Digioppijan työkalupakki

Keskiviikkoisin 21.3. - 25.4.2018, verkossa

Huom! Voit tul­la mu­kaan, vaik­ka kou­lu­tus on jo al­ka­nut. Saat 31.5. saak­ka käyt­töö­si kou­lu­tuk­sen tal­len­teet.

Tek­no­lo­gia on tul­lut jää­däk­seen ope­tuk­seen ja opis­ke­luun eri as­teil­le alku­o­pe­tuk­ses­ta kor­kea-as­teel­le. Sa­moin työ­e­lä­män muu­tok­sis­sa vaa­di­taan yhä enem­män digi­tai­to­ja oman osaa­mi­sen yllä­pi­toon (näin myös opet­ta­jil­la).

Op­pi­maan op­pi­mi­nen on nos­tet­tu ope­tus­suun­ni­tel­mien tai­to­ta­voit­teek­si. Kyse on elin­i­käi­ses­tä laa­ja-alai­ses­ta tai­dos­ta, mut­ta mitä se voi­si olla käy­tän­nös­sä? Tek­no­lo­gia op­pi­mis­ka­ve­ri­na aset­tuu hy­vän ren­gin roo­liin, ku­ten sii­hen, että juu­ri digi­o­pis­ke­lu ir­rot­taa si­nut tie­to­ko­neen ää­rel­tä ulos liik­ku­maan.

Lu­en­to­kurs­sin ai­ka­na kä­si­tel­lään op­pi­mis­tai­to­ja aihe­pii­reit­täin mo­bii­li- ja verk­ko­tek­no­lo­gi­oi­den näkö­kul­mas­ta sa­mal­la huo­mi­oi­den eri-ikäis­ten op­pi­joi­den tar­peet ja ky­vyt. Tek­no­lo­gi­an op­pi­mis­käy­tön kul­tai­nen kes­ki­tiel­lä ei unoh­de­ta sitä, että ih­mi­nen on fyy­si­nen, psyyk­ki­nen ja so­si­aa­li­nen olen­to. Täh­täi­mes­sä ote omaan op­pi­mi­seen ja iän myö­tä kas­va­va tai­to oh­ja­ta omaa opis­ke­lua.

To­teu­tus­ta­pa

Tal­len­net­ta­vat on­li­ne-lu­en­not, kes­kus­te­lu kurs­si­lais­ten kans­sa, lu­en­to­ma­te­ri­aa­lit, osal­lis­tu­jien omat ko­kei­lut ja näis­tä ko­ke­mus­ten ke­vyt ja­ka­mi­nen. Kart­tu­va digi­op­pi­jan työ­kalu­pak­ki.

Koh­de­ryh­mä

Aika

Kes­ki­viik­koi­sin 21.3. – 25.4.2018 klo 18.00 – 19.30

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Si­säl­tö

Aihe­pii­rit, on­li­ne-lu­en­to­jen ai­heet:

  1. Lu­ke­mi­nen
  2. Kir­joit­ta­mi­nen
  3. Tie­don­han­kin­ta ja -hal­lin­ta
  4. Muis­tiin­pa­not ja suun­ni­tel­mat
  5. Ajan­hal­lin­ta
  6. Omien si­säl­tö­jen tuot­ta­mi­nen

Esi­merk­ke­jä si­säl­löis­tä:

  1. Lu­ke­mi­nen

2. Kir­joit­ta­mi­nen

3. Tie­don­han­kin­ta ja -hal­lin­ta

4. Muis­tiin­pa­not ja suun­ni­tel­mat

5. Ajan- ja tie­don­hal­lin­ta

6. Si­säl­tö­jen ja­ka­mi­nen ja ja­et­tu­jen si­säl­tö­jen hyö­dyn­tä­mi­nen

Kou­lut­ta­ja

Anne Ron­gas on ai­neen­o­pet­ta­ja ja opet­ta­jan­kou­lut­ta­ja, joka on kir­joit­ta­nut blo­ge­ja vuo­des­ta 2004 ja kou­lut­ta­nut yhtä kau­an opet­ta­jia hyö­dyn­tä­mään in­ter­ne­tin ja mo­bii­li­vies­ti­mien mah­dol­li­suuk­sia. Hän on eri­tyi­ses­ti pa­neu­tu­nut ak­tii­vi­sen, yh­tei­söl­li­sen ja avoi­men op­pi­mi­sen edis­tä­mi­seen. Anne Ron­gas työs­ken­te­lee Ota­van Opis­tos­sa.

Hin­ta: 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set: 13.3.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015