydin­a­lu­et­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa et­si­tään vas­taus­ta sii­hen, mik­si su­re­van kan­nat­te­le­mi­nen on tot­tu­neel­le­kin am­mat­ti­lai­sel­le han­ka­laa. Mik­si on niin vai­ke­aa löy­tää oi­ke­at sa­nat ja ta­vat ot­taa osaa? Rat­kai­suk­si tar­jou­tuu uu­den­lai­nen, tuo­ree­seen tut­ki­mus­tie­toon poh­jaa­va tul­kin­ta me­ne­tyk­ses­tä ko­ke­muk­se­na, jos­ta ei tar­vit­se pääs­tä yli eikä sel­viy­tyä.

Aika: ti-ke 28.–29.11.2017 klo 9-15.30, Var­kaus

Kou­lut­ta­ja: Mari Pulk­ki­nen, FT. Mari on suo­ma­lai­seen su­ruun pe­reh­ty­nyt us­kon­to­tie­tei­li­jä, jon­ka into­himo on olla luo­mas­sa uu­den­lais­ta suru­kä­si­tys­tä. Kou­lu­tuk­sis­saan hän am­men­taa myös omis­ta me­ne­tys­ko­ke­muk­sis­taan.

Mari Pulk­ki­nen

Koh­de­ryh­mä: So­vel­tuu lä­hei­sen­sä me­net­tä­nei­tä työs­sään koh­taa­vil­le, ku­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le sekä seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöil­le, mut­ta myös laa­jem­min ih­mis­lä­hei­sis­sä teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le.

Ta­voit­tee­na on ha­vah­tua ky­seen­a­lais­ta­maan val­lit­se­va kuva su­run luon­tees­ta ja oi­val­taa lä­hei­sen me­net­tä­mi­sen ko­ke­muk­sen koko­nais­val­tai­suus. Oi­val­lus an­taa val­miu­det su­run ja su­re­vien ym­mär­tä­mi­seen täy­sin uu­des­ta näkö­kul­mas­ta.

Si­säl­tö:
Ti 28.11.2017
Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma

• Tu­tus­tu­mi­nen, kurs­sin si­säl­löt ja käy­tän­nöt
• Tut­ki­mus­tie­don ää­rel­lä: kiin­nos­ta­va kuo­le­ma, vai­et­tu suru
• Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma
o Itäi­ses­tä pe­rin­nös­tä moni­arvo­is­tu­vaan Suo­meen
o Itku­vir­sis­tä so­me­su­ruun
o Ti­las­to­ja ti­he­äm­pi to­del­li­suus: ta­val­li­nen kuo­le­ma?
o Onko suru kuo­le­maa suu­rem­pi tabu?

Suru­kä­si­tys­ten ly­hyt his­to­ria
• Suru­kä­si­tyk­siä 1800-lu­vul­ta nyky­päi­vään
o Suru elä­män­i­käi­se­nä koh­ta­lo­na
o Suru työ­nä ja vai­heit­tai­se­na pro­ses­si­na
o Suru sai­rau­te­na ja sel­viy­ty­mi­se­nä
• Suru­kä­si­tys­ten kri­tiik­kiä: voi­si­ko su­run ym­mär­tää toi­sin?

Ke 29.11.2017
Lä­hei­sen me­net­tä­mi­nen koko­nais­val­tai­se­na ko­ke­muk­se­na

• Kun su­rus­ta tuli suo­ri­tus – koh­ti tuo­ret­ta tul­kin­taa
• Me­ne­tys ko­ke­muk­se­na
o Su­re­va ih­mi­nen, in­hi­mil­li­nen ko­ke­mus
o Su­run tun­teet, teot ja sa­nat
o Suru elä­män­ku­lus­sa ja kult­tuu­ris­sa
• Mer­ki­tyk­sel­li­nen mur­he: suo­ma­lais­ten ko­ke­muk­sia me­ne­tyk­sis­tä

Otan osaa – jos osaan
• Ki­pei­tä ja ke­pei­tä koh­taa­mi­sia
• Mitä am­mat­ti­lai­sel­ta toi­vo­taan?
• Suru­kä­si­tys am­mat­ti­lai­sen työ­vä­li­nee­nä
• Su­run sy­lis­sä: lupa sur­ra

To­teu­tus: Kou­lu­tus koos­tuu lu­en­to­muo­toi­sis­ta alus­tuk­sis­ta, joi­den lo­mas­sa on ai­kaa kes­kus­te­lul­le ja ky­sy­myk­sil­le. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na teh­dään myös pie­ni­muo­toi­sia op­pi­mis­teh­tä­viä, joi­den si­säl­tö tar­ken­tuu osal­lis­tu­ja­mää­rän mu­kaan.

Hin­ta: 270 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 13.11.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015