Esimies työyhteisön inhimillisen arkkitehtuurin rakentajana

10.10.2017, Varkaus

Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to on tär­ke­ää ih­mis­ten joh­ta­mi­ses­sa. Onko Si­nus­ta jos­kus tun­tu­nut, ett­et saa vies­ti­ä­si pe­ril­le tai Si­nua ym­mär­re­tään vää­rin? Vai­keut­taa­ko kii­re jos­kus läs­nä­olon tai­to­a­si? Olet­ko tie­toi­nen omis­ta luon­tai­sis­ta tai­pu­muk­sis­ta­si ja nä­et­kö ih­mis­ten eri­lai­suu­den rik­kau­te­na?

Tule vuo­ro­vai­kut­tei­seen val­men­nuk­seen yh­des­sä poh­ti­maan eri­lai­suu­den mie­len­kiin­tois­ta maa­il­maa käy­tän­nön lä­hei­ses­ti, poh­ti­maan uu­sia ide­oi­ta oman työn ke­hit­tä­mi­seen ja saa­maan ener­gi­aa esi­mies­työ­hön.

Aika
ti 10.10.2017 klo 9-15, Var­kaus

Koh­de­ryh­mä
Esi­mies­työ­tä te­ke­vät.

Kou­lut­ta­ja
työn­oh­jaa­ja, LTO, Päi­vi Perä­mäki
Päi­vi on toi­mi­nut esi­mie­he­nä kun­ta-alal­la yli 25 vuot­ta, jos­ta 8 vuot­ta  hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­nä. Tä­män jäl­keen hän oli kun­ta­lii­ton kou­lu­tus­yh­ti­ös­sä joh­ta­va­na kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä nel­jän vuo­den ajan. Syk­sys­tä 2009 läh­tien Päi­vi on luot­san­nut  kou­lu­tus- ja val­men­nus­alan yri­tys­tä

Hän on val­men­ta­ja­na vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja in­nos­ta­va sekä osal­lis­tu­jia po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la ak­ti­voi­va am­mat­ti­lai­nen. Päi­vin val­men­net­ta­vis­ta esi­mie­his­tä mo­net ovat to­den­neet hä­nen ole­van pu­hut­te­le­va, luo­va ja voi­maa an­ta­va per­soo­na. Hä­nen mo­net mie­len­kiin­toi­set käy­tän­nön esi­mer­kit oman esi­mies­uran ajal­ta an­ta­vat hy­vän vii­te­ke­hyk­sen ja op­pi­mis­a­lus­tan päi­vään osal­lis­tu­jil­le. Hän vi­rit­tää esi­mer­keil­lään myös osal­lis­tu­jat ja­ka­maan omia ko­ke­muk­si­aan esi­mies­työs­tä. Näin yh­tei­nen op­pi­mi­nen mo­nin­ker­tais­tuu!

Ta­voi­te
• poh­tia muu­tos­ten joh­ta­mi­sen haas­tei­ta esi­mies­työn näkö­kul­mas­ta
• kes­kus­tel­la arki­joh­ta­mi­sen haas­teis­ta ja oman ajan­käy­tön hal­lin­nas­ta, ai­dos­ta läs­nä­o­los­ta ja kuun­te­lus­ta
• he­rät­tää aja­tuk­sia työ­hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä yh­te­nä tu­lok­sel­li­suu­den ele­ment­ti­nä
• poh­tia esi­mies­ten omien voi­ma­va­ro­jen riit­tä­vyyt­tä ”puun ja kuo­ren” vä­lis­sä työs­ken­te­lys­sä
• löy­tää omat vah­vuu­det ja ke­hit­ty­mis­koh­teet esi­mies­työs­sä

Si­säl­tö
• pro­ses­sei­den ja ih­mis­ten joh­ta­mi­nen – ke­hit­ty­mis­tar­pei­ta esi­mie­he­nä?
• voi­ko muu­tok­sia hal­li­ta joh­ta­mi­sen kei­noin – mitä ai­na­kin pi­täi­si huo­mi­oi­da?
• ih­mis­ten eri­lai­suus mah­dol­li­suu­dek­si
• omat luon­tai­set tai­pu­muk­set esi­mies­työn voi­ma­va­ra­na ja ke­hi­tys­haas­tee­na
• asen­ne ar­vaa­mat­to­man suu­res­sa roo­lis­sa…
• vuo­ro­vai­kut­tei­suu­den voi­ma
• läs­nä­olon tär­keys ja aito kuun­te­lu
• osal­lis­ta­va joh­ta­mi­nen – tä­män päi­vän ja tu­le­vai­suu­den haas­te
• työ­hy­vin­voin­ti tu­lok­sel­li­suu­den te­ki­jä­nä
• esi­mie­hen oma työ­hy­vin­voin­ti ja tu­lok­sel­li­suus
– mis­tä mo­ti­vaa­tio ja in­nos­tus?
– esi­mie­hen omat voi­ma­va­rat – mi­ten minä esi­mie­he­nä jak­san muu­tok­sis­sa?
• mis­tä ai­kaa joh­ta­mis­työl­le?

Hin­ta
180 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen
30.9.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015