Sijoita tuottavasti -sijoittamisen peruskurssi

2.-3.12.2017, Kuopio

Aika la-su 2.-3.12.2017 klo 10-15, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
DI Ta­pio Haa­vis­to
Haa­vis­to on suo­rit­ta­nut kak­si alan am­mat­ti­tut­kin­toa, si­joi­tus­pal­ve­lun ja si­joi­tus­neu­vo­jan eri­kois­tut­kin­not. Li­säk­si hän on toi­mi­nut Suo­men Si­joit­ta­ja­o­pas­tus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na noin 16 vuot­ta ja on am­mat­ti­mai­nen si­joit­ta­ja itse. Hän on pi­tä­nyt yli 60 si­joit­ta­ja­kurs­sia Suo­mes­sa ja pari Es­pan­jas­sa.

Si­säl­tö ja ta­voit­teet

– Ra­has­to­si­joit­ta­mi­sen pika­kurs­si
Ra­has­to­si­joit­ta­mi­sen pe­rus­a­si­at ja ra­has­to­va­lin­nat voi op­pia tuot­to­seu­ran­nan ja ra­has­to­sel­vi­tyk­sen avul­la.

– Mark­ki­na­nä­ke­myk­sen muo­dos­ta­mi­nen osa­ke­mark­ki­nois­ta
Mark­ki­na­nä­ke­myk­sen muo­dos­ta­mi­nen aut­taa si­joit­ta­jaa suun­nis­ta­maan oi­ke­aan suun­taan. Il­man re­a­lis­tis­ta mark­ki­na­tun­tu­maa – tai   -nä­ke­mys­tä on vai­kea teh­dä va­lin­to­ja. Olen­nais­ta oli­si näh­dä eteen­päin ai­na­kin puo­li vuot­ta, jol­loin pi­täi­si tun­nis­taa mark­ki­noi­den nou­su­mah­dol­li­suu­det tai ris­kit hin­to­jen las­ke­mi­sel­le.

– Osak­kei­den tun­nus­lu­vut
Osak­kei­den tun­nus­lu­vut ovat olen­nai­sen tär­kei­tä työ­ka­lu­ja osa­ke­va­lin­taa teh­tä­es­sä. Nii­den avul­la voi­daan mi­ta­ta omis­ta­ja­y­ri­tyk­sen ta­lou­del­lis­ta me­nes­tys­tä ja kan­nat­ta­vuut­ta. Itse osak­keen hin­noit­te­lu on si­joit­ta­mi­ses­sa tär­keä työ­kalu, sa­moin kuin tu­los­en­nus­tei­den so­vel­ta­mi­nen osak­keen hin­taa ar­vi­oi­ta­es­sa. Sa­man toi­mi­alan yri­tyk­siä voi­daan par­hai­ten ver­ra­ta toi­siin­sa tun­nus­lu­ku­jen avul­la.

– Al­lo­kaa­tio eli si­joi­tus­ten koh­den­ta­mi­nen
Al­lo­kaa­tio eli si­joi­tus­ten koh­den­ta­mi­nen rat­kai­see si­joit­ta­jan on­nis­tu­mi­sen suu­rel­ta osin. Kai­kil­le si­joit­ta­jil­le tär­kein asia on tuot­to­ta­voit­tei­den aset­ta­mi­nen ja mark­ki­na­ti­lan­tee­seen so­pi­van al­lo­kaa­ti­on löy­tä­mi­nen. Si­joit­ta­jan pro­fii­lil­la sel­vi­te­tään osan­ot­ta­jan ko­ke­mus­ta, ta­voit­tei­ta ja miel­ty­myk­siä (yk­si­löl­li­nen har­joi­tus). Näin ku­kin osan­ot­ta­ja sel­vit­tää oman al­lo­kaa­ti­on­sa pe­rus­tei­ta.

– Osa­ke­mark­ki­noi­den ja yri­tys­ten seu­ran­ta ja osa­ke­va­lin­nat
Yri­tys­ten seu­ran­ta an­taa työ­ka­lut par­hai­siin osa­ke­va­lin­toi­hin. Kurs­sil­la esi­te­tään yksi käy­tän­nös­sä toi­mi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li. Se pe­rus­tuu sel­lais­ten yri­tys­ten et­si­mi­seen, joil­la on par­haat tu­los­nä­ky­mät ja hyvä kan­nat­ta­vuus.

