Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa

10.4.-15.5.2018, verkossa

Tie­dät­kö sinä, mitä VR eli vir­tu­aa­li­to­del­li­suus tar­koit­taa? Olet­ko kiin­nos­tu­nut tek­no­lo­gi­an hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja ke­hit­tä­mi­ses­tä kun­tou­tuk­ses­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa? Eh­kä­pä olet miet­ti­nyt, mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta konk­reet­ti­ses­ti voi­si hyö­dyn­tää kun­tou­tuk­ses­sa? Ken­ties si­nua mie­ti­tyt­tää, voi­ko vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­sa teh­dä “oi­ke­aa” te­ra­pi­aa?

Osal­lis­tu Vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den mah­dol­li­suu­det kun­tou­tuk­ses­sa -verk­ko­kou­lu­tuk­seen niin saat kuul­la, mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta jo hyö­dyn­ne­tään kun­tou­tuk­ses­sa ja mil­lai­sia hyö­ty­jä sekä haas­tei­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­se­e­en liit­tyy.

Vir­tu­aa­li­ses­sa kun­tou­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään tek­no­lo­gi­an avul­la eri­lai­sia vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­tö­jä. Sitä voi­daan käyt­tää sekä kas­vok­kain että etä­nä ta­pah­tu­vas­sa kun­tou­tuk­ses­sa. Vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­tön avul­la voi­daan sys­te­maat­ti­ses­ti ar­vi­oi­da, mi­ta­ta ja kun­tout­taa hen­ki­lön toi­min­taa vai­kut­ta­mal­la är­sy­ke­olo­suh­tei­siin, joi­ta on vai­kea kont­rol­loi­da re­aa­li­maa­il­mas­sa. Vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­tös­sä voi­daan tuot­taa käyt­tä­jän ko­ke­mus­maa­il­maan mu­kaan­sa­tem­paa­via kol­mi­u­lot­tei­sia är­syk­kei­tä, joi­den avul­la voi­daan seu­ra­ta käyt­täy­ty­mis­tä sekä ar­vi­oi­da suo­ri­tus­ky­kyä.

Vaik­ka vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen on vie­lä aika uut­ta kun­tou­tuk­ses­sa, löy­tyy ulko­mail­ta – ja osin koti­maas­ta­kin – ko­ke­mus­ta sen käy­tös­tä sekä eri­lais­ten so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kun­tou­tuk­ses­sa.

Osal­lis­tu­ja saa kurs­sin myö­tä kä­si­tyk­sen sii­tä, mitä on vir­tu­aa­li­to­del­li­suus ja mi­ten sitä voi hyö­dyn­tää kun­tou­tuk­ses­sa. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tu­taan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­teen, sii­hen liit­ty­vään tek­no­lo­gi­aan sekä käy­tän­nön ko­ke­muk­siin ja tut­ki­muk­siin sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kun­tou­tuk­ses­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös konk­reet­ti­sia vink­ke­jä, kuin­ka voit hyö­dyn­tää eri­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta ja mil­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia on ke­hi­tet­ty.

Uu­ti­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kun­tou­tuk­ses­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa

Aika

Ti 10.4.2018 klo 16.00-17.30
Ti 17.4.2018 klo 16.00 – 17.30
Ti 24.4.2018 klo 16.00 – 17.30
Ke 2.5.2018 klo 16.00 – 17.30
Ti 8.5.2018 klo 16.00 – 17.30
Ti 15.5.2018 klo 16.00 – 17.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Koh­de­ryh­mä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set ja kun­tou­tuk­sen ke­hit­tä­jät (lää­kä­rit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, so­si­o­no­mit) ja tut­ki­jat sekä opis­ke­li­jat. Kou­lu­tus so­vel­tuu myös va­paa­eh­tois- ja jär­jes­tö­työs­sä toi­mi­vil­le.

Si­säl­löt

1. We­bi­naa­ri: Mitä vir­tu­aa­li­to­del­li­suus on?

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den pe­rus­tei­siin ja sen toi­min­ta­peri­aat­tei­siin.

En­sim­mäi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me sii­hen mitä vir­tu­aa­li­to­del­li­suus oi­kein on ja mi­hin sen tek­no­lo­gia pe­rus­tuu. Pe­reh­dym­me myös sii­hen, mil­lai­sia eri­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den rat­kai­su­ja ja lait­tei­ta löy­tyy. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ke­hit­tyy koko ajan ja mark­ki­noil­ta löy­tyy jo lu­kui­sia usei­ta eri­lai­sia tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja

Tek­no­lo­gi­an li­säk­si pe­reh­dym­me sii­hen mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suus vai­kut­taa tun­tei­siim­me ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Vil­le Har­ju­nen Aal­to-yli­o­pis­ton So­ci­al In­te­rac­ti­on and Emo­ti­on -tut­ki­mus­ryh­mäs­tä ker­too kuin­ka vir­tu­aa­li­to­del­li­suus tar­jo­aa täy­sin uu­sia vä­li­nei­tä ih­mi­sen ja ko­neen vä­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Koh­taa­mi­set vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­sa vai­kut­ta­vat voi­mak­kaas­ti myös ih­mis­ten emo­ti­o­naa­li­siin re­ak­ti­oi­hin.

