EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa

29.11.2017, verkossa

Si­säl­tö

Aika: 29.11.2017 klo 16.00-17.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kat­so myös laa­jem­pi kou­lu­tus tou­ko­kuus­sa 2018>>

Kou­lut­ta­ja KM Har­to Pön­kä, joka on so­si­aa­li­sen me­di­an ja kou­lu­tus­tek­no­lo­gi­an tun­net­tu asi­an­tun­ti­ja, jon­ka nä­ke­myk­siä myös alan tren­de­jä tut­ki­vat kor­ke­a­kou­lut, yri­tyk­set sekä me­dia ar­vos­ta­vat.

Pön­kä on jul­kais­sut kir­jat So­si­aa­li­sen me­di­an käsi­kir­ja (2014) ja Open so­me­kir­ja (2017, Do­cen­do). Pön­kä on myös ak­tii­vi­nen verk­ko­kes­kus­te­li­ja, blog­gaa­ja ja ko­lum­nis­ti. Osa Pön­gän työn­ku­vaa on li­säk­si some-ti­las­to­kat­saus­ten ja ver­kos­to­a­na­lyy­sien te­ke­mi­nen.

Har­to Pön­kä

Hin­ta mak­su­ton we­bi­naa­ri

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.11. men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20176.12.2015