Tutustu Mindfulnessiin – tietoiseen läsnäoloon

18.11.2017, Varkaus

Mitä on Mind­ful­ness, tie­toi­suus­tai­dot tai tie­toi­nen läs­nä­olo? Mi­hin Mind­ful­ness vai­kut­taa, mi­ten sitä käy­te­tään, mi­ten sitä har­joi­tel­laan, mi­hin sitä voi­daan so­vel­taa? Päi­vän ai­ka­na pää­set tu­tus­tu­maan mind­ful­nes­sin pe­rus­tei­siin ja peri­aat­tei­sin te­o­ri­an ja har­joit­tei­den avul­la.

Aika: la 18.11.2017 klo 9-15, Var­kaus

Koh­de­ryh­mä: So­pii kai­kil­le mind­ful­nes­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ei edel­ly­tä ai­em­paa pe­reh­ty­nei­syyt­tä ai­hee­seen. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 25.

Kou­lut­ta­ja: Mind­ful­ness-oh­jaa­ja, opet­ta­ja, Mind­ful­ness Itä-Suo­mi ry pu­heen­joh­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), in­si­nöö­ri (AMK), Kir­mo Sa­vo­lai­nen

Ta­voi­te: Tu­tus­tua Mind­ful­nes­sin pe­rus­tei­siin, peri­aat­tei­siin sekä tie­toi­sen läs­nä­olon har­joit­tei­siin. Kes­kus­tel­la sii­tä, mil­lai­sia ha­vain­to­ja teh­tiin har­joit­teen ai­ka­na ja sen jäl­keen. Kurs­si an­taa hy­vät pe­rus­teet it­se­näi­sen har­joit­te­lun aloit­ta­mi­seen sekä poh­jan osal­lis­tua pi­dem­mäl­le Mind­ful­ness-kurs­sil­le.

Si­säl­tö:
•    Mitä mind­ful­ness on?
•    Mi­hin mind­ful­ness ensi­si­jai­ses­ti vai­kut­taa?
•    Yri­te­tään­kö mind­ful­nes­sil­la muut­ta­maan aja­tuk­sia?
•    Kun tun­teet tu­le­vat pin­taan!
•    Mi­ten mind­ful­ness toi­mii?
•    Mitä mind­ful­ness ei ole?
•    Mi­hin ja mis­sä mind­ful­nes­sia käy­te­tään?
•    Mi­ten mind­ful­nes­sia har­joi­tel­laan?
•    Mitä hyö­tyä mind­ful­nes­sis­ta voi olla ja mik­si käyt­täi­sin sitä?
•    Tut­kit­tu­ja mind­ful­nes­sin vai­ku­tuk­sia

To­teu­tus: Lu­en­not, kes­kus­te­lu ja mind­ful­ness-har­joit­tei­den te­ke­mi­nen.

Hin­ta: 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 2.11.2017 men­nes­sä.

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015