Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet

11.4.2018, Varkaus

Di­a­lek­ti­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia (DKT) on tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­va te­ra­pi­a­muo­to, joka täh­tää ih­mis­tä muut­ta­maan hyö­dyt­tö­miä ja hai­tal­li­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, esi­mer­kik­si itse­tu­hoi­suut­ta ja päih­tei­den vää­rin­käyt­töä ja har­joit­te­le­maan uut­ta, tai­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä. Muu­tos­ta­voit­teen li­säk­si edis­te­tään hy­väk­syn­tää tie­toi­sen läs­nä­olon (mind­ful­ness) har­joi­tuk­sil­la ja hy­väk­syn­tää vies­tit­tä­väl­lä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la (va­li­daa­tio). Olen­nais­ta on sekä muu­tok­sen että hy­väk­syn­nän jat­ku­va edis­tä­mi­nen ja tasa­pai­not­ta­mi­nen. Nämä nä­en­näi­ses­ti vas­tak­kai­set ta­voit­teet yh­dis­ty­vät di­a­lek­ti­sen fi­lo­so­fi­an avul­la. Di­a­lek­tiik­ka toi­mii DKT:ssa sekä ko­ko­a­va­na taus­ta­te­o­ri­a­na että käy­tän­nön työ­tä oh­jaa­va­na peri­aat­tee­na.

Di­a­lek­ti­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia (DKT) on ke­hit­tä­nyt pro­fes­so­ri Mars­ha Li­ne­han  USA:ssa 1970-lu­vul­ta al­ka­en. DKT muok­kau­tuu koko ajan ja sii­tä luo­daan uu­sia so­vel­lu­tuk­sia ker­ty­vän tut­ki­mus­tie­don myö­tä. Di­a­lek­tis­ta käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­aa teh­dään maa­il­mal­la laa­jas­ti. Suo­mes­sa en­sim­mäi­set hoi­to-oh­jel­mat käyn­nis­tet­tiin 2000–lu­vun alus­sa ja ny­kyi­sin DKT:aa to­teu­te­taan useil­la paik­ka­kun­nil­la.

Aika
Ke 11.4.2018 klo 8.30-15.30

Kou­lut­ta­ja
Tee­mu Ry­hä­nen, kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti VET,
kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti, käyt­täy­ty­mis­a­na­lyy­tik­ko
DBT Ad­van­ced In­ten­si­ve Trai­ned

Koh­de­ryh­mä
So­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set, jot­ka työs­ken­te­le­vät tun­teen­sää­te­ly­häi­ri­öis­ten kans­sa, las­ten­suo­je­lus­sa tai päih­de­huol­los­sa ja epä­va­kai­den hen­ki­löi­den omai­set ja lä­hei­set.

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään saa hy­vät pe­rus­tie­dot Di­a­lek­ti­ses­ta käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­as­ta ja sen so­vel­ta­mi­ses­ta eri­lai­siin po­ti­las­ryh­miin. Li­säk­si osal­lis­tu­ja pys­tyy kou­lu­tuk­sen myö­tä ar­vi­oi­maan, min­kä­lais­ta DKT-so­vel­lus­ta tar­vit­see, mitä käy­tän­nön asi­oi­ta työ­ryh­mäs­sä/or­ga­ni­saa­ti­os­sa tu­lee to­teut­taa DKT:n käy­tön mah­dol­lis­ta­mi­sek­si ja mi­ten va­li­tun DKT-so­vel­luk­sen aloit­ta­mi­seen kou­lut­tau­du­taan.

Si­säl­tö
Di­a­lek­ti­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an stra­te­gi­at ja me­ne­tel­mät. Pe­rus­tie­dot tai­to­ryh­mien tai­to­a­lu­eis­ta: tie­toi­sen läs­nä­olon tai­dot, ah­din­gon sie­tä­mi­sen tai­dot, tun­ne­sää­te­ly­tai­dot ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Lu­en­to­tyyp­pis­tä ope­tus­ta run­sain esi­mer­kein.

Lisä­tie­toa di­a­lek­ti­ses­ta käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­as­ta.

Hin­ta 150 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.3.2018 men­nes­sä.

 

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015