Kartat ja karttojen asiakirjat sukututkimuksen rikastuttajana

Ti 7.11 ja 14.11.2017, verkossa

Olet­ko teh­nyt jo suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit löy­tää su­vun asuin­pai­kois­ta lisä­tie­to­ja? Ny­ky­ään in­ter­ne­tis­sä on jo pal­jon digi­ku­vat­tu­ja kart­to­ja kau­pun­geis­ta ja maa­seu­dul­ta. Jos su­ku­si on ol­lut ta­lol­li­sia, torp­pa­rei­ta tai kau­pun­ki­lai­sia, kar­tois­ta saat­taa löy­tyä tark­ka asuin­paik­ka, myös Luo­vu­te­tun alu­een kart­to­ja on in­ter­ne­tis­sä pal­jon. Kurs­sil­la saat myös oh­jei­ta mitä kaut­ta voit ti­la­ta kar­tan jos sitä ei ole digi­ku­vat­tu­na in­ter­ne­tis­sä.

Verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me myös kart­toi­hin liit­ty­viin asia­kir­joi­hin. Niis­tä voi löy­tää tie­toa mil­loin su­vun ti­lal­la on teh­ty hal­ko­mi­nen ja loh­ko­mi­nen, mikä pals­ta on iso­jaon myö­tä kuu­lu­nut ti­laan ja mis­tä löy­dän tie­don mil­loin kiin­teis­töön on saa­tu kiin­ne­kir­ja? Van­hois­sa asia­kir­jois­sa on usein myös kau­nii­ta puu­merk­ke­jä, joi­ta on mu­ka­va liit­tää oman suku­tut­ki­muk­seen. Kau­pun­gis­sa asu­neis­ta su­vun jä­se­nis­tä voi löy­tää myös tar­kan osoit­teen tai kort­te­lin ja jois­sa­kin van­hois­sa kau­pun­ki­kar­tois­sa on jopa asuk­kai­den nimi­lu­et­te­lot.

Pe­reh­dym­me we­bi­naa­ris­sa myös te­ki­jän­oi­keus­a­si­oi­hin. Mil­loin voi lait­taa kar­tan omaan suku­tut­ki­mus­jul­kai­suun va­paas­ti ja mil­loin pi­tää ot­taa huo­mi­oon te­ki­jän­oi­keu­det?

Aika: Tiis­tai 7.11. ja  14.11.2017 klo 17.30-18.15

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Koh­de­ryh­mä: Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le ja kurs­si­lai­set saa­vat käyt­töön­sä myös muut tär­keim­mät suku­tut­ki­muk­sen in­ter­net­o­soit­teet.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 30 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 2.11.2017 men­nes­sä

Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20176.12.2015