Arviointi oppimisen ja osaamisen tukena - verkkokurssi lukio-opettajille

9.4.-24.4.2018, verkossa

Opet­ta­jan ar­vi­oin­ti­tai­dot ovat olen­nai­nen osa opet­ta­jan am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta, sil­lä opet­ta­jan ar­vi­oin­ti­työ ei ole op­pi­mi­ses­ta, opet­ta­mi­ses­ta ja oh­jaa­mi­ses­ta ir­ral­laan ole­va tek­ni­nen suo­ri­tus. Laa­du­kas ar­vi­oin­ti edel­lyt­tää, että se hyö­dyt­tää sekä ar­vi­oi­ta­vaa että ar­vi­oit­si­jaa. Ar­vi­oin­nin tu­lee olla niin oi­kea-ai­kais­ta kuin tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta­kin. Ar­vi­oit­si­jan täs­sä yh­tey­des­sä opet­ta­jan, tu­lee osa­ta koh­den­taa ar­vi­oin­ti oi­kein ja tie­tää mitä ar­vi­oi­daan, ja mikä kul­loin­kin on ar­vi­oin­nin roo­li ja teh­tä­vä. Se, mitä yleen­sä ope­tuk­ses­sa ar­vi­oi­daan, on op­pi­mi­sel­le ja osaa­mi­sel­le ase­tut ta­voit­teet. Ar­vi­oin­nin kiin­nit­tä­mi­nen ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin te­kee opet­ta­jan ar­vi­oi­ti­työs­tä konk­reet­ti­sem­paa ja läpi­nä­ky­väm­pää myös opis­ke­li­joil­le.

Opet­ta­jan ar­vi­oin­ti­tai­toi­hin kuu­luu, että hän osaa käyt­tää mah­dol­li­sim­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­miä, kun hän ar­vi­oi op­pi­mis­ta ja osaa­mis­ta. Itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­nin käy­tön ko­ros­ta­mi­nen uu­dis­te­tuis­sa pe­rus­o­pe­tuk­sen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma­pe­rus­teis­sa liit­ty­vät
op­pi­mis­kä­si­tyk­siin, jois­sa ko­ros­te­taan itse­oh­jau­tu­vuut­ta, kriit­ti­siä ajat­te­lun ja tie­don­han­kin­ta­tai­to­ja,
op­pi­mi­sen ku­mu­la­tii­vi­suut­ta ja op­pi­mi­sen en­na­koi­mis­ta ja suun­nit­te­lua (POPS 2014, 17; LOPS 2015, 6).

Opet­ta­jan ar­vi­oin­ti­työn kan­nal­ta se, että uu­dis­te­tuis­sa pe­rus­teis­sa ei ole löy­det­tä­vis­sä vain yhtä vaan mon­ta op­pi­mis­kä­si­tys­tä tar­koit­taa, että ar­vi­oin­nis­sa käy­te­tään mo­nia eri­lai­sia ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia kei­no­ja ja opis­ke­li­jal­le an­ne­taan mah­dol­li­suuk­sia osoit­taa osaa­mis­ta mo­nel­la eri ta­val­la.

Aika

Ma 9.4. ja ti 10.4. sekä ma 23.4. ja ti 24.4.2018 klo 15-16.30

To­teu­tus on verk­ko­kou­lu­tu­s eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Li­säk­si kou­lu­tuk­seen kuu­luu orien­toi­va alku­teh­tä­vä ja väli­teh­tä­vä, jot­ka oh­jeis­te­taan we­bi­naa­rien ai­ka­na.

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tus so­pii lu­ki­on opet­ta­jil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää omaa ar­vi­oin­ti­o­saa­mis­taan ja poh­tia lu­ki­on ar­vi­oin­ti­kult­tuu­rin moni­puo­lis­ta­mis­ta.

Kou­lut­ta­jat
KT Na­jat Ou­ak­rim-Soi­vio  ja KK  Anne Ron­gas

Na­jat Ou­ak­rim-Soi­vio
kuva: Veik­ko So­mer­pu­ro


Na­jat Ou­ak­rim-Soi­vio

on kas­va­tus­tie­tei­den toh­to­ri ja fi­lo­so­fi­an li­sen­si­aat­ti. Hän on toi­mi­nut muun mu­as­sa his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin opet­ta­ja­na, reh­to­ri­na ja opet­ta­ja­kou­lut­ta­ja­na, Ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa op­pi­mis­tu­los­ten ar­vi­oin­ti­yk­si­kön pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä ja tut­ki­ja­na Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Tut­ki­mus­työs­sään hän on kä­si­tel­lyt muun mu­as­sa yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­tia niin kou­lu­jen kuin kou­lu­tus­jär­jes­tel­män kan­nal­ta.


