Voimaannu vahvuuksillasi – oivalluksia hyvään arkeen

3.10.-14.11.2017, verkossa

Voi­maan­nu vah­vuuk­sil­la­si-verk­ko­kou­lu­tus on moni­puo­li­nen oh­jel­ma, joka tar­jo­aa in­nos­ta­val­la ta­val­la ym­mär­rys­tä it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen, jak­sa­mi­seen ja eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­seen. Verk­ko­kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tu­tus­tu­taan ih­mis­ten eri­lai­siin omi­nais­piir­tei­siin, opi­taan tun­nis­ta­maan omia vah­vuuk­sia sekä mikä mo­ti­voi tai lan­nis­taa. Kou­lu­tus an­taa eväi­tä itse­tun­te­muk­sen sy­ven­tä­mi­seen ja eri­lai­suu­den ym­mär­tä­mi­seen.

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vä Tasa­pai­non avai­met -me­ne­tel­mä tar­jo­aa niin it­sen­sä ke­hit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le kuin elä­mäs­sä uut­ta suun­taa ha­ke­vil­le käy­tän­nön eväi­tä tie­toi­sem­piin va­lin­toi­hin ja pa­rem­paan ar­keen.

Aika

Tiis­tai­sin 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11. ja 14.11.2017 klo 18.00-19.30, ver­kos­sa

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne

Tasa­pai­non Avai­met –verk­ko­kurs­si­sar­ja, 7 osi­o­ta:

Kou­lut­ta­ja

Ca­ri­ta Ny­berg, KTM, työ­yh­tei­sö­val­men­ta­ja Keys2Ba­lan­ce Oy

Lue Ca­ri­tan kir­joi­tuk­sia Kol­le­ga.fi-blo­gis­ta>>

Hin­ta

80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set

19.9.2017 men­nes­sä

E-kir­jo­ja

Kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dot: http://book­boon.com/fi/kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dot-ebook (mak­su­ton)

It­sen­sä joh­ta­mi­nen: http://book­boon.com/fi/it­sen­sa-joh­ta­mi­nen-ebook (mak­su­ton)

On­nis­tu­mi­sen es­teet: http://book­boon.com/fi/on­nis­tu­mi­sen-es­teet-ebook (8,99 e)

Kat­so myös verk­ko­kou­lu­tus: Va­pau­du stres­sis­tä – käy­tän­nön avai­mia ar­keen 21.9.-12.10.2017.

“Sain käy­tän­nöl­li­siä eväi­tä ym­mär­tää omaa ja mui­den ta­paa vies­tiä. Koh­taan yhä vä­hem­män vai­kei­ta hen­ki­löi­tä kos­ka nyt ym­mär­rän hei­tä pa­rem­min.”

“En­nen itse­tun­to­ni oli heik­ko, nyt olen löy­tä­nyt uu­sia vah­vuus­a­lu­ei­ta it­ses­sä­ni ja us­kal­lan teh­dä muu­tok­sia.”

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20176.12.2015