Digipiirtämistä jatkamaan (3 op)

la-su 17.-18.3.2018 , Varkaus ja verkossa

Erin­o­mai­sen pa­laut­teen saa­nut Digi­piir­tä­mi­sen al­keet saa jat­koa Var­kau­des­sa!

Sy­ven­ne­tään kurs­si­lais­ten tie­tä­mys­tä digi­piir­tä­mi­sen tek­nii­kois­ta ja oh­jel­mis­ta ja an­taa hyvä poh­ja har­ras­tuk­sen it­se­näi­sel­le jat­ka­mi­sel­le.

Aika
Lähi­o­pe­tus­päi­vät la-su 17.3. klo 10-16 ja 18.3.2018 klo 10-15 Var­kau­des­sa ja verk­ko­lu­en­not omal­la ajal­la. Verk­ko­lu­en­not jul­kais­taan  15.3., 22.3., 29.3., 44. ja 11.4.

Kou­lut­ta­ja
Anni Hyy­piö, FM
Anni on ou­lu­lai­nen free­lan­cer-toi­mit­ta­ja, -ku­vit­ta­ja ja -tait­ta­ja, jol­le tai­de on rak­kaan har­ras­tuk­sen li­säk­si lei­pä­puu. Hän on kou­lut­ta­nut ai­em­min digi­piir­tä­mi­sen al­kei­siin Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maan kesä­yli­o­pis­tos­sa Ou­lus­sa.

Anni Hyy­piä

Asi­an­tun­te­va ja iloi­nen opet­ta­ja, joka otti huo­mi­oon kaik­ki tasa­puo­li­ses­ti. Ma­te­ri­aa­li oli erin­o­mais­ta ja laa­du­kas­ta.

Koh­de­ryh­mä
Jat­ko­kurs­si digi­piir­tä­mi­sen al­keis­kurs­sil­le. Kurs­si on tar­koi­tet­tu ai­hee­seen hie­man jo tu­tus­tu­neil­le. Il­moi­ta il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä oma osaa­mis­ta­so­si ja se, olet­ko enem­män kiin­nos­tu­nut digi­piir­tä­mi­ses­tä ja –maa­laa­mi­ses­ta, vek­to­ri­gra­fii­kas­ta vai ken­ties mo­lem­mis­ta.

Ta­voi­te
Sy­ven­tää kurs­si­lais­ten tie­tä­mys­tä digi­piir­tä­mi­sen tek­nii­kois­ta ja oh­jel­mis­ta ja an­taa hyvä poh­ja har­ras­tuk­sen it­se­näi­sel­le jat­ka­mi­sel­le.

Si­säl­tö
Digi­piir­tä­mi­sen jat­ko­kurs­sil­la käy­dään läpi bit­ti­gra­fii­kan ja vek­to­ri­gra­fii­kan tu­tuim­mat oh­jel­mis­tot ja par­haim­mat tek­nii­kat, ja jat­ke­taan sii­tä, mi­hin ai­em­mal­la al­keis­kurs­sil­la jää­tiin.

To­teu­tus
Lähi­o­pe­tus­päi­vien li­säk­si kurs­siin kuu­luu verk­ko-ope­tus­ker­rat ja koti­teh­tä­vät. Verk­ko-ope­tuk­sen ope­tus­vi­de­ot voi la­da­ta omal­le ko­neel­le.

Kurs­si si­säl­tää sekä te­o­ri­aa että käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Kurs­si­lai­sen on mah­dol­lis­ta saa­da yh­teis­o­pe­tuk­sen li­säk­si hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta ja pa­lau­tet­ta piir­ros­tek­nii­kas­taan.

Oh­jel­mat
Kurs­sil­la käy­te­tään joko omaa kan­net­ta­vaa tai opis­ton kan­net­ta­vaa tie­to­ko­nei­ta.

Ope­tuk­ses­sa pää­a­si­al­li­ses­ti käy­tet­tä­vät oh­jel­mis­tot ovat Ado­be Pho­tos­hop CC 2018 (bit­ti­gra­fiik­ka) ja Ado­be Il­lust­ra­tor CC 2018 (vek­to­ri­gra­fiik­ka). Ado­ben oh­jel­mis­to­jen uu­sim­mis­ta ver­si­ois­ta on mah­dol­lis­ta la­da­ta vii­kok­si il­mai­nen ko­kei­lu­ver­sio.

Kurs­sil­la voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös il­mai­sia oh­jel­mis­to­ja Kri­ta (bit­ti­gra­fiik­ka) ja Inks­ca­pe Il­lust­ra­tor (vek­to­ri­gra­fiik­ka). Nii­den pe­rus­peri­aat­teet ovat yh­te­ne­väi­set Ado­ben oh­jel­mien kans­sa, mut­ta ne ei­vät ole aina täy­sin yksi yh­teen ope­tuk­sen kans­sa.

Mi­kä­li ha­lu­at käyt­tää kurs­sil­la mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja oh­jel­mis­to­ja, il­moi­ta sii­tä oh­jaa­jal­le en­nen kurs­sin al­kua, jot­ta hän voi tu­tus­tua sii­hen etu­kä­teen.

Oma piir­to­pöy­tä on kurs­sil­la erit­täin hyö­dyl­li­nen, mutt­ei pa­kol­li­nen lisä.

Hin­ta 135 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen 1.3.2018 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015