Kohti laadukasta etäkuntoutusta - vinkkejä etäkuntoutuspalvelun käynnistämiseen ja kehittämiseen

5.4.-3.5.2018, verkossa

Pal­ve­lut di­gi­ta­li­soi­tu­vat ja sen myö­tä myös etä­kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Kun­tou­tus­pal­ve­luis­ta on pu­laa niin kas­vu­kes­kuk­sis­sa kuin syr­jä­seu­duil­la, ja etä­kun­tou­tuk­ses­ta ke­hi­te­tään jous­ta­vaa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kun­tou­tuk­sen to­teu­tus­ta­paa re­surs­si­pu­laan sekä täy­den­tä­mään jo ole­mas­sa ole­via pal­ve­lui­ta. Täl­lä het­kel­lä etä­kun­tou­tus­ta ke­hi­te­tään Ke­lan etä­kun­tou­tus­hank­kees­sa, oppi­lai­tok­sis­sa sekä kun­tou­tus­alan yri­tyk­sis­sä.

Etä­kun­tou­tus on eri­lais­ten etä­tek­no­lo­gi­aa (pu­he­lin, mat­ka­pu­he­lin, tie­to­kone ml. tab­let­ti­tie­to­ko­neet, pu­he­li­men ja tie­to­ko­neen yh­teis­käyt­tö, tele­vi­si­o­so­vel­luk­set) hyö­dyn­tä­vien so­vel­lus­ten ta­voit­teel­lis­ta käyt­töä kun­tou­tuk­ses­sa. Etä­kun­tou­tus on am­mat­ti­lai­sen oh­jaa­maa ja seu­raa­maa ja sil­lä on sel­keä ta­voi­te sekä alku ja lop­pu, ku­ten muul­la­kin kun­tou­tuk­sel­la. (Läh­de: KELA Etä­kun­tou­tus) So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön lin­jauk­sen (11/2015) mu­kaan etä­kun­tou­tus rin­nas­te­taan pe­rin­tei­siin vas­taan­otto­käyn­tei­hin.

Etä­kun­tou­tus ja sen vai­kut­ta­vuus ja­ka­vat mie­li­pi­tei­tä, mut­ta tut­ki­muk­set osoit­ta­vat sen sel­ke­ät hyö­dyt, vaik­ka haas­tei­ta­kin toki on. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na saat kä­si­tyk­sen mitä etä­kun­tou­tus voi olla sekä vink­ke­jä etä­kun­tou­tus­pal­ve­lun käyn­nis­tä­mi­seen. Kuu­let myös esi­merk­ke­jä jo use­am­man vuo­den ajan to­teu­te­tus­ta etä­kun­tou­tuk­ses­ta sekä eri­lai­sis­ta ke­hit­tä­mis­hank­keis­ta eri ikäis­ten koh­de­ryh­mien kans­sa.

Ai­hees­ta me­di­as­sa:
Tehy: Leik­kiä vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä
Tu­to­ri -leh­ti: http://e.is­suu.com/em­bed.html#28566445/45388758 s. 6-7
9-vuo­ti­as oppi pä­ris­te­le­mään tie­to­kone­pe­lin avul­la:  https://yle.fi/uu­ti­set/3-9966892
Os­ka­ris­ta voi tul­la vaik­ka pro­fes­so­ri, Kie­li­pol­ku 4/2017: http://www.kie­li­pol­ku.fi/kie­li­pol­ku/arki/os­ka­ris­ta_voi_tul­la_vaik­ka_pro­fes­so­ri

Aika
5.4.2018 klo 16.30 -18.00
12.4.2018 klo 16.30 – 18.00
19.4.2018 klo 16.30 – 18.00
26.4.2018 klo 16.30 – 18.00
3.5.2018 klo 16.30 – 18.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Mikä ih­meen etä­kun­tou­tus? Voi­ko etä­nä teh­dä “oi­ke­aa” te­ra­pi­aa? Mil­lai­sia hyö­ty­jä ja haas­tei­ta etä­kun­tou­tuk­seen liit­tyy?

