Asiantuntijaesimiehen vastuut ja velvollisuudet työyhteisössä

15.9. klo 9-15, Varkaus

Joh­dat­ko työs­sä­si moni­am­ma­til­li­sia tii­me­jä tai poik­ki­hal­lin­nol­li­sia pro­ses­se­ja, mut­ta et ole kui­ten­kaan var­si­nai­ses­ti esi­mies? Onko Si­nul­le jos­kus tul­lut työs­sä­si eteen ti­lan­ne, että pyyn­töi­hi­si ei vas­ta­ta tai an­ta­mi­a­si oh­jei­ta ei nou­da­te­ta?

Tule mu­kaan vuo­ro­vai­kut­tei­seen spar­raus­päi­vään yh­des­sä ver­tais­kol­le­go­jen kans­sa poh­ti­maan mi­ten omal­la toi­min­nal­la­si voit vai­kut­taa oman työ­si su­ju­vuu­teen ja min­kä­lai­set vas­tuut, vel­vol­li­suu­det ja oi­keu­det asi­an­tun­ti­ja­esi­mie­hel­lä ovat.

Aika
pe 15.9. klo 9-15, Var­kaus

Koh­de­ryh­mä
Tii­mi­vas­taa­vat, suun­nit­te­li­jat, moni­am­ma­til­lis­ten ryh­mien ve­tä­jät ja pro­jek­ti­pääl­li­köt. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Kou­lut­ta­ja
työn­oh­jaa­ja, LTO, Päi­vi Perä­mäki
Päi­vi on toi­mi­nut esi­mie­he­nä kun­ta-alal­la yli 25 vuot­ta, jos­ta 8 vuot­ta  hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­nä. Tä­män jäl­keen hän oli kun­ta­lii­ton kou­lu­tus­yh­ti­ös­sä joh­ta­va­na kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä nel­jän vuo­den ajan. Syk­sys­tä 2009 läh­tien Päi­vi on luot­san­nut  kou­lu­tus- ja val­men­nus­alan yri­tys­tä.

Hän on val­men­ta­ja­na vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja in­nos­ta­va sekä osal­lis­tu­jia po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la ak­ti­voi­va am­mat­ti­lai­nen. Päi­vin val­men­net­ta­vis­ta esi­mie­his­tä mo­net ovat to­den­neet hä­nen ole­van pu­hut­te­le­va, luo­va ja voi­maa an­ta­va per­soo­na. Hä­nen mo­net mie­len­kiin­toi­set käy­tän­nön esi­mer­kit oman esi­mies­uran ajal­ta an­ta­vat hy­vän vii­te­ke­hyk­sen ja op­pi­mis­a­lus­tan päi­vään osal­lis­tu­jil­le. Hän vi­rit­tää esi­mer­keil­lään myös osal­lis­tu­jat ja­ka­maan omia ko­ke­muk­si­aan esi­mies­työs­tä. Näin yh­tei­nen op­pi­mi­nen mo­nin­ker­tais­tuu!

Ta­voit­tee­na on
• kir­kas­taa asi­an­tun­ti­jan pro­ses­sei­den joh­ta­mis­roo­lia ja vah­vis­taa tai­toa puut­tua eri­lai­siin rat­kai­sua vaa­ti­viin asi­oi­hin työ­yh­tei­sös­sään
• kes­kus­tel­la asi­an­tun­ti­ja­esi­mie­hen vas­tuus­ta, vel­vol­li­suuk­sis­taa ja oi­keuk­sis­ta
• poh­tia ja tar­kas­tel­la ih­mis­ten joh­ta­mi­sen ko­ko­nai­suut­ta käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien arki­työn näkö­kul­mas­ta
• op­pia tie­dos­ta­maan omat luon­tai­set vah­vuu­det ja ke­hit­ty­mis­koh­dat
• ha­vah­tua huo­maa­maan vuo­ro­vai­kut­tei­suu­den voi­ma ih­mis­ten kans­sa toi­mi­mi­ses­sa ja oman käyt­täy­ty­mi­sen vai­ku­tus toi­seen
• an­taa osal­lis­tu­jil­le voi­ma­va­ro­ja haas­teel­li­seen pro­ses­sei­den joh­ta­mis­työn ar­keen

Si­säl­tö:
• joh­ta­mi­sen haas­teet ja mah­dol­li­suu­det
• asi­an­tun­ti­jan vas­tuu ja val­ta
• työn­te­ki­jän vas­tuu
• asen­teet ja ar­vos­tus
• ”su­per­voi­mi­a­ko” tar­vit­tai­siin?
• ih­mis­ten eri­lai­suus voi­ma­va­rak­si
• toi­mi­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen val­ta­va voi­ma
• ”Us­kal­lat­ko kat­soa pei­liin?” – Omat luon­tai­set tai­pu­muk­set – mis­sä omat vah­vuu­det ja ke­hit­ty­mis­koh­dat?
• puut­tu­mi­sen kult­tuu­ri– Mitä ja Mi­ten?
• mis­tä asi­an­tun­ti­jal­le tu­kea pro­ses­sei­den esi­mie­he­nä toi­mi­mi­seen?

Hin­ta
150 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen
31.8.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015