Kou­lut­ta­jat:
Vil­le Har­ju­nen, VM, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

2. We­bi­naa­ri: Mi­ten vir­tu­aa­li­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä voi hyö­dyn­tää ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten kou­lu­tuk­ses­sa?

Mik­ko Myl­ly­mäki on teho-osas­ton sai­raan­hoi­ta­ja, joka tut­ki kan­di­daa­tin tut­kiel­mas­saan kuin­ka vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta, li­sät­tyä to­del­li­suut­ta ja yh­dis­tet­tyä to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää ter­veys­alan kou­lu­tuk­ses­sa. We­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään kan­di­daa­tin tut­kiel­man tu­lok­sia ja ker­ro­taan mil­lai­sia huo­mi­oi­ta sitä teh­des­sä syn­tyi.

Mik­ko te­kee täl­lä het­kel­lä pro gra­du -tut­kiel­maa vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­si­mu­laa­ti­o­pe­lin pro­to­tyy­pin käy­tet­tä­vyy­des­tä ja hyö­dyl­li­syy­des­tä ensi­hoi­ta­ja­o­pis­ke­li­joi­den kou­lu­tuk­ses­sa. Mik­ko suun­nit­te­li ja käsi­kir­joit­ti tut­kiel­mas­sa hyö­dyn­net­tä­vän vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­si­mu­laa­ti­o­pe­lin, jon­ka kuo­pi­o­lai­nen yri­tys koo­daa. Pe­lin aihe on pe­rus­elin­toi­min­to­jen häi­ri­öi­den tun­nis­ta­mi­nen ABC­DE-me­ne­tel­mää hyö­dyn­tä­en. Mik­ko ker­too ko­ke­muk­si­aan oppi­mis­pe­lin te­ke­mi­ses­tä sekä mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää ter­veys­alan kou­lu­tuk­ses­sa.

Kou­lut­ta­jat:
Mik­ko Myl­ly­mäki, sai­raan­hoi­ta­ja, Ter­veys­tie­tei­den opet­ta­ja­o­pis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­to
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

3. We­bi­naa­ri: Mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää kun­tou­tus­pal­ve­luis­sa?

Tu­to­ris Oy on hyö­dyn­tä­nyt vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta moni­puo­li­ses­ti te­ra­peut­tien työs­sä. Vir­tu­aa­li­tii­min puhe-, toi­min­ta- ja fy­si­o­te­ra­peu­tit ovat eri­kois­tu­neet vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen te­ra­pi­a­työs­sä. We­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään case-esi­merk­kien kaut­ta mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää puhe­te­ra­pi­as­sa, toi­min­ta­te­ra­pi­as­sa ja fy­si­o­te­ra­pi­as­sa. Sen li­säk­si asi­an­tun­ti­jat ker­to­vat ko­ke­muk­sis­taan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja an­ta­vat vink­ke­jä käyt­töön.

Kou­lut­ta­jat:
Sari Arff­man Kun­tou­tuk­sen toi­mi­ala­joh­ta­ja, Tu­to­ris Oy ja toi­nen kou­lut­ta­ja, il­moi­te­taan myö­hem­min
(Kris­tii­na Ko­ti­lai­nen Toi­min­ta­te­ra­peut­ti, eTu­to­ris pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Tu­to­ris Oy)
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

4. We­bi­naa­ri: Mi­ten HUS hyö­dyn­tää vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta?

Bi­o­me­di­cum Hel­sin­kiin avat­tiin syk­syl­lä 2017 vir­tu­aa­li- ja li­sä­tyn to­del­li­suu­den la­bo­ra­to­rio, jos­sa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set ja muu ylei­sö ovat pää­si­vät ko­kei­le­maan po­ti­lai­den kun­tou­tuk­seen, leik­kauk­siin ja ku­van­ta­mi­siin rää­tä­löi­ty­jä vir­tu­aa­li- ja li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia. La­bo­ra­to­ri­os­sa pää­si­vät myös eri­lai­set star­tu­pit esit­tel­mään vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den rat­kai­su­jaan. We­bi­naa­ris­sa HUS VR La­bin pro­jek­tin­ve­tä­jä Pet­ra Ha­vi­sa­lo ker­too la­bin toi­min­nas­ta sekä en­sim­mäi­sis­tä vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den pi­lo­teis­ta, joi­ta HU­Sis­sa on ko­keil­tu vuon­na 2017 sekä mi­ten tu­le­vai­suu­des­sa vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta tul­laan hyö­dyn­tä­mään.