Koh­de­ryh­mä

So­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set ja kun­tou­tuk­sen ke­hit­tä­jät (lää­kä­rit,toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jät, lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, kun­tou­tus­oh­jaa­jat,so­si­o­no­mit) ja tut­ki­jat sekä opis­ke­li­jat.
Kou­lu­tus so­vel­tuu myös va­paa­eh­tois­työ­tä ja jär­jes­tö­työ­tä te­ke­vil­le.

Si­säl­löt

5.4.2018 We­bi­naa­ri:
Mitä etä­kun­tou­tus on?

We­bi­naa­ris­sa käy­dään läpi mitä etä­kun­tou­tus on, mi­ten sitä voi­daan to­teut­taa ja mitä sen avul­la saa­daan ai­kaan. Etä­kun­tou­tuk­ses­ta on teh­ty kat­ta­va sel­vi­tys Ke­lan toi­mes­ta vuon­na 2015.

Jark­ko Hon­ko­nen ker­too KE­LAn etä­kun­tou­tus -hank­kees­ta (2016-2018) ja sen ta­voit­teis­ta. Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on Ke­lan kun­tou­tus­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen si­ten, että tu­le­vai­suu­des­sa asi­ak­kail­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua Ke­lan kun­tou­tus­pal­ve­lui­hin etä­tek­no­lo­gi­an vä­li­tyk­sel­lä. Hank­kees­sa on mu­ka­na 13 pro­jek­tia.

Tu­to­ris Oy on to­teut­ta­nut etä­kun­tou­tus­ta jo usei­ta vuo­sia. Etä­kun­tou­tus mah­dol­lis­taa kun­tou­tus­pal­ve­lui­den vai­vat­to­man to­teut­ta­mi­sen kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sil­loin­kin, kun kun­tou­tuk­sen asi­an­tun­ti­jois­ta tai saa­ta­vuu­des­ta on pula. Etä­kun­tou­tuk­sen avul­la kun­tou­tuk­ses­ta voi­daan teh­dä yh­tei­söl­lis­tä, jous­ta­vaa ja mo­ti­voi­vaa.

Asi­an­tun­ti­jat:
Jark­ko Hon­ko­nen, Han­ke­pääl­lik­kö, Etä­kun­tou­tus-han­ke, KELA
Sari Arff­man Kun­tou­tuk­sen toi­mi­ala­joh­ta­ja, Tu­to­ris Oy
Kris­tii­na Ko­ti­lai­nen  eTu­to­ris pro­jek­ti­pääl­lik­kö, toi­min­ta­te­ra­peut­ti Tu­to­ris Oy
We­bi­naa­rin ve­tä­jä­nä
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

12.4.2018 We­bi­naa­ri:
Mitä huo­mi­oi­da kun aloit­taa etä­kun­tou­tus­ta?

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään etä­kun­tou­tuk­sen aloit­ta­mi­seen liit­ty­viin asi­oi­hin. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä mil­lai­sia asi­oi­ta kan­nat­taa huo­mi­oi­da kun etä­kun­tou­tus­ta ale­taan suun­nit­te­le­maan ja to­teut­ta­maan. Kä­sit­te­lem­me mm. seu­raa­via asi­oi­ta:

Hel­sin­gin kau­pun­gin län­ti­sel­lä alu­eel­la aloi­tet­tiin etä­kun­tou­tus vuo­den 2017 ke­vääl­lä. Kuu­lem­me Hel­sin­gin kau­pun­gin pal­ve­lu­kes­kuk­sen asi­ak­kuus­pääl­li­kön Mik­ko Hir­vo­sen ja Poh­jois-Haa­gan pal­ve­lu­kes­kuk­sen osas­ton­hoi­ta­jan Sir­pa Im­pi­sen ko­ke­muk­sia etä­kun­tou­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta ja to­teut­ta­mi­ses­ta Hel­sin­gis­sä ikä­ih­mis­ten pa­ris­sa.

