Hankesparraus

17.5., 31.5. ja 14.6. 2018 verkossa

Tar­vit­set­ko tu­kea han­ke­ha­ke­muk­sen työs­tä­mi­seen? Tun­tuu­ko, että ide­a­si han­ke­ha­ke­muk­seen on hyvä, mut­ta ha­ke­muk­sen val­mis­te­lu ei ete­ne? Mi­ten asi­at pi­täi­si il­mais­ta ha­ke­muk­ses­sa, että ra­hoit­ta­ja pi­täi­si han­ket­ta ra­hoit­ta­mi­sen ar­voi­se­na? Jos mie­tit näi­tä ky­sy­myk­siä it­sek­se­si ja tar­vit­si­sit tu­kea han­ke­ha­ke­muk­sen työs­tä­mi­seen, si­nun kan­nat­taa osal­lis­tua asi­an­tun­ti­joi­den han­kes­par­rauk­seen.

Tors­tai­sin 17.5., 31.5. ja 14.6.2018 klo 14-15.30,  ver­kos­sa

Kouluttajat

Nii­na Puu­ma­lai­nen, ke­hi­tys­joh­ta­ja, KM, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja, opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys

Nii­na Puu­ma­lai­nen

Nii­na on toi­mi­nut han­ke- ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä vuo­des­ta 1999 läh­tien. Pro­jek­ti­pääl­li­kön, -suun­nit­te­li­jan ja –koor­di­naat­to­rin teh­tä­vien li­säk­si pro­jek­ti­as­sis­ten­tin sekä koko or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­tä­mis­työs­tä vas­taa­van ke­hi­tys­joh­ta­jan teh­tä­vät ovat tut­tu­ja. Ra­ken­ne­ra­has­to­hank­kei­den (ESR, EAKR)  li­säk­si ko­ke­mus­ta on myös OPH:n, OKM:n, Le­o­nar­do da Vin­ci/ Eras­mus+ sekä Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus ry:n juh­la­ra­has­ton hank­kei­den suun­nit­te­lus­ta, hal­lin­noin­nis­ta, joh­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta.

Lee­na Toi­va­nen, han­ke­pääl­lik­kö, KTM, opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys

Lee­na on toi­mi­nut eri­lai­sis­sa han­ke­teh­tä­vis­sä 13 vuo­den ajan. Ra­hoit­ta­ja­ta­hois­ta tut­tu­ja ovat Ope­tus­hal­li­tus sekä Ci­mon kan­sain­vä­li­syys -ra­hoi­tuk­set, Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön, Poh­jois-Sa­von lii­ton sekä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­sen han­ke­ra­hoi­tuk­set. Työs­sään Lee­na vas­taa han­ke­val­mis­te­lus­sa yh­teis­työn koor­di­noin­nin mah­dol­lis­ten kump­pa­nei­den- ja ra­hoit­ta­ja­ta­hon kans­sa, han­ke­i­de­oin­nin sekä han­ke­ha­ke­muk­sen tek­ni­sen val­mis­te­lun asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Han­ke­val­mis­te­luun sekä han­ke­joh­ta­mi­seen kuu­lu­vat oleel­li­ses­ti myös bud­je­toin­ti ja ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lu. Lee­na vas­taa työs­sään hank­kei­den päi­vit­täis­joh­ta­mi­ses­ta. Ko­ke­mus­ta on niin koor­di­naat­to­rin kuin myös osa­to­teut­ta­jan roo­lis­ta.  Lee­nal­la on vah­va am­ma­til­li­sen toi­mi­ja­ken­tän val­ta­kun­nal­li­nen tun­te­mus.

Rii­na Hut­tu­nen, han­ke­pääl­lik­kö, kou­lu­tus­pääl­lik­kö, Ag­ro­lo­gi (YAMK), opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys

Rii­na on toi­mi­nut eri­lai­sis­sa han­ke­teh­tä­vis­sä 10 vuo­den ajan. Ra­hoit­ta­ja­ta­hois­ta tut­tu­ja ovat Ope­tus­hal­li­tus sekä Ci­mon kan­sain­vä­li­syys -ra­hoi­tuk­set, Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön, Poh­jois-Sa­von lii­ton sekä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­sen han­ke­ra­hoi­tuk­set. Työs­sään Rii­na vas­taa han­ke­val­mis­te­lus­sa yh­teis­työn koor­di­noin­nis­ta ku­ten Lee­na­kin ja to­teut­taa han­ke­ha­ke­muk­sen tek­nis­tä val­mis­te­lua asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Han­ke­val­mis­te­luun ja han­ke­joh­ta­mi­seen kuu­lu­vat myös Rii­nan työs­sä bud­je­toin­ti  ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lu. Rii­na vas­taa työs­sään hank­kei­den päi­vit­täis­joh­ta­mi­ses­ta ja hä­enl­lä on ko­ke­mus­ta sekä koor­di­naat­to­rin että osa­to­teut­ta­jan roo­lis­ta.  Rii­nal­la on vah­va am­ma­til­li­sen toi­mi­ja­ken­tän val­ta­kun­nal­li­nen tun­te­mus.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka ovat työs­tä­mäs­sä han­ke­hake­mus­ta tai suun­nit­te­le­vat han­ke­ha­ke­muk­sen kir­joit­ta­mis­ta.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tu­kea to­teut­ta­mis­kel­poi­sen han­ke­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­seen.

Sisältö

Saat tu­kea ja oh­jaus­ta han­ke­ha­ke­muk­sen työs­tä­mi­seen ja konk­reet­ti­sia neu­vo­ja sii­hen, mi­ten han­ke­ha­ke­mus jä­te­tään ra­hoit­ta­jal­le. Asi­an­tun­ti­jat an­ta­vat neu­vo­ja eri­lais­ten ra­hoit­ta­jien ja ra­ken­ne­ra­has­to­jen toi­min­ta­lin­jo­jen mu­kais­ten ha­ke­mus­ten työs­tä­mi­seen.

Osal­lis­tu­jat voi­vat lä­het­tää kou­lut­ta­jil­le en­nak­koon ha­ke­mus­ai­hi­oi­taan ja saa­da pa­lau­tet­ta nii­den osal­ta we­bi­naa­rin yh­tey­des­sä.

Hin­ta 90 eu­roa

Il­moit­tau­tu­mi­nen 3.5.2018 men­nes­sä

Lee­na Toi­va­nen

Rii­na Hut­tu­nen

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015