Korean kulttuuriin ja kieleen tutustuminen 1 op

6.4.-4.5.2018, verkossa

Tule tu­tus­tu­maan ko­re­an kult­tuu­riin ja kie­len al­kei­siin ver­kos­sa. Kurs­sil­la opit ko­re­an kie­len fraa­se­ja ja il­mai­su­ja, joi­ta usein käy­te­tään eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Sa­mal­la opit näi­hin ti­lan­tei­siin liit­ty­vää käy­tän­nöl­lis­tä tie­toa ja ko­re­a­lai­sia käyt­täy­ty­mis­ta­po­ja, joi­ta on hyvä tie­tää en­nen mat­kus­ta­mis­ta Ko­re­aan. Kurs­si on  hy­vin käy­tän­nöl­li­nen.

Aika
pe 6.4., 13.4., 20.4. 27.4. ja 4.5.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja
Je­ong­do Kim, FM
Je­ong­do on ko­toi­sin Ete­lä-Ko­re­an Jeju-saa­rel­ta ja asu­nut Suo­mes­sa 5 vuot­ta. Hän on opis­kel­lut  suo­ma­lais-ug­ri­lai­sia kie­liä ja kult­tuu­ria ja kie­li­tie­det­tä ja hän on täl­lä het­kel­lä jat­ko-opis­ke­li­ja­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tol­la.

Koh­de­ryh­mä
Ko­re­an kult­tuu­ris­ta ja kie­les­tä kiin­nos­tu­neet. Poh­ja­kie­li­tai­toa ei tar­vi­ta. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 50 .

Ta­voit­tee­na
On op­pia ko­re­an kie­len fraa­se­ja ja il­mai­su­ja, joi­ta usein käy­te­tään eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ta­pah­tu­mis­sa ku­ten itse-esit­te­lys­sä, len­to­ken­täl­lä, ho­tel­lin vas­taan­o­tos­sa, il­lal­li­sis­sa, os­tok­sil­la, mat­kai­lus­sa, viih­de-elä­myk­sis­sä tai pan­kis­sa jne. Sa­mal­la myös esi­tel­lään näi­hin ti­lan­tei­siin liit­ty­viä käy­tän­nöl­li­siä tie­to­ja ja ko­re­a­lai­sia käyt­täy­ty­mis­ta­po­ja, joi­ta on hyvä tie­tää en­nen mat­kus­ta­mis­ta Ko­re­aan. Kurs­si on näin ol­len hy­vin käy­tän­nöl­li­nen mutt­ei vaa­ti­va.

Si­säl­tö
Esi­tel­lään yleis­tä tie­toa Ko­re­as­ta ja kult­tuu­ris­ta, ope­tel­laan ko­re­an omaa aak­kos­toa, Han­gu­lia, sekä har­joi­tel­laan ään­tä­mään suo­ma­lai­sil­le vie­rai­ta ään­tei­tä ja erot­te­le­maan ta­vu­ja.

To­teu­tus­ta­pa
Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­lu­en­toi­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­ja voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa re­fe­roit op­pi­maa­si we­bi­naa­rien ja kou­lut­ta­jan an­ta­man läh­de­ai­neis­ton avul­la. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta.  Läh­de­ma­te­ri­aa­li ja pa­lau­tus­o­soi­te il­moi­te­taan vii­meis­tään kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Hin­ta  50 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen 2.4.2018 men­nes­sä.

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015