Elämäkertakirjoittaminen - menossa oleva koulutus

6.9.2017-28.3.2018 Kuopio

Osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di kir­jal­lis­ta lah­jak­kuut­ta, mut­ta saat­taa hy­vin­kin nos­taa sel­lai­sen esiin.

Aika
Syk­sy 2017:
kes­ki­viik­koi­sin  6.9., 20.9., 4.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.2017  klo 18 -20 (yh­teen­sä 6 ker­taa).

Ke­vät 2018:
kes­ki­viik­koi­sin 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3. ja 28.3.2018 klo 18 -20 (yh­teen­sä 6 ker­taa).

Kou­lut­ta­ja
kir­jal­li­suus­te­ra­peut­ti, esh Rai­li Miet­ti­nen

Si­säl­tö
Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan ih­mi­sen elä­män­kaa­reen aina 80-90 ikä­vuo­teen saak­ka. Kurs­si so­pii kai­ken­i­käi­sil­le. Nuo­rem­mat pää­se­vät te­ke­mään tu­le­vai­suus­mat­kai­lua se­ni­o­reit­ten tur­val­li­ses­sa huo­mas­sa. Tut­ki­taan myös sitä, mil­lai­seen su­kuun ja per­hee­seen olem­me syn­ty­neet ja mikä vai­ku­tus näil­lä on asen­tei­siim­me ja elä­män­va­lin­toi­him­me. Sa­mal­la avau­tuu myös se, min­kä mer­ki­tyk­sen minä jä­tän omaan elin­pii­rii­ni.

Lähi­ta­paa­mi­sis­sa muis­tia ava­taan moni­puo­lis­ten luo­vuus­har­joit­tei­den avul­la. Näin ins­pi­roi­du­taan kir­joit­ta­maan taas seu­raa­van jak­son asi­oi­ta. Teh­tä­vät kan­nus­ta­vat luot­ta­maan omaan ää­neen. Kir­joit­ta­jan on lupa olla Minä itse.

Kir­joit­ta­ja saa jo­kai­ses­sa lähi­ta­paa­mi­ses­sa tuh­din teh­tä­vä­pa­ke­tin, jon­ka avul­la työs­tää omaa ta­ri­naan­sa. Kir­joi­tus lä­he­te­tään vain oh­jaa­jal­le ja osal­lis­tu­ja saa sii­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen.

Lisä­tie­to­ja kurs­sin si­säl­lös­tä: kir­jal­li­suus­te­ra­peut­ti, esh Rai­li Miet­ti­nen p. 045-6566153 tai rai­li@rai­li­miet­ti­nen.fi

Hin­ta
40 €/kk (7kk, yh­teen­sä 280€)

Il­moit­tau­tu­mi­set
24.8.2017 men­nes­sä

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20186.12.2015