Positiivisen pedagogiikan työkalupakki -webinaarisarja 1 op

20.3.-24.4.2018, verkossa

Po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan työ­kalu­pak­ki –kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kan­nus­taa ke­hit­tä­mään kou­lu- ja var­hais­kas­va­tus­kult­tuu­ri­amme po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan kei­noin. Uusi pe­rus­kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­ma pe­rään­kuu­lut­taa hy­vin­voin­nin, yk­si­löl­lis­ten vah­vuuk­sien, yh­tei­söl­li­syy­den, osal­li­suu­den ja myön­teis­ten tun­ne­ko­ke­mus­ten vaa­li­mis­ta. Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää sa­man­kal­tai­sia ele­ment­te­jä. Kou­lu­tus tar­jo­aa konk­reet­te­ja pe­da­go­gi­sia käy­tän­tei­tä ja toi­min­ta­mal­le­ja näi­den asi­oi­den edis­tä­mi­sek­si ar­jes­sa.

Ky­syn­tä po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan asi­an­tun­te­muk­sel­le kas­vaa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja kou­lu­maa­il­mas­sa koko ajan. Po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan työ­kalu­pak­ki an­taa osal­lis­tu­jal­le erin­o­mai­sen koko­nais­ku­van po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan te­o­reet­ti­ses­ta pe­rus­tas­ta ja ta­voit­teis­ta sekä lu­kui­sia kei­no­ja myön­tei­sen, vä­lit­tä­vän ja voi­ma­vara­pe­rus­tai­sen op­pi­mis­ilma­pii­rin luo­mi­sek­si. Li­säk­si kou­lu­tus tar­jo­aa konk­reet­te­ja toi­min­ta­ta­po­ja uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man ja var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man lin­jaus­ten to­teut­ta­mi­sek­si päi­vit­täi­ses­sä ar­jes­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät hy­vin­voin­ti­stra­te­gi­at aut­ta­vat osal­lis­tu­jaa omien voi­ma­va­ro­jen vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä oman työ­ilon ja –hy­vin­voin­nin li­sää­mi­ses­sä.

Aika

Tiis­tait 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4. ja 24.4.2018 klo 15-16.30.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus- ja kas­va­tus­hen­ki­lös­tö

Kouluttaja

Luo­kan­o­pet­ta­ja, KT Elii­sa Les­ki­sen­oja
Les­ki­sen­oja on kir­joit­ta­nut kir­jan Po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan työ­kalu­pak­ki. Kir­ja pe­rus­tuu Elii­sa Les­ki­sen­ojan omas­sa luo­kas­saan to­teut­ta­maan toi­min­ta­tut­ki­muk­seen. Tut­ki­mus osoit­ti, että po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan to­teut­ta­mi­nen ins­pi­roi ja voi­maan­nut­taa myös opet­ta­jaa.

Koulutuksen tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on he­rät­tää osal­lis­tu­jas­sa in­nos­tus po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan to­teut­ta­mi­seen. Kou­lu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta osal­lis­tu­jal­le sel­keä ke­hys sekä konk­reet­te­ja myön­tei­siä toi­min­ta­ta­po­ja las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin ja kou­lu­ilon tu­ke­mi­sek­si. Li­säk­si kou­lu­tuk­sen ai­ka­na on roh­kais­taan osal­lis­tu­jaa hyö­dyn­tä­mään po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan toi­min­ta­ta­po­ja oman työn­i­lon­sa ja hy­vin­voin­tin­sa li­sää­mi­sek­si.

Sisältö

We­bi­naa­ri­sar­ja on ra­ken­net­tu käy­tän­nön­lä­hei­sek­si työ­kalu­pa­kik­si, jon­ka eri lo­ke­rois­ta löy­ty­vät käy­tän­teet ja har­joit­teet aut­ta­vat niin kel­ta­nok­kaa kuin van­haa kon­ka­ri­a­kin po­si­tii­vi­seen pe­da­go­giik­kaan pe­rus­tu­van toi­min­ta­kult­tuu­rin luo­mi­ses­sa.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na pe­reh­dy­tään po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan pää­a­ja­tuk­siin ja po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an uran­uur­ta­jan, pro­fes­so­ri Mar­tin Se­lig­ma­nin, hy­vin­voin­ti­te­o­ri­aan, joka an­taa sel­ke­än ke­hyk­sen po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan to­teut­ta­mi­sek­si kou­luis­sa, päi­vä­ko­deis­sa ja ko­to­na. Kou­lu­tus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja toi­min­nal­li­nen, ja esi­tel­tä­vät työ­kalu­pa­kin har­joit­teet kiin­ni­te­tään van­kas­ti tuo­ree­seen tie­teel­li­seen tut­ki­mus­tie­toon. Työ­kalu­pa­kin jois­sa­kin osi­ois­sa pai­not­tuu kou­lus­sa ta­pah­tu­va oh­jaus, ope­tus ja op­pi­mi­nen, mut­ta pe­rus­me­ne­tel­mät so­pi­vat kai­kil­le oh­jaus ja kas­va­tus­a­lal­la työs­ken­te­le­vil­le. Po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an aja­tuk­sil­la ava­taan uu­sia näkö­kul­mia myös työ­hy­vin­voin­tia kos­ke­vaan kes­kus­te­luun ja oh­ja­taan osal­lis­tu­jia hyö­dyn­tä­mään po­si­tii­vis­ta pe­da­go­giik­kaa omien voi­ma­va­ro­jen­sa ja työ­i­lon­sa vah­vis­ta­mi­sek­si.


