Tapahtumat ja kuinka niitä tehdään - Kurssi tapahtumatuotannosta kiinnostuneille

4.4.-2.5.2018, verkossa

Kurs­sin ai­ka­na saat  ym­mär­rys­tä ta­pah­tu­ma­tuo­tan­non eri osa-alu­eis­ta. Kurs­sin pää­tyt­tyä si­nul­la on vah­vem­pi ote ta­pah­tu­mien tek­ni­siin rat­kai­sui­hin, re­surs­sei­hin liit­ty­viin haas­tei­siin sekä esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­tiin ja saa­vu­tet­ta­vuu­den ky­sy­myk­siin.

Aika
Ke 4.4., 11.4., 18.4., 25.4. ja  2.5.2018 klo 17-18.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kou­lut­ta­ja
Emma Susi,  FM
Emma on toi­mi­nut tai­teen ja kult­tuu­rin tuot­ta­ja­na yli 10 vuot­ta lu­kui­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja tuo­tan­nois­sa. Hän myös opet­taa ja kou­lut­taa kult­tuu­ri­tuot­ta­mis­ta ja pro­jek­ti­joh­ta­mis­ta eri oppi­lai­tok­sis­sa ja yh­tei­söis­sä.

Koh­de­ryh­mä
So­pii erin­o­mai­ses­ti jär­jes­töil­le, yh­tei­söil­le ja hen­ki­löil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä tai kai­paa­vat lisä­o­saa­mis­ta nii­den te­ke­mi­seen. Kurs­si on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kä­si­tel­tä­viä asi­oi­ta vä­rit­tää oi­ke­at esi­mer­kit.

Si­säl­tö
Kurs­si on pika­opas ta­pah­tu­miin ja nii­den te­ke­mi­seen. Ta­pah­tu­mien te­ke­mis­tä hel­pot­taa, kun pe­rus­a­si­at ovat tie­dos­sa. Mitä lu­pia tar­vi­taan? Mitä ta­pah­tu­mien tuot­ta­mi­nen mak­saa ja kuin­ka pal­jon pi­tää va­ra­ta ai­kaa? Entä min­kä­lais­ta ta­pah­tu­ma­tek­niik­kaa voi­daan tar­vi­ta ja mi­ten ta­pah­tu­ma koh­taa asi­ak­kaat? Mi­ten tuo­te­taan saa­vu­tet­ta­va ta­pah­tu­ma? Näi­hin ky­sy­myk­siin et­si­tään vas­tauk­sia vii­te­nä il­ta­na. Kurs­sin fo­kuk­se­na ovat re­surs­seil­taan pie­neh­köt kult­tuu­ri- ja yri­tys­ta­pah­tu­mat.

Tuot­ta­ja ja ta­pah­tu­mat ke 4.4.2018 klo 17-18:30 
Mitä tuot­ta­ja te­kee ja mikä on ta­pah­tu­ma? Käy­dään läpi eri­lai­sia ja eri vo­lyy­mien ta­pah­tu­mia.

Ta­pah­tu­ma pro­jek­ti­na ke 11.4.2018 klo 17-18:30
Käy­dään läpi ta­pah­tu­man tuo­tan­to­kaa­ri ide­oin­nis­ta ja esi­tuo­tan­to­vai­hees­ta aina ta­pah­tu­man jäl­ki­tuo­tan­toon saak­ka.

Ta­pah­tu­mien re­sur­soin­ti ke 18.4.2018 klo 17-18:30
Mitä ta­pah­tu­mien hin­ta mää­rit­tyy ja kuin­ka pal­jon nii­den te­ke­mi­nen vaa­tii aika –ja hen­ki­lö­re­surs­se­ja? Mi­ten ta­pah­tu­mia voi ra­hoit­taa ja mitä bud­je­toin­nis­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon? Käy­dään läpi myös pe­rus­a­si­oi­ta pal­ve­lui­den os­ta­mi­ses­ta.

Ta­pah­tu­ma­tek­niik­ka & lu­vat ke 25.4.2018 klo 17-18:30
Ta­pah­tu­mien te­ke­mi­seen liit­tyy pal­jon tek­ni­siä ky­sy­myk­siä: tar­vi­taan­ko lu­pia? Ke­nel­tä nii­tä pyy­de­tään ja mi­ten? Tar­vi­taan­ko ää­nen­tois­toa ja lava­ra­ken­tei­ta?

Saa­vu­tet­ta­va ta­pah­tu­ma & ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­ti ke  2.5.2018 klo 17-18:30
Min­kä­lai­nen on saa­vu­tet­ta­va ta­pah­tu­ma ja mitä osa-alu­ei­ta sii­hen liit­tyy? Il­man asi­ak­kai­ta ei ole ta­pah­tu­maa, jo­ten ta­pah­tu­mia pi­tää osa­ta myös mark­ki­noi­da. Käy­dään läpi ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­tia sekä ta­pah­tu­mil­la mark­ki­noin­tia.

Hin­ta 60 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.3.2018 men­nes­sä.

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015