Se ihanan kamala esiintymisjännitys

tiistaisin 13.-27.3.2018, verkossa

Jän­ni­tät­kö esiin­ty­mis­tä? Val­vot­ko öitä en­nen esiin­ty­mis­tä? Onko esiin­ty­mi­nen si­nul­le pak­ko­pul­laa? Tule mu­kaan Se iha­nan ka­ma­la esiin­ty­mis­jän­ni­tys –verk­ko­kurs­sil­le saa­maan vink­ke­jä esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hal­lin­taan. Kurs­sil­la poh­di­taan esiin­ty­mis­jän­ni­tys­tä il­mi­ö­nä, saa­daan käy­tän­nön konk­reet­ti­sia vink­ke­jä esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si ja har­joi­tel­laan sen hal­lin­taa. Ni­tis­te­tään siis esiin­ty­mis­jän­ni­tys yh­des­sä ja teh­dään sii­tä mie­lui­sa ja ter­ve­tul­lut ys­tä­vä!

Aika tiis­tai­sin 13.3., 20.3., 27.3.2018 klo 17.30-19.00, ver­kos­sa

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kou­lut­ta­ja KM, FM Tii­na Nau­ma­nen
Tii­na Nau­ma­nen on vies­tin­nän ja draa­man kou­lut­ta­ja sekä esit­tä­vän tai­teen am­mat­ti­lai­nen. Hä­nen eri­tyis­o­saa­mi­se­na on esiin­ty­mis­tai­to­jen, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ja ryh­mä­vies­tin­tä­tai­to­jen kou­lut­ta­mi­nen. Tii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus niin yri­tys­ten kuin yh­tei­sö­jen kou­lut­ta­mi­ses­ta sekä vah­va osaa­mi­nen myös vies­tin­nän ja draa­man opet­ta­ja­na sekä asi­an­tun­ti­jana eri oppi­lai­tok­sis­ta. Esiin­ty­mi­sen ken­täl­lä Tii­na työs­ken­te­lee näyt­te­li­jä­nä, oh­jaa­ja­na, juon­ta­ja­na, spiik­kaa­ja­na, käsi­kir­joit­ta­ja­na ja lau­la­ja­na. Tii­nan kou­lu­tuk­sen ovat toi­min­nal­li­sia, myös ver­kos­sa.

Koh­de­ryh­mä
kaik­ki esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen lie­ven­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet

Si­säl­tö

ti 13.3. klo 17.30-19.00
Esiin­ty­mis­jän­ni­tys il­mi­ö­nä
– mitä esiin­ty­mis­jän­ni­tys on
– mis­tä se joh­tuu
– onko jän­nit­tä­mi­nen opit­tua vai syn­nyn­näis­tä
– mik­si jot­kut jän­nit­tä­vät ja toi­set ei­vät

ti 20.3. klo 17.30-19.00
Esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hel­pot­ta­mi­nen
– vink­ke­jä esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hel­pot­ta­mi­seen
– syvä­hen­gi­tyk­sen har­joit­te­lua
– läm­mit­te­lyn pika­pa­ket­ti; kuin­ka läm­mi­tän it­se­ni en­nen esiin­ty­mis­tä

ti 27.3. klo 17.30-19.00
Esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hal­lin­ta
– pie­niä va­paa­eh­toi­sia esiin­ty­mis­har­joi­tuk­sia
– pa­laut­teen an­ta­mis­ta toi­sil­le esiin­ty­jil­le
– pa­laut­teen saa­mis­ta omas­ta va­paa­eh­toi­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä kou­lut­ta­jal­ta ja toi­sil­ta kurs­si­lai­sil­ta
– esiin­ty­mis­jän­ni­tys ja eri­lai­set esiin­ty­mis­ti­lan­teet
– kurs­sin lo­pe­tus

Hin­ta 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 1.3.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015