ti 20.3.2018 klo 15.00-16.30
Työ­kalu­pa­kin te­o­reet­ti­nen pe­rus­ta

Kou­lu­tus­jak­son aluk­si tu­tus­tu­taan po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an ja po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan kes­kei­siin aja­tuk­siin sekä pro­fes­so­ri Mar­tin Se­lig­ma­nin PER­MA-hy­vin­voin­ti­te­o­ri­aan, joka toi­mii työ­kalu­pa­kin te­o­reet­ti­se­na pe­rus­ta­na. PER­MA-te­o­ri­an mu­kaan hy­vin­voin­tim­me muo­dos­tuu vii­des­tä osa­te­ki­jäs­tä: myön­tei­sis­tä tun­teis­ta, si­tou­tu­mi­ses­ta, ih­mis­suh­teis­ta, mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­muk­sis­ta ja saa­vut­ta­mi­ses­ta. Työ­kalu­pa­kin vii­si­lo­ke­roi­nen ra­ken­ne pe­rus­tuu tä­hän ja­ot­te­luun.


ti 27.3.2018 klo 15.00-16.30
Työ­kalu­pa­kin 1. lo­ke­ro – myön­tei­set tun­teet

Työ­kalu­pa­kin en­sim­mäi­nen lo­ke­ro avaa näkö­kul­mia myön­teis­ten tun­tei­den voi­maan ja nii­hin mo­ni­nai­siin mah­dol­li­suuk­siin, joil­la myön­tei­siä tun­tei­ta voi­daan tu­kea ar­jes­sa.


ti 3.4.2018 klo 15.00-16.30
Työ­kalu­pa­kin 2. lo­ke­ro – si­tou­tu­mi­nen

Työ­kalu­pa­kin toi­nen lo­ke­ro tu­tus­tut­taa kei­noi­hin, joil­la op­pi­lai­den ja las­ten si­tou­tu­mis­ta voi­daan vah­vis­taa. Tar­kas­te­lus­sa on flow-te­o­ria sekä eri­lai­sia har­joit­tei­ta tie­toi­suus­tai­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si.


ti 10.4.2018 klo 15.00-16.30
Työ­kalu­pa­kin 3. lo­ke­ro – ih­mis­suh­teet
Työ­kalu­pa­kin kol­mas lo­ke­ro pai­not­taa mer­ki­tyk­sel­li­siä ih­mis­suh­tei­ta las­ten hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Tar­kas­te­lun koh­tee­na ovat vä­lit­tä­vä pe­da­go­giik­ka ja eri­lai­set toi­min­ta­ta­vat, joil­la voi­daan edis­tää myön­tei­sen ja emo­ti­o­naa­li­ses­ti kan­nus­ta­van ilma­pii­rin ra­ken­tu­mis­ta luok­kaan tai päi­vä­koti­ryh­mään. Lo­ke­ros­ta löy­tyy työ­ka­lu­ja myös las­ten kes­ki­näis­ten suh­tei­den ja ko­din kans­sa teh­tä­vän yh­teis­toi­min­nan vah­vis­ta­mi­sek­si.


ti 17.4.2018 klo 15.00-16.30
Työ­kalu­pa­kin 4. lo­ke­ro – mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­muk­set

Työ­kalu­pa­kin nel­jän­nen lo­ke­ron myö­tä tu­tus­tu­taan luon­teen­vah­vuuk­siin. VIA-luo­kit­te­lun avul­la et­si­tään osal­lis­tu­jien omia luon­teen­vah­vuuk­sia sekä poh­di­taan, mi­ten vah­vuus­a­jat­te­lua ja hy­vän huo­maa­mis­ta voi­daan vah­vis­taa ar­jes­sa.


ti 24.4.2018 klo 15.00-16.30
Työ­kalu­pa­kin 5. lo­ke­ro – saa­vut­ta­mi­nen

Työ­kalu­pa­kin vii­den­nen lo­ke­ron avul­la käy­dään läpi työ­ka­lu­ja, joil­la voi­daan edis­tää las­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta, sin­nik­kyyt­tä ja on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia. Li­säk­si poh­di­taan myön­tei­sen pa­laut­teen mer­ki­tys­tä sekä kan­nus­ta­van, op­pi­las­läh­töi­sen ar­vi­oin­nin kei­no­ja.

Suo­ri­tus­ta­pa

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ref­lek­toit op­pi­maa­si ku­vaa­mal­la omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan työ­kalu­pak­ki­a­si ja sitä, mi­ten aiot to­teut­taa PER­MA-te­o­ri­an peri­aat­tei­ta omas­sa työ­ar­jes­sa­si. Lä­he­tä op­pi­mis­päi­vä­kir­ja 15.5.2018 men­nes­sä osoit­teel­la: teh­ta­vat@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi​


Hin­ta
  80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 12.3.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

“Se, mi­hin kes­ki­tym­me, vah­vis­tuu”

Elii­sa Les­ki­sen­oja

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015