Sukustartti-verkkokurssi

5.9. ja 7.9.2017, verkossa

Ha­lu­at­ko aloit­taa suku­tut­ki­muk­sen kä­te­väs­ti verk­ko­kurs­sin avul­la? Suku­tut­ki­mus­ai­neis­toa on jo hy­vin pal­jon ver­kos­sa ja näin myös opis­ke­lu on­nis­tuu hel­pos­ti ver­kon vä­li­tyk­sel­lä. Käym­me läpi muun mu­as­sa in­ter­ne­tin suku­tut­ki­mus­tie­to­kan­to­ja, käy­tän­ne­sään­nöt ja hen­ki­lö­tie­to­la­kia. Sa­mal­la saat tie­toa voit­ko aloit­taa suku­tut­ki­muk­se­si suo­raan ver­kos­sa koti­ko­neel­ta kä­sin vai ti­laat­ko en­sin aloi­tus­tie­to­ja maist­raa­tis­ta tai kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta. Saat myös vink­ke­jä mitä kaut­ta var­mis­tat oli­si­ko su­ku­si tut­ki­mus­ta teh­ty jo ai­em­min.

Ks. li­säk­si Koti­lie­den jut­tu Suku­tut­ki­jan lin­kit, vin­kit ja tär­ke­ät vuo­si­lu­vut>>

Aika: 5.9.ja 7.9.2017 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Koh­de­ryh­mä: So­pii kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet sel­vit­tä­mään oman su­vun ta­ri­naa ja ovat aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta tai ei­vät ole teh­neet sitä vie­lä pal­jon in­ter­ne­tin tie­to­kan­to­jen avul­la.

To­teu­tus: verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 35 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 29.8.2017 men­ness­sä.

Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20176.12.2015