Eläinavusteinen pedagogiikka

pe-la 13.-14.4.2018, Varkaus

Mitä on eläin­a­vus­tei­nen pe­da­go­giik­ka? Mi­ten voin hyö­dyn­tää sitä omas­sa työs­sä­ni? Mil­lai­set eläi­met so­vel­tu­vat toi­min­nan har­joit­ta­mi­seen? Mitä vai­ku­tus­ta eläin­a­vus­tei­sel­la pe­da­go­gii­kal­la voi olla?

Eläin­a­vus­tei­sen pe­da­go­gii­kan (Ani­mal As­sis­ted Pe­da­go­gy, AAP) kou­lu­tuk­ses­sa pää­set tu­tus­tu­maan pe­da­go­gii­kan pe­rus­peri­aat­tei­siin ja saat käy­tän­nön har­joi­tus­ten avul­la ide­oi­ta sii­hen, mi­ten eläin­a­vus­tei­suut­ta voi­si hyö­dyn­tää omas­sa työ­ym­pä­ris­tös­sä.

Aika
pe 13.4.2018 klo 17.30-20.00 ja la 14.4.2018 klo 9.00-15.00

Kou­lut­ta­ja
Outi Jänt­ti FM, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja, ai­kuis­o­pet­ta­ja, mm. eläin­ten kou­lu­tus. Outi on pe­reh­ty­nyt eläi­na­vus­tei­seen pe­da­go­giik­kaan opis­kel­les­sa am­mat­til­li­sek­si eri­tyis­o­pet­ta­jak­si ja so­si­aa­li­pe­da­gis­ta he­vos­toi­min­taa sekä ko­kei­le­mal­la käy­tän­nön työs­sään eläi­na­vus­tei­suut­taa eri­lais­ten pe­da­go­gis­ten haas­tei­den rat­kai­se­mi­ses­sa.

Outi Jänt­ti

Koh­de­ryh­mä
Opet­ta­jat ja päi­vä­hoi­don hen­ki­lös­tö sekä kaik­ki ope­tus- ja kas­va­tus­alan toi­mi­jat, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta uu­sis­ta pe­da­go­gi­sis­ta toi­min­ta­mal­leis­ta.

Ta­voi­te

Si­säl­tö
Eläin­a­vus­tei­nen pe­da­go­giik­ka (Ani­mal As­sis­ted (Spe­ci­al) Pe­da­go­gy) (AAP) on suun­ni­tel­mal­lis­ta ja ta­voit­teel­lis­ta eläin­a­vus­teis­ta, oppi­lai­tok­ses­sa, päi­vä­ko­dis­sa tms. op­pi­mis- ja kas­va­tus­ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­vaa työs­ken­te­lyä, jota to­teut­taa alan­sa am­mat­ti­lai­nen kou­lu­te­tun eläi­men avul­la. Eläin­a­vus­tei­sen pe­da­go­gii­kan avul­la voi­daan ope­tel­la mm. so­si­aa­li­sia, emo­ti­o­naa­li­sia, aka­tee­mi­sia ja am­ma­til­li­sia tai­to­ja ja näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ar­vi­oi­daan sään­nöl­li­ses­ti.

Eläin­a­vaus­tei­sen pe­da­go­gii­kan taus­taa pe 13.4.2018 klo 17.30-20.00

Eläin­a­vus­tei­nen pe­da­go­gii­kan käy­tän­nön to­teu­tus la 14.4.2018 klo 9.00-15.00

Hin­ta 170 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen 29.3.2018 men­nes­sä.

 

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015