Tukiviittomat tutuksi

27.-29.10.2017, Varkaus

Tuki­viit­to­mat ovat viit­to­ma­kie­len viit­to­mia, joi­ta käy­te­tään pu­heen tu­ke­na tai kor­vaa­maan pu­het­ta. Nii­tä voi­daan käyt­tää kom­mu­ni­kaa­ti­o­kei­no­na eri­lai­sis­sa pu­heen ja kie­len­ke­hi­tyk­sen häi­ri­öis­sä. Tuki­viit­to­mien käyt­tö kom­mu­ni­kaa­ti­on tu­ke­na eri am­ma­teis­sa on li­sään­ty­nyt.

Aika: pe-su 27.-29.10.2017, Var­kaus
pe 17.00–20.15
la 10.00–14.00
su 10.00–13.15

Kou­lut­ta­ja: viit­to­ma­kie­len tulk­ki Jen­ni Vauh­ko­nen

Jen­ni Vauh­ko­nen

Koh­de­ryh­mä: Kaik­ki, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet tuki­viit­to­mis­ta tai tar­vit­se­vat tuki­viit­to­mia töis­sä tai va­paa-ai­ka­na mm. viit­to­mia käyt­tä­vien las­ten per­heet sekä kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien, so­si­aa­li-, ter­veys­alan ja seu­ra­kun­tien hen­ki­lös­tö. Ei tar­vit­se olla ai­kai­sem­paa viit­to­ma­o­saa­mis­ta.

Si­säl­tö: In­ten­sii­vi­sel­lä tuki­viit­to­mat-kurs­sil­la opi­taan kat­ta­va va­li­koi­ma ar­jen viit­to­mia ym­mär­rys- ja tuot­ta­mis­har­joi­tus­ten avul­la.

Hin­ta:  95 €

Il­moit­tau­tu­mi­set: 11.10.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015