Vapaudu stressistä - käytännön avaimia arkeen

21.9.-12.10.2017, verkossa

Verk­ko­kurs­si an­taa eväi­tä itse­tun­te­muk­sen sy­ven­tä­mi­seen ja oman sekä mui­den stres­si­käy­tök­sen ym­mär­tä­mi­seen. Saat myös vink­ke­jä mi­ten voit kä­te­väs­ti tasa­pai­not­taa it­se­si ja lä­hei­se­si tun­nis­ta­mal­la re­a­goin­ti­mal­li­si!
Kom­pas­tus­ki­vet se­lit­tä­vät omaa ja mui­den stres­si­käy­tös­tä ja Tuki­pila­rei­den avul­la saat enem­män ar­jen hal­lin­taa. Tee­mat ovat osa käy­tän­nöl­lis­tä Tasa­pai­non Avai­met® -me­ne­tel­mää, joka ke­hit­tää ym­mär­rys­tä omis­ta vah­vuuk­sis­ta ja tuo li­sää ar­jen hal­lin­taa. Val­men­nuk­sen tyy­li on kes­kus­te­le­va, vä­li­nei­nä esit­te­lyt, ky­se­lyt ja chat­ti.

Koh­de­ryh­mä

It­sen­sä ke­hit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet.

“Oli­pa an­toi­saa, sil­miä avaa­vaa.”

“Tämä kou­lu­tus on erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­nen ja juu­ri oi­ke­as­sa het­kes­sä elä­mäs­sä­ni.”

Aika

Tors­tai­sin 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10.2017 klo 18.00 – 19.30,  ver­kos­sa

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne

Kou­lut­ta­ja

Ca­ri­ta Ny­berg, KTM, työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Keys2Ba­lan­ce Oy

Lue Ca­ri­tan kir­joi­tuk­sia Kol­le­ga.fi-blo­gis­ta>>

Hin­ta

60 e, si­säl­tää tal­len­tei­den kat­se­lu­oi­keu­den

Il­moit­tau­tu­mi­set

7.9.2017 men­nes­sä

E-kir­jo­ja

Kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dot: http://book­boon.com/fi/kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dot-ebook (mak­su­ton)

It­sen­sä joh­ta­mi­nen: http://book­boon.com/fi/it­sen­sa-joh­ta­mi­nen-ebook (8, 99 e)

On­nis­tu­mi­sen es­teet: http://book­boon.com/fi/on­nis­tu­mi­sen-es­teet-ebook (mak­su­ton)

Kat­so myös verk­ko­kou­lu­tus: Voi­maan­nu vah­vuuk­sil­la­si – oi­val­luk­sia hy­vään ar­keen 3.10.-14.11.2017

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20176.12.2015