Aloita blogi - verkkokurssi

14.-16.11.2017

Onhan sinullakin jo oma blogi?

Blo­gi­a­lus­to­ja, oh­jei­ta, op­pai­ta ja asi­an­tun­ti­joi­ta löy­tyy ne­tis­tä joka läh­töön, mut­ta var­si­nai­nen sy­säys blo­gi­kir­joit­ta­mi­sen aloit­ta­mi­sek­si tai jat­ka­mi­sek­si ja ke­hit­tä­mi­sek­si puut­tuu. Täs­tä kou­lu­tuk­ses­ta sen saat. Kol­me asi­an­tun­ti­jaa ker­too sel­ke­äs­ti mi­ten blo­gi kir­joi­te­taan, mi­ten sitä mark­ki­noi­daan ja mi­ten blo­gis­ta saa vi­su­aa­li­ses­ti oman nä­köi­sen.

Aloi­ta blo­gi -kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­lu­en­toi­na, joi­ta voi kat­soa omal­ta tie­to­ko­neel­ta/ mo­bii­li­lait­teel­ta. Kai­kis­ta lu­en­nois­ta teh­dään tal­len­teet, jot­ka ovat osal­lis­tu­jil­la kat­sot­ta­vis­sa 31.12.2017 asti.

Opis­ke­li­joi­den ar­vi­oin­te­ja täs­tä kou­lu­tuk­ses­ta:

”Olen aika ko­ke­nut in­ter­ne­tin käyt­tä­jä ja yllä­pi­tä­nyt omaa blo­gia jo jon­kin ai­kaa. Sil­ti tämä kurs­si sel­keyt­ti blok­kaa­mi­sen kä­si­tet­tä taas hiu­kan.”

”Kurs­si on oi­kein hyvä ko­ko­nai­suus, jos­ta sai yleis­kä­si­tyk­sen blo­gin pe­rus­ta­mi­ses­ta ja yllä­pi­tä­mi­ses­tä. In­ter­ne­tis­tä löy­tyy kurs­se­ja, jois­sa kes­ki­ty­tään blo­gil­la mark­ki­noin­tiin, mut­ta har­vem­min löy­tyy täl­lais­ta ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa myös kir­joit­ta­mi­nen on noin hy­vin edus­tet­tu­na.”

”Tä­män kurs­sin myö­tä in­nos­tuin täl­lai­ses­ta opis­ke­lu­muo­dos­ta.”

Aika­tau­lu ja si­säl­tö:

Hin­ta: 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen 31.10.2017 men­nes­sä

Blo­gia voi käyt­tää mm.

  1. Yri­tyk­sen tuot­tei­den/ asi­an­tun­ti­juu­den esit­te­lys­sä
  2. Yh­dis­tyk­sen tai jär­jes­tön toi­min­nan esit­te­ly­nä
  3. Oman asi­an­tun­ti­juu­den/ har­ras­tuk­sen esit­te­lyyn
  4. Koti­si­vui­na
  5. Omaan elä­mään liit­ty­vän pro­jek­tin päi­vä­kir­ja­na
  6. Kir­jan kir­joit­ta­mi­seen/ ko­ko­a­mi­seen
Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015