Asi­an­tun­ti­jat:
Sir­pa Im­pi­nen, osas­ton­hoi­ta­ja, toi­min­ta­te­ra­peut­ti Ho­pe­a­tien pal­ve­lu­talo/ Poh­jois-Haa­gan pal­ve­lu­kes­kus/Hel­sin­gin so­si­aa­li-ja ter­veys­toi­mi­ala
Mik­ko Hir­vo­nen, asi­ak­kuus­pääl­lik­kö, Hel­sin­gin kau­pun­ki, pal­ve­lu­kes­kus-lii­ke­lai­tos
We­bi­naa­rin ve­tä­jä­nä
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

19.4.2018 We­bi­naa­ri:
Etä­kun­tou­tus lap­si­per­hei­den ja van­hem­muu­den tu­ke­na

We­bi­naa­ris­sa ker­ro­taan Yh­teys ko­tiin – kun­tou­tuk­sen tu­lok­set ar­keen vi­de­o­yh­tey­den avul­la -ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa ke­rät­ty­jä ko­ke­muk­sia etä­kun­tou­tuk­sen yh­dis­tä­mi­ses­tä per­he­kun­tou­tuk­seen.

We­bi­naa­ris­sa kuu­let, mitä tu­lee ot­taa huo­mi­oon re­aa­li­ai­kai­ses­sa vi­de­o­vä­lit­tei­ses­sä työs­ken­te­lys­sä lap­si­per­hei­den kans­sa työs­ken­nel­tä­es­sä. Li­säk­si kuu­let, mi­ten etä­kun­tou­tuk­sen kei­noin voi­daan tu­kea van­hem­muut­ta, kun lap­sen haas­tee­na on neu­ro­psy­ki­at­ri­nen oire­ko­ko­nai­suus.

MLL:n Las­ten ja Nuor­ten Kun­tou­tus­sää­ti­ön tar­koi­tuk­se­na on edis­tää sai­rai­den ja vam­mais­ten sekä psyyk­ki­sis­sä ja so­si­aa­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa ole­vien las­ten, nuor­ten ja hei­dän per­hei­den­sä mah­dol­li­suuk­sia hy­vään ja tasa­ver­tai­seen elä­mään. Tuo­tam­me ja ke­hi­täm­me per­he­kun­tou­tus­pal­ve­lu­ja yli 20 vuo­den ko­ke­muk­sel­la. Eri­tyis­o­saa­mis­tam­me ovat van­hem­muu­den ja per­heen vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­den tu­ke­mi­nen sekä neu­ro­psy­ki­at­ri­set oire­ko­ko­nai­suu­det lap­sil­la ja nuo­ril­la.

Asi­an­tun­ti­jat:
Nii­na Ha­ka­la, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, psy­ko­lo­gi
MLL:n Las­ten ja Nuor­ten Kun­tou­tus­sää­tiö
We­bi­naa­rin ve­tä­jä­nä
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

26.4.2018 We­bi­naa­ri:
Etä­kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suu­det eri te­ra­pi­a­muo­dois­sa

We­bi­naa­ris­sa kuu­let case-esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten etä­kun­tou­tus­ta to­teu­te­taan Tu­to­rik­sel­la puhe-, toi­min­ta- ja fy­si­o­te­ra­pi­as­sa, ja saat käy­tän­nön vink­ke­jä etä­kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen omas­sa työs­sä­si. Li­säk­si we­bi­naa­ris­sa ja­e­taan ko­ke­muk­sia etä­kun­tou­tuk­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä haas­teis­ta.

