Pedagogiset tukitoimet yläkoulussa 1 op

Tiistaisin 13.3. - 10.4.2018, verkossa

Jo­kai­ses­sa pe­rus­o­pe­tuk­sen ylä­kou­lun op­pi­las­ryh­mäs­sä on mo­nen­lai­sia tu­kea tar­vit­se­via nuo­ria. Am­mat­ti­lai­se­na si­nun tu­lee osa­ta ym­mär­tää ja tu­kea jo­kais­ta op­pi­las­ta oi­ke­al­la ta­val­la. Täl­lä kurs­sil­la saat pe­rus­tie­toa ja opit ym­mär­tä­mään mo­nen­lai­sia op­pi­joi­ta: esi­mer­kik­si im­pul­sii­vi­set, le­vot­to­mat ja kes­kit­ty­mi­sen pul­mia omaa­vat op­pi­laat, kie­len ja op­pi­mi­sen pul­mia omaa­vat op­pi­laat sekä ais­ti­her­kät nuo­ret. Täl­lä kurs­sil­la saat pal­jon vink­ke­jä pe­da­go­gi­seen tu­ke­mi­seen ylä­kou­lus­sa ja kiin­ni­täm­me huo­mi­on myös op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Läpi­käym­me op­pi­mi­sen ja kou­lun­käyn­nin tuen kol­mi­por­tai­sen mal­lin. Saat myös tie­toa po­si­tii­vi­sen pe­da­go­gii­kan mer­ki­tyk­ses­tä ylä­kou­lu­i­käi­sil­le tu­kea tar­vit­se­vil­le nuo­ril­le. Lo­puk­si suun­taam­me aja­tuk­set tär­ke­ään ni­vel­vai­hee­seen koh­ti tois­ta as­tet­ta.

Aika: Tiis­tai­sin 13.3. – 10.4.2018 klo 17.00 – 18.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Ylä­kou­lu­i­käis­ten tu­kea tar­vit­se­vien op­pi­lai­den pe­da­go­gi­set tuki­toi­met ja siir­ty­mi­nen
pe­rus­o­pe­tuk­ses­ta eteen­päin.

Si­säl­tö (5x 1h)

Koh­de­ryh­mä

Kurs­si so­pii kai­kil­le ylä­kou­lu­i­käis­ten op­pi­lai­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le, ku­ten ai­neen­o­pet­ta­jil­le, eri­tyis­o­pet­ta­jil­le, kou­lun­käyn­nin oh­jaa­jil­le ja avus­ta­jil­le, opin­to-oh­jaa­jil­le, ku­raat­to­reil­le sekä op­pi­lai­den tuki­re­surs­seis­ta päät­tä­vil­le reh­to­reil­le ja ope­tus­toi­men muil­le vir­ka­mie­hil­le. Kurs­si an­taa pal­jon lisä­tie­toa myös tu­kea tar­vit­se­vien nuor­ten van­hem­mil­le ja muil­le lä­hei­sil­le.

Suo­ri­tus­ta­pa
Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Lä­he­tä op­pi­mis­päi­vä­kir­ja 24.4.2018 men­nes­sä osoit­teel­la: teh­ta­vat@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Kou­lut­ta­ja Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, joka on saa­nut laa­jan, val­ta­kun­nal­li­sen ylei­sön kir­joit­ta­es­saan am­ma­til­lis­ta blo­gi­aan, kou­lut­ta­es­saan ja pu­hu­es­saan mo­nen­lai­sis­sa kas­va­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa. Erja väit­te­li vuon­na 2016 Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta pal­jon jul­ki­suu­des­sa ol­leel­la tut­ki­muk­sel­laan ADHD-oi­reis­ten hen­ki­löi­den moni­a­lai­sis­ta tuki­toi­mis­ta ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men alu­eel­la (link­ki väi­tös­kir­jaan: https://hel­da.hel­sin­ki.fi/hand­le/10138/161374 ). Erja on jul­kais­sut te­ok­sen ADHD ja op­pi­mi­sen tuki (PS-kus­tan­nus), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka.

Erja Sand­berg

Hin­ta 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 6.3.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015