Kantele K18 - kanteleryhmä aikuisille soittajille

27.2.-22.5.2018 Kuopio

Kanteleryhmä aikuisille soittajille

Tule aloit­ta­maan kan­te­leen­soit­toa tai jat­ka­maan har­joi­tuk­sia hy­väs­sä seu­ras­sa. Ota mu­kaan kan­te­le kaa­pin­poh­jal­ta ja li­säk­si tar­vit­set vii­si toi­mi­vaa sor­mea ja las­ku­tai­don yh­des­tä vii­teen. Kan­te­leen kool­la ei ole vä­liä, vaan mu­kaan mah­tuu niin vii­si­kie­li­set kuin isom­mat­kin soit­ti­met. Kai­kis­ta saam­me ää­nen ai­kaan ja löy­däm­me yh­tei­siä sä­ve­liä.

Kantele on monipuolinen kansallissoitin

Ta­voit­tee­na on tu­tus­tua kan­te­lee­seen moni­puo­li­se­na kan­sal­lis­soit­ti­menamme. Ope­tel­laan pe­rus­tek­nii­koi­ta ja en­nen­kaik­kea soi­te­taan mu­ka­via kap­pa­lei­ta mu­ka­vas­sa seu­ras­sa.

Kaik­ki so­vi­tuk­set teh­dään niin, että aloit­ta­ja­kin pää­see mu­kaan ja jat­ka­jil­la on riit­tä­väs­ti haas­tei­ta. Soit­ta­jat ja­e­taan kah­teen ryh­mään, jois­ta en­sim­mäi­ses­sä soit­ta­vat eri­ko­koi­set kan­te­leet yh­des­sä is­kel­miä, pop­pia ja muu­ta mu­ka­vaa ke­vyt­tä mu­siik­kia ja toi­nen on pien­kan­te­le­ryh­mä (alle 28 kiel­tä), jos­sa soi­te­taan kan­san­o­mai­sem­paa mu­siik­kia.

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Riik­ka Asi­kai­nen.

Aika: tiis­tai­sin 27.2.-22.5.2018

Ryh­mä 1 sven­gaa­va seka­ryh­mä klo. 16.30-17.30

Ryh­mä 2 Rap­sak­ka pien­kan­te­le­ryh­mä klo. 17.30-18.30

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­tol­la Haa­pa­nie­men­katu 40.

Hin­ta: 60 €

Il­moit­tau­tu­mi­set:

13.2.2018 men­nes­sä. Lai­ta lisä­tie­to­kent­tään kum­paan­ko ryh­mään olet tu­los­sa.

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20186.12.2015