Puheenjohtajakoulutus kunnan luottamushenkilölle

16.3. ja 28.3, verkossa

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu kun­nan toi­mi­e­lin­ten pu­heen­joh­ta­jil­le ja vara­pu­heen­joh­ta­jil­le. Kou­lu­tus so­pii sekä val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen että lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­jil­le. Kou­lu­tuk­seen voi­vat osal­lis­tua myös toi­mi­e­lin­ten esit­te­li­jät ja sih­tee­rit.

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään toi­mi­e­li­men pu­heen­joh­ta­jan ase­maa, roo­lia, teh­tä­viä sekä kes­kei­sim­piä ko­kous­me­net­te­ly­jä. Kou­lu­tus on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kou­lut­ta­jal­la on ko­ke­mus­ta sekä pu­heen­joh­ta­jan että toi­mi­e­li­men sih­tee­rin teh­tä­vis­tä.

Aika pe  16.3. ja ke  28.3.2018 klo 18.00-19.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Kou­lut­ta­ja eri­tyis­a­si­an­tun­ti­ja, HTM Tuu­li Taru­kan­nel, Hal­lin­to­a­ka­te­mia

Si­säl­löt

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 8.3.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015