Karjalan kielen alkeet 1 op

15.3.-19.4.2018, verkossa

Tul­gua ter­veh opas­tu­mah kar­ja­lan kie­leh!

Tule opis­ke­le­maan kar­ja­lan kie­len al­kei­ta ver­kos­sa. Ta­voit­tee­na on, että kurs­sin jäl­keen sel­viy­dyt ar­jen pe­rus­ti­lan­teis­sa vaik­ka­pa mat­ka­tes­sa­si kar­ja­lan­kie­li­sel­lä alu­eel­la. Li­säk­si saat poh­jaa kie­len jat­ko-opis­ke­lul­le.

Aika
to 15.3., 22.3., 5.4., 12.4. ja 19.4.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja
Ma­ria Kä­hä­ri, so­si­o­no­mi (AMK), yo-mer­ko­no­mi
Ma­ria on kar­tut­ta­nut kar­ja­lan kie­len tai­toa na­tii­vi­pu­hu­jien kans­sa, mat­koil­la Kar­ja­lan tasa­val­las­sa, kurs­seil­la ja oma­toi­mi­ses­ti opis­kel­len. Hä­nen per­heen­sä toi­se­na koti­kie­le­nä on kar­ja­la.

Koh­de­ryh­mä
Kar­ja­lan kie­les­tä kiin­nos­tu­neet sekä esi­mer­kik­si Joh­da­tus kar­ja­lan kie­leen -kurs­siin osal­lis­tu­neil­le. Poh­ja­kie­li­tai­toa ei tar­vit­se olla. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 50.

Si­säl­tö
Kar­ja­lan kie­len p
erus­kie­li­op­pia mm. no­mi­nien ja ver­bien tai­vu­tus­ta, pe­rus­di­a­lo­ge­ja arki­päi­vän kes­kus­te­lu­jen poh­jak­si, kuul­lun- ja lu­e­tun ym­mär­tä­mis­tä sekä kir­jal­lis­ta että suul­lis­ta har­joit­te­lua.

Kurs­si koos­tuu verk­ko­vä­lit­tei­sis­tä oppi­tun­neis­ta ja it­se­näi­ses­tä työs­ken­te­lys­tä. It­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn kuu­luu mm. koti­teh­tä­vi­nä kuul­lun- ja lu­e­tu­nym­mär­tä­mis­har­joi­tuk­sia in­ter­ne­tis­tä löy­ty­vää kar­ja­lan­kie­lis­tä ma­te­ri­aa­lia hyö­dyn­tä­en sekä Peda.net-alus­tal­le luo­tu­ja kie­li­oppi- ym. teh­tä­viä sekä ma­te­ri­aa­lia sa­nas­ton har­joit­te­luun.  Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) tu­lee teh­tä­vät olla teh­ty­nä.

Verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­es­sa tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­ja voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen 7.3.2018 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015