Musiikki-iloa kymmenen kiloa

5.10.2017, Varkaus

Itse­tun­toa, in­nos­tus­ta, lau­lua, lii­ket­tä, kan­nus­tus­ta! Käy­tän­nön­lä­hei­nen mu­siik­ki­kou­lu­tus alle 8-vuo­ti­ai­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Aika
to 5.10.2017 klo 9-16, Var­kaus

Koh­de­ryh­mä
Kai­kil­le alle 8 -vuo­ti­ai­den las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le: päi­vä­hoi­don hen­ki­lös­tö, alku­o­pet­ta­jat, las­ten­oh­jaa­jat, kir­jas­to­jen työn­te­ki­jät, ker­ho­jen oh­jaa­jat jne. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jan ei tar­vit­se tun­tea mu­siik­kia omak­si vah­vuus­a­lu­eek­seen, vaan kaik­ki yh­des­sä to­teu­tet­ta­vat teh­tä­vät ovat help­po­ja, in­nos­ta­via ja lap­sen itse­tun­toa vah­vis­ta­via.

Kou­lut­ta­ja: MuM, Tuu­li Paa­so­lai­nen
Tuu­li on val­mis­tu­nut mu­sii­kin­mais­te­rik­si Si­be­lius-Aka­te­mi­as­ta eri­kois­tu­mis­koh­tee­na mu­sii­kin var­hais­kas­va­tus. Hän on toi­mi­nut mu­siik­ki­kas­va­tus­kou­lut­ta­ja­na vuo­des­ta 2000. Tuu­li työs­ken­te­lee myös Hel­sin­gin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa An­nan­ta­los­sa mu­siik­ki­leik­ki­kou­lun­o­pet­ta­ja­na, esit­tää in­ter­ak­tii­vi­sia mu­siik­ki­sa­tu­ja mm. päi­vä­ko­deis­sa, seu­ra­kun­nis­sa ja kir­jas­tois­sa ja pi­tää alle kou­lu­i­käis­ten las­ten van­hem­mil­le lu­en­to­ja lap­sen ja ai­kui­sen vä­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta pie­nin, hel­poin kei­noin.

Tuu­li Paa­so­lai­nen

Paa­so­lai­nen on teh­nyt kol­me kir­jaa: Kak­si oppi­ma­te­ri­aa­lia las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le: ”Pie­nes­tä lau­lus­ta iso ilo” kir­ja + cd (Le­ko­lar-Prin­tel,2009) sekä ”Mu­siik­ki-iloa kym­me­nen ki­loa” kir­ja+cd (2015) sekä yh­den kir­jan + cd -le­vyn lap­si­per­heil­le: ”Lau­la le­lut laa­tik­koon” (Nemo, 2016)

Ta­voit­tee­na on kan­nus­taa ja roh­kais­ta jo­kais­ta las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vää ai­kuis­ta käyt­tä­mään moni­puo­li­sia mu­sii­kil­li­sia vä­li­nei­tä lap­si­ryh­män­sä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si ja lap­sen koko­nais­ke­hi­tyk­sen, mm. itse­tun­non tu­ke­mi­sek­si. Kou­lu­tus aut­taa huo­maa­maan, kuin­ka jo­kai­sel­la ai­kui­sel­la on jo nämä vä­li­neet lap­si­ryh­män­sä kans­sa mu­si­soi­mi­seen ja kou­lu­tuk­ses­sa ne saa­daan käyt­töön. Kou­lu­tuk­ses­sa huo­ma­taan mu­sii­kin toi­mi­van tun­teen ta­sol­la ohit­ta­en sa­nal­li­sen vies­tin­nän. Tä­män oi­val­ta­mi­nen avaa mah­dol­li­suu­den saa­vut­taa myös eri­tyis­huo­mi­o­ta vaa­ti­vien las­ten maa­il­man. Kou­lu­tus osoit­taa myös mm. pien­ten lau­lu­jen ja leik­kien, tois­ton ja ker­tauk­sen tär­ke­än mer­ki­tyk­sen aja­tel­len op­pi­mis­ta ja osal­li­suu­den ko­ke­mis­ta.

Si­säl­tö

Te­o­ri­a­o­suu­des­sa ko­ros­tuu lap­sen osal­li­suu­den, yh­tei­söl­li­syy­den, itse­tun­non ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­mi­nen ja mu­sii­kin myön­tei­nen vai­ku­tus täs­sä, sekä van­hem­pien kan­nus­ta­mi­nen läs­nä­o­loon las­ten­sa kans­sa mm. lo­rut­te­le­mal­la ja lau­la­mal­la. Kou­lu­tuk­sen te­o­ria ete­nee jou­he­vas­ti käy­tän­nön te­ke­mi­sen lo­mas­sa.

Hin­ta
125 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen
20.9.2017 men­nes­sä

Kat­so myös:
Mu­siik­ki-iloa kym­me­nen ki­loa 6.10. Ii­sal­mes­sa

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015