DNA-testit sukututkimuksen apuna, peruskurssi

ti 24.10. ja 31.10.2017, verkossa

Olet­ko har­kin­nut DNA-tes­tin ti­laa­mis­ta oman su­ku­si tut­ki­muk­sen täy­den­tä­mi­seen? Mis­tä kan­nat­taa aloit­taa, mitä DNA-tes­tit ker­to­vat mi­nul­le ja mi­ten voin tul­ki­ta nii­den avul­la su­ku­lai­suus­suh­tei­ta? Mi­hin ryh­mään voin liit­tyä tu­los­ten ver­taa­mi­sek­si, mitä tes­tit mak­sa­vat ja kuin­ka kau­an nii­den teet­tä­mi­ses­sä kes­tää?

Tä­män verk­ko­kurs­sin avul­la pää­set hy­vin al­kuun DNA-avus­tei­ses­sa suku­tut­ki­muk­ses­sa. Saat pe­rus­tie­toa DNA-tut­ki­muk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta suku­tut­ki­mus­tie­don täy­den­tä­jä­nä ja myös sii­tä mil­loin su­ku­lai­suus­suh­teet ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti sel­viä DNA:n avul­la.

Aika

Ti 24.10.2017 klo 17.30-19.00
Ti 31.10.2017 klo 17.30-19.00

Ell­et pää­se re­aa­li­ai­kai­ses­ti osal­lis­tu­maan, voit seu­ra­ta sen myös tal­len­tee­na. Saat tal­len­ne­lin­kin säh­kö­pos­tii­si we­bi­naa­rin jäl­keen.

Kou­lut­ta­jat

Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy
Erk­ki Kiu­ru, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

To­teu­tus

Verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set: 17.10.2017 men­nes­sä
Saat we­bi­naa­rin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.
Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20176.12.2015