Tukiviittomat tutuksi, jatko

23.-25.2.2018, Varkaus

Tuki­viit­to­mat ovat viit­to­ma­kie­len viit­to­mia, joi­ta käy­te­tään pu­heen tu­ke­na tai kor­vaa­maan pu­het­ta. Nii­tä voi­daan käyt­tää kom­mu­ni­kaa­ti­o­kei­noi­na eri­lai­sis­sa pu­heen ja kie­len­ke­hi­tyk­sen häi­ri­öis­sä. Tuki­viit­to­mien käyt­tö kom­mu­ni­kaa­ti­on tu­ke­na eri am­ma­teis­sa on li­sään­ty­nyt.

Aika
pe 23.2.2018 klo 17.00–20.15
la 24.2.2018 klo 10.00–14.00
su 25.2.2018 klo 10.00–13.15

Kou­lut­ta­ja
Jen­ni Vauh­ko­nen, viit­to­ma­kie­len tulk­ki

Jen­ni Vauh­ko­nen

Koh­de­ryh­mä
Tuki­viit­to­mat tu­tuk­si – kurs­sil­le syk­syl­lä 2015, 2016, 2017 ja Tuki­viit­to­mia arki­e­lä­mään –kurs­sil­le ke­säl­lä 2015 osal­lis­tu­neet tai muu­toin vas­taa­vat tie­dot hank­ki­neet. Kurs­sil­le ote­taan enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö Jat­koa ai­em­min pi­de­tyl­le tuki­viit­to­mia kä­si­tel­leil­le kurs­seil­le. Ker­ra­taan ai­em­min opit­tua ja jat­ke­taan sii­tä mi­hin vii­mek­si jää­tiin. Uu­si­na aihe­a­lu­ei­na muun mu­as­sa ky­sy­mys­sa­nat ja tun­teet.

Hin­ta 95 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 8.2.2018 men­nes­sä. Kou­lu­tus käyn­nis­tyy ja jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015