Tu­to­ris Oy on vuo­des­ta 2003 saak­ka val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­nut asi­an­tun­ti­ja­y­ri­tys, joka tuot­taa kun­tou­tus- ja hoi­va­pal­ve­lui­ta Ke­lan li­säk­si kun­nil­le, kun­ta­yh­ty­mil­le, va­kuu­tus­yh­ti­öil­le, yri­tyk­sil­le sekä yk­si­tyi­sil­le asi­ak­kail­le. Kun­tou­tus­pal­ve­lut to­teu­te­taan yh­tei­söl­li­sen kun­tou­tuk­sen peri­aat­tein  asi­ak­kaan omas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä. Tu­to­rik­ses­sa tes­ta­taan ja ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, joi­den avul­la kun­tou­tu­jal­le tar­jo­taan vai­kut­ta­via ja asi­a­kas­läh­töi­siä pal­ve­lui­ta. Etä­kun­tou­tus­ta on ke­hi­tet­ty ja to­teu­tet­tu Tu­to­rik­sel­la vuo­des­ta 2012 al­ka­en ja kaik­ki Tu­to­rik­sen te­ra­peu­tit on pe­reh­dy­tet­ty etä­kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen. Täl­lä het­kel­lä Tu­to­rik­sel­la on käyn­nis­sä Lin­nun­tie – las­ten yh­tei­söl­li­sen etä­kun­tou­tuk­sen ke­hit­tä­mis­han­ke, jos­sa tes­ta­taan ja ke­hi­te­tään etä­kun­tou­tus­ta 1-7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Lin­nun­tie-han­ke on osa laa­jem­paa Ke­lan etä­kun­tou­tus­han­ket­ta.

Asi­an­tun­ti­jat:
Sari Arff­man Kun­tou­tuk­sen toi­mi­ala­joh­ta­ja, Tu­to­ris Oy
Kris­tii­na Ko­ti­lai­nen eTu­to­ris pro­jek­ti­pääl­lik­kö, toi­min­ta­te­ra­peut­ti Tu­to­ris Oy
We­bi­naa­rin ve­tä­jä­nä
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

3.5.2018 We­bi­naa­ri:
Etä­kun­tou­tus vaa­ti­vas­sa neu­ro­lo­gi­ses­sa moni­am­ma­til­li­ses­sa kun­tou­tuk­ses­sa

We­bi­naa­ris­sa ker­ro­taan ko­ke­muk­sia moni­am­ma­til­li­sen neu­ro­lo­gi­sen etä­kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta VEKU- ja AIMO-hank­keis­sa.

VEKU- ja AIMO-hank­keis­sa on ke­hi­tet­ty moni­am­ma­til­lis­ta etä­kun­tou­tus­ta neu­ro­lo­gi­sen kun­tou­tuk­sen tar­pei­siin. Työ­i­käi­sil­le suun­na­tus­sa VEKU-hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty pe­lil­li­syyt­tä hyö­dyn­tä­vä etä­kun­tou­tus­mal­li, jon­ka käy­tet­tä­vyyt­tä on tut­kit­tu pie­nel­lä koe­ryh­mäl­lä. Ke­lan vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen sekä har­kin­nan­va­rai­sen kun­tou­tuk­sen asi­ak­kail­le suun­na­tus­sa AIMO-hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty lai­tos- ja etä­kun­tou­tus­ta yh­dis­tä­vä mal­li, jon­ka käy­tet­tä­vyyt­tä, vai­kut­ta­vuut­ta sekä kus­tan­nuk­sia tut­ki­taan ja ver­tail­laan pe­rin­tei­seen lai­tos­kun­tou­tuk­seen.

We­bi­naa­ris­sa käy­dään läpi kes­kei­sim­piä huo­mi­oi­ta moni­am­ma­til­li­sen etä­kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta neu­ro­lo­gi­sil­la ai­kuis­kun­tou­tu­jil­la hank­kei­den tu­los­ten ja ko­ke­mus­ten kaut­ta.

Asi­an­tun­ti­jat:
Lee­na Kor­ho­nen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, NEU­RON
Sari Pa­sa­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, NEU­RON
We­bi­naa­rin ve­tä­jä­nä
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Ide­oi­den Oy

Hin­ta 90 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 2.4.2018 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015