EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa

15.5. - 29.5.2018, verkossa

Ell­et pää­se osal­lis­tu­maan kou­lu­tuk­seen re­aa­li­ai­kai­ses­ta, voit kat­soa tal­len­tei­ta 30.6.2018 saak­ka.

Hen­ki­lö­tie­to­laki ja 25.5.2018 läh­tien Suo­mes­sa­kin so­vel­let­ta­va EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus aset­ta­vat mo­nen­lai­sia vaa­ti­muk­sia hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­le ja op­pi­joi­den yk­si­tyi­syy­del­le kou­lus­sa.
Ai­em­min on riit­tä­nyt, että la­kia nou­da­te­taan, mut­ta uusi tie­to­suo­ja-ase­tus edel­lyt­tää, että tämä pys­ty­tään myös osoit­ta­maan. Ase­tus mää­rää tar­kem­mis­ta tie­to­suo­jan toi­men­pi­teis­tä, nii­den suun­nit­te­lus­ta ja do­ku­men­toin­nis­ta ai­em­paa yk­si­tyis­koh­tai­sem­min. Tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kaan jul­ki­sis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa tu­lee jat­kos­sa olla myös tie­to­suo­ja­vas­taa­va.

Niin ope­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le, suun­nit­te­li­joil­le kuin opet­ta­jil­le­kin on tär­ke­ää tun­tea tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mää­räyk­set. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn pe­rus­peri­aat­teet tu­lee tun­tea esi­mer­kik­si sil­loin, kun op­pi­lai­den tie­to­ja ke­rä­tään eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin sekä sil­loin, kun ope­tuk­ses­sa käy­te­tään so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lui­ta ja mui­ta pil­vi­pal­ve­lui­ta. Verk­ko­pal­ve­luis­sa vas­tuu tie­to­suo­jas­ta voi ja­kaan­tua use­an ta­hon kes­ken. Ny­kyi­ses­sä tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­väs­sä ope­tuk­ses­sa tie­to­suo­jan ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­rien pe­rus­teet on vält­tä­mä­tön­tä tun­tea. Toi­saal­ta tie­to­suo­jan ja yk­si­tyi­syy­den pe­rus­teet kuu­lu­vat jo mo­nen kou­lu­tus­as­teen ope­tus­suun­ni­tel­miin.

Hen­ki­lö­tie­to­laki ja EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus aset­taa mo­nen­lai­sia vaa­ti­muk­sia.

Uu­den tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kaan toi­mi­mi­nen on kou­luil­le ja oppi­lai­tok­sil­le haas­te. Uu­sien mää­räys­ten vie­mi­nen käy­tän­töön edel­lyt­tää asi­aan pe­reh­ty­mis­tä ja val­mis­tau­tu­mis­ta. Tä­män we­bi­naa­ri­sar­jan avul­la py­syt pe­ril­lä, mis­sä vai­hees­sa nyt ol­laan me­nos­sa, mitä pi­tää teh­dä ja mikä on tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen voi­maan­tu­lon ja so­vel­ta­mi­sen aika­tau­lu. We­bi­naa­ri­sar­jan ai­ka­na saat li­säk­si tuo­rein­ta tie­toa vi­ran­o­mais­ten an­ta­mis­ta oh­jeis­tuk­sis­ta so­vel­let­tui­na kou­lun käy­tän­nön ti­lan­tei­siin.

Aika: 15.5. – 29.5.2018 klo 16.00-17.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Si­säl­tö

1. we­bi­naa­ri, ti 15.5.2018 klo 16.00-17.30

2. we­bi­naa­ri, 22.5.2018 klo 16.00-17.30

3. we­bi­naa­ri, 29.5.2018 klo 16.00-17.30

Kou­lut­ta­ja KM Har­to Pön­kä, joka on so­si­aa­li­sen me­di­an ja kou­lu­tus­tek­no­lo­gi­an tun­net­tu asi­an­tun­ti­ja, jon­ka nä­ke­myk­siä myös alan tren­de­jä tut­ki­vat kor­ke­a­kou­lut, yri­tyk­set sekä me­dia ar­vos­ta­vat.

Pön­kä on jul­kais­sut kir­jat So­si­aa­li­sen me­di­an käsi­kir­ja (2014) ja Open so­me­kir­ja (2017, Do­cen­do). Pön­kä on myös ak­tii­vi­nen verk­ko­kes­kus­te­li­ja, blog­gaa­ja ja ko­lum­nis­ti. Osa Pön­gän työn­ku­vaa on li­säk­si some-ti­las­to­kat­saus­ten ja ver­kos­to­a­na­lyy­sien te­ke­mi­nen.

Har­to Pön­kä

Hin­ta 80 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 7.5.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015