Kou­lut­ta­jat:
Pet­ra Ha­vi­sa­lo, HUS VR lab pro­jek­tin­ve­tä­jä
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

5. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suus toi­min­ta­te­ra­peut­tien kou­lu­tuk­ses­sa  

Mi­lan Ko­la­ro­vic on ke­vääl­lä 2018 val­mis­tu­va toi­min­ta­te­ra­peut­ti Ou­lun am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Hän suo­rit­ti vii­mei­sen har­joit­te­lu­jak­son­sa omas­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­alan yk­si­kös­sään (Kon­tin­kan­gas). Kou­lu on hank­ki­nut fy­sio- ja toi­min­ta­te­ra­peut­tien ope­tus­käyt­töön mm. HTC Vi­ven, Ma­nus VR -hans­kat sekä MTw Awin­da -sen­so­rei­ta. We­bi­naa­ris­sa Mi­lan ker­too ko­ke­muk­sis­taan har­joit­te­lu­jak­sol­ta, kuin­ka hän asen­si lait­teis­toa ja oh­jel­mis­to­ja sekä tu­tus­tui vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­ym­pä­ris­tön tar­jo­a­miin so­vel­luk­siin miet­tien mi­ten nii­tä voi­si hyö­dyn­tää ope­tus­käy­tös­sä.

Mi­lan ker­too myös har­joit­te­lu­jak­son kir­jal­li­ses­ta ke­hit­tä­mis­teh­tä­väs­tä, joka liit­tyi vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den ym­pä­ris­tö­jen hyö­dyn­tä­mi­seen toi­min­ta­te­ra­pi­an ope­tuk­ses­sa sekä tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta on hyö­dyn­net­ty kun­tou­tuk­ses­sa.

Mi­lan on ai­kai­sem­mal­ta kou­lu­tuk­sel­taan me­di­a­no­mi (amk) ja ol­lut 10 vuot­ta vies­tin­tä­alan yrit­tä­jä. Hän myös työs­ken­te­li en­nen toi­min­ta­te­ra­pi­an opis­ke­lu­ja VTT:llä graa­fis­ten käyt­tö­liit­ty­mien ja käyt­tö­ko­ke­muk­sien suun­nit­te­li­ja­na 4 vuot­ta.

Kou­lut­ta­jat:
Mi­lan Ko­la­ro­vic, toi­min­ta­te­ra­peut­ti-opis­ke­li­ja / Oamk
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

6. Suo­ma­lai­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den rat­kai­su­ja

Vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen kiin­nos­taa myös uu­sia kas­vu­ha­kui­sia yri­tyk­siä eli star­tu­pe­ja. Suo­mes­ta löy­tyy jo use­am­pia star­tu­pe­ja sekä yri­tyk­siä, jot­ka ovat eri­kois­tu­neet vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen kun­tou­tuk­ses­sa.

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me kah­teen yri­tyk­seen, joi­den rat­kai­suis­sa hyö­dyn­ne­tään vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta. Yri­tys­ten asi­an­tun­ti­jat esit­te­le­vät omia rat­kai­su­jaan ja ker­to­vat pi­lot­ti­ko­ke­muk­sis­taan.

Pei­li Vi­si­on Oy on ou­lu­lais­läh­töi­nen yri­tys, joka tuo vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta neu­ro­lo­gi­seen kun­tou­tuk­seen. Pei­lin ke­hit­tä­män kun­tou­tus­a­lus­tan avul­la ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen – ku­ten neu­ro­psy­ko­lo­gi, puhe- tai toi­min­ta­te­ra­peut­ti – voi luo­da kun­tou­tu­jal­le yk­si­löl­li­sen har­joit­te­lu­ym­pä­ris­tön vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­teen. So­vel­lus­ta on ke­hi­tet­ty lä­hei­ses­sä yh­teis­työs­sä pi­lot­ti­a­si­ak­kai­den ja Ou­lun yli­o­pis­ton kans­sa.

3D Talo Fin­land Oy on kuo­pi­o­lai­nen vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den rat­kai­su­ja tuot­ta­va yri­tys. Yri­tys on ke­hit­tä­nyt fy­si­o­te­ra­pi­as­sa hyö­dyn­net­tä­viä oh­jel­mis­to­ja, joi­den ide­a­na on tuo­da uu­den­lais­ta vi­rik­keel­li­syyt­tä sekä kou­kut­ta­vuut­ta kun­tou­tuk­seen. So­vel­luk­sia on teh­ty yh­teis­työs­sä Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opis­ke­li­joi­den sekä hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.

Kou­lut­ta­jat:
Joo­nas Pöl­lä, Pei­li­Vi­si­on Oy
Timo Hil­tu­nen, 3D Talo Fin­land Oy
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

Hin­ta 90 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 2.4.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015