Yhteistoiminnallinen ja osallistava kokous –koulutus (½ op)

Keskiviikkoisin 2. - 16.5.2018, verkossa

Pa­him­mil­laan ko­kouk­set voi­vat olla ai­kaa ja ra­haa vie­viä, tur­hia ja te­hot­to­mia ener­gi­a­syöp­pö­jä. Yh­teis­toi­min­nal­li­ses­ti ja osal­lis­ta­vas­ti to­teu­te­tut ko­kouk­set voi­vat olla rat­kai­su pe­rin­teis­ten ko­kous­ten tyy­pil­li­sim­piin on­gel­miin. Yh­teis­työs­sä to­teu­tet­tu, osal­lis­ta­va ko­kous ra­ken­taa osal­taan hy­vin toi­mi­vaa työ­yh­tei­söä: se tuot­taa tu­los­ta, syn­nyt­tää uu­sia aja­tuk­sia ja vie työ­tä sekä työ­yh­tei­söä eteen­päin.

Osal­lis­ta­vien työ­ta­po­jen käyt­tö ko­kouk­sis­sa luo myön­teis­tä ilma­pii­riä, li­sää ryh­män kiin­teyt­tä sekä sen jä­sen­ten kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta. Li­säk­si osal­lis­ta­vat työ­ta­vat nos­ta­vat työ­yh­tei­sön ener­gi­a­ta­soa ja par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa li­sää­vät työ­hy­vin­voin­tia ja työs­sä jak­sa­mis­ta ko­kouk­sen ulko­puo­lel­la­kin.

Aika Kes­ki­viik­koi­sin 2.5.2018, 9.5.2018 ja 16.5.2018 klo 15 – 16.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Ta­voit­teet

Kou­lu­tus an­taa tie­toa yh­teis­toi­min­nal­li­sis­ta ko­kouk­sis­ta ja osal­lis­ta­vien me­ne­tel­mien käy­tös­tä ko­kouk­sis­sa. Kou­lu­tuk­sen avul­la osal­lis­tu­jat voi­vat uu­dis­taa ja ke­hit­tää oman or­ga­ni­saa­ti­on­sa ko­kous­käy­tän­tei­tä.

Koh­de­ryh­mä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää oman työ­yh­tei­sön­sä ko­kouk­sia en­tis­tä osal­lis­ta­vam­mik­si ja yh­teis­toi­min­nal­li­sem­mik­si.

Si­säl­löt

Työs­ken­te­ly­ta­vat

Kou­lu­tus koos­tuu kou­lut­ta­jien alus­tuk­sis­ta, eri­lai­sis­ta ak­ti­voi­vis­ta har­joi­tuk­sis­ta sekä ryh­män yh­tei­sies­tä työs­ken­te­lys­tä.

Kou­lut­ta­jat KM Jo­han­na Jär­vi­nen-Tau­bert ja KL Päi­vi Val­to­nen, Opin­paja Oy

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.4.2018 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015