Villiyrtit - innostu, villiinny ja oivalla

28.3.-18.4.2018, verkossa

Opis­ke­le  jo nyt, niin tun­nis­tat ja olet val­mii­na hyö­dyn­tä­mään  vil­li­vi­han­nek­sia heti, kun en­sim­mäi­set su­loi­set vau­va­kas­vit il­mes­ty­vät esiin lu­men alta.

Luon­to on tul­vil­laan her­kul­li­sia ja hoi­ta­via yrt­te­jä, jois­ta löy­tyy avain ke­hon ja mie­len hy­vin­voin­tiin.

Ke­vään iha­nuus al­kaa koi­vus­ta ja mah­las­ta.
Vuo­hen­put­ken nä­ke­mi­nen ei vi­has­tu­ta vaan ri­kas­tut­taa elä­mää­si. Nau­ti sii­tä!

In­nos­tu, vil­liin­ny, oi­val­la – läh­de mu­kaan hor­toi­le­maan ja siir­rä vil­li­yr­tit osak­si ar­ke­a­si.

Aika kes­ki­viik­koi­sin 28.3., 4.4., 11.4. ja 18.4.2018 klo 17-18, ver­kos­sa

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta.
Verk­ko­lu­en­nois­ta teh­dään tal­len­teet, jo­ten voit kat­soa ne jäl­ki­kä­teen si­nul­le so­pi­va­na ajan­koh­ta­na – vaik­ka use­am­paan ker­taan!

Kou­lut­ta­ja res­to­no­mi (ylem­pi AMK) ja ke­ruu­tuo­te­neu­vo­ja Eine Piha­vaa­ra
Eine on toi­mi­nut yli 20 vuot­ta ra­vit­se­mus­alan eri­lai­sis­sa työ- ja ope­tus­teh­tä­vis­sä.

Koh­de­ryh­mä
Sinä, joka ha­lu­at huo­leh­tia omas­ta luon­non­mu­kai­ses­ta ter­vey­des­tä­si, pi­dät luon­nos­sa liik­ku­mi­ses­ta ja ha­lu­at op­pia tun­te­maan mil­lais­ta su­per­foo­dia luon­to si­nul­le tar­jo­aa.

Ta­voi­te
Opit tun­nis­ta­maan vil­li­yrt­te­jä ja val­mis­ta­maan niis­tä iha­nia ate­ri­oi­ta ja lei­von­nai­sia sekä tie­tä­mään nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­set. Saat tie­toa myös vil­li­yrt­tien säi­lö­mi­ses­tä ja näin voit naut­tia niis­tä myös tal­vel­la.

Si­säl­tö
Jo­kai­sel­la ker­ral­la tu­tus­tu­taan ylei­sim­piin vil­li­yrt­tei­hin ja nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­siin sekä käyt­töön ruo­an­val­mis­tuk­ses­sa ja lei­von­nas­sa. Joka ker­ta saat her­kul­li­sen oh­jeen vil­li­yr­teis­tä.


ke
 28.3.2018klo 17-18
In­nos­tu vil­li­yrt­tien ke­rää­mi­ses­tä

esit­te­lys­sä:

”Samu Sian­kär­sä­mö on näp­pä­rä joka pai­kan höy­lä. Hä­net ta­paa joka ta­lon nur­kas­ta aina tar­peen tul­len ja eten­kin hä­dän kes­kel­lä. Jos joku on kaa­tu­nut pol­ku­pyö­räl­lä tai lyö­nyt var­paan­sa ki­veen, Samu tai­taa ve­ren­vuo­don ty­reh­dyt­tä­mi­sen. Samu on oi­val­li­nen veli­kul­ta keit­ti­ös­sä. Hän maus­taa hir­ven­li­hat, lam­paat, sie­net, juus­tot ja mo­net muut. Samu saa mui­keik­si kaik­kien suut!”
Rai­ja Kivi­met­sä

ke 4.4.2018 klo 17-18
esit­te­lys­sä:

ke  11.4.2018 klo 17-18 esit­te­lys­sä:

ke 18.4.2018 klo 17-18
Vil­li­yrt­tien kä­sit­te­ly: kui­vaa­mi­nen, pa­kas­ta­mi­nen ja hi­os­ta­mi­nen.

esit­te­lys­sä:

”Kurs­si an­toi val­miu­det sii­hen mi­ten, mil­loin ja mis­tä ke­rä­tään. Li­säk­si vil­li­yrt­tien ke­ruus­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon kes­tä­vä ke­hi­tys ja luon­non­suo­je­lu­lain mää­räyk­set. Kaik­kea ei roh­mu­ta ja pi­tää muis­taa luon­nos­sa liik­ku­es­saan joka­mie­hen­oi­keu­det, mitä vaan ei saa teh­dä. Li­säk­si on eh­dot­to­man tär­ke­ää, että ot­taa vain sel­lai­sia kas­ve­ja jot­ka var­muu­del­la tun­tee. Tä­män verk­ko­kurs­sin an­si­os­ta mi­nul­le tuli täs­tä ke­säs­tä eri­lai­nen kesä, hy­väl­lä ta­val­la moni­puo­li­sem­pi!”

Hin­ta: 38 e

Il­moit­tau­tu­mi­set: 19.3.2018 men­nes­sä Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan suo­si­tul­le kurs­sil­le!

HUO­MAA MYÖS TÄMÄ:  Vil­li­yr­tit – vil­le­jä ma­ku­ja luon­nos­ta ! 26.4. ja 3.5. LI­VE­KOU­LU­TUS Ii­sal­mes­sa !

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015