Anne Ron­gas

on kas­va­tus­tie­tei­den kan­di­daat­ti (ai­kuis­kas­vas­tus­tie­de) ja hä­nel­lä on moni­puo­li­nen työ­his­to­ria eri­lai­sis­ta ope­tuk­sen ke­hit­tä­mis­hank­keis­ta. Hän on toi­mi­nut ke­hi­tys­pääl­lik­kö­nä Suo­men eOp­pi­mis­kes­kus ry:ssä,  ja ol­lut mu­ka­na mm. hank­keis­sa Open Päi­vi­tys 2010-2015, Opus2015 – oppi­kir­ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­nä sekä Vii­sa­ri – lu­ki­on ar­vi­oin­ti­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­nen, Ilmi­oppi – il­mi­ö­poh­jai­sen opet­ta­mi­sen ja op­pi­mi­sen me­ne­tel­mät, ja Lu­ki­on OPS2016-hau­to­mot.

Anne Ron­gas
kuva: Pe­ter Forsgård

Kou­lu­tuk­sen ta­voi­te

Si­säl­tö

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään ar­vi­oin­nin eri­lai­sia teh­tä­viä, jot­ta ar­vi­oin­ti­työ­tä te­ke­vil­le opet­ta­jil­le muo­dos­tui­si sel­keä kä­si­tys op­pi­mi­sen ja osaa­mi­sen ar­vi­oin­nis­ta, tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sis­ta ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mis­tä, joil­la ar­vi­oi­daan esi­mer­kik­si op­pi­mis­pro­ses­sia tai tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä. Ar­vi­oin­nin luo­tet­ta­vuus ja oi­keu­den­mu­kai­suus nou­se­vat kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­sa esil­le osa­na kou­lu­jen ar­vi­oin­ti­kult­tuu­ri.

1. osan tee­mat:

Tut­ki­mus­pe­rus­tei­nen ar­vi­oin­ti­työ

Ta­voit­teet – ar­vi­oin­nin kivi­jal­ka

2. osan tee­mat:

Op­pi­mis­kä­si­tys ja ar­vi­oin­ti

Ar­vi­oin­nin eri­lai­set teh­tä­vät

3. osan tee­mat

Päät­tö­ar­vi­oin­nin haas­teet lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen lo­pus­sa

Mi­ten ar­vi­oi­da niin, ett­emme suh­teu­ta esim. päät­tö­ar­vi­oin­tia?

4. osan tee­mat

Moni­puo­li­nen ar­vi­oin­ti

Kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri ja ar­vi­oin­ti­kult­tuu­ri sen osa­na

Suo­ri­tus­ta­pa

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus muo­dos­tuu orien­toi­vas­ta osuu­des­ta, we­bi­na­ri­ker­rois­ta ja väli­teh­tä­väs­tä. We­bi­naa­rit ra­ken­tu­vat si­ten, että ne ovat kes­tol­taan 1,5 tun­tia/ilta. Nii­den ai­ka­na käy­te­tään moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia työs­ken­te­ly­ta­po­ja, ku­ten alus­tuk­sia, yh­teis­tä työs­ken­te­lyä, ref­lek­toin­te­ja ja har­joi­tuk­sia, jot­ka konk­re­ti­soi­vat kul­loin­kin kä­si­tel­tä­viä ta­voit­tei­ta ja ar­vi­oin­tiin liit­ty­viä si­säl­tö­jä. Kou­lu­tus­ker­ran työs­ken­te­ly ja har­joi­tuk­set an­ta­vat osal­lis­tu­jil­le mah­dol­li­suu­den pei­la­ta ko. ta­voi­tet­ta ja si­säl­tö­jä kun­ta­koh­tai­ses­ti ja/tai oppi­lai­tos­koh­tai­ses­ti. Kah­den en­sim­mäi­nen kou­lu­tus­osan yh­tey­des­sä osal­lis­tu­jia oh­jeis­te­taan väli­teh­tä­vän te­ke­mi­seen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on kar­toit­taa ja ke­hit­tää omia toi­min­ta­mal­le­ja ar­voin­nin moni­puo­lis­ta­mi­seen.

Hin­ta 90 eu­roa

Il­moit­tau­tu­mi­set 2.4.2018 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015