– Tek­ni­nen ana­lyy­si ja sen so­vel­ta­mi­nen kau­pan­käyn­tiin
Tek­ni­nen ana­lyy­si on pa­ras tapa sel­vit­tää mui­den si­joit­ta­jien käyt­täy­ty­mis­tä ja his­to­ri­aa. Se ker­too arvo­pa­pe­rei­den hin­ta­tren­dit ja kau­pan vo­lyy­mit ja si­joi­tus­ten ajoi­tuk­ses­ta.

– Kor­ko­si­joit­ta­mi­nen osa­ke­si­joit­ta­mi­sen vaih­to­eh­to­na
Kor­ko­si­joit­ta­mi­nen on hyvä vaih­to­ehto, jos ha­lu­aa mi­ni­moi­da ris­kit, ja pyr­kii yli 4 %:n vuo­si­tuot­toi­hin. Esi­tän par­hai­ten tuot­ta­via ja pie­ni­ris­ki­siä kor­ko­tuot­tei­ta. Kurs­sil­la esi­tel­lään eräi­tä konk­reet­ti­sia rat­kai­su­ja, jot­ka kuka ta­han­sa voi os­taa.

– Kau­pan­käyn­ti osak­keil­la
Kau­pan­käyn­ti osak­keil­la on käy­tän­nön tie­toa ja pienimuo­tois­ta har­joi­tus­ta osa­ke­kau­pan te­ke­mi­seen ne­tis­sä tun­ne­tun osa­ke­vä­lit­tä­jän työ­ka­luil­la. Myös osa­ke­sal­kun mer­ki­tys­tä ris­kien pie­nen­tä­mi­sek­si sel­vi­te­tään.

– Stra­te­gi­nen ajat­te­lu si­joit­ta­mi­ses­sa
Stra­te­gi­nen ajat­te­lu pyr­kii sii­hen, että si­joit­ta­ja va­lit­see it­sel­leen hy­väk­si ko­e­tun toi­min­ta­mal­lin, jon­ka avul­la voi­si me­nes­tyä pa­rem­min no­pe­as­ti muut­tu­vis­sa olo­suh­teis­sa. Pe­rin­teis­ten osa­ke­sääs­tä­jien ko­et­tu tapa toi­mia käy­dään läpi, ja poh­di­taan yh­des­sä sen käy­tän­nön so­vel­ta­mis­ta.

Oh­jel­ma lau­an­tai­na 2.12. 2017 klo 10 – 15

1. Si­joit­ta­mi­sen pe­rus­a­si­ois­ta
2. Ra­has­to­si­joit­ta­mi­sen pe­rus­teet, ra­has­to­va­lin­nat
3. Mark­ki­na­kat­saus ja mark­ki­na­nä­ke­myk­sen muo­dos­ta­mi­nen
4. Tun­nus­lu­vut osak­keet ja hy­vien yri­tys­ten et­si­mi­nen
5. Osa­ke­mark­ki­noi­den seu­ran­ta (Shar­pen in­dek­sin avul­la)
6. Osal­lis­tu­jien omat tee­mat (kar­toi­tus)

Oh­jel­ma sun­nun­tai­na 3.12.2017 klo 10 – 15

1. Osal­lis­tu­jien omat tee­mat (sel­vi­tyk­set)
2. Al­lo­kaa­tio eli si­joi­tus­ten koh­den­ta­mi­nen (si­joit­ta­ja­pro­fii­li har­joi­tus)
3. Osak­kei­den va­lin­ta yri­tys­ten tu­los­seu­ran­nan avul­la
4. Tek­ni­nen ana­lyy­si ja sen so­vel­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä, har­joi­tuk­sia
5. Kau­pan­käyn­ti osak­keil­la
6. Kor­ko­si­joit­ta­mi­nen, yri­tys­lai­nat esi­merk­kei­nä käy­tän­nön rat­kai­suis­ta
7. Stra­te­gi­nen ajat­te­lu si­joit­ta­mi­ses­sa
8. Kurs­si­pa­lau­te ja lop­pu­kes­kus­te­lu

Hin­ta 85 e (Poh­jois-Sa­von Osa­ke­sääs­tä­jät -yh­dis­tyk­sen jä­se­net 64 e)
Kurs­si­mak­su kel­paa ve­ro­tuk­ses­sa pää­oma­tu­lo­jen han­kin­ta­me­noik­si (30 %).

Il­moit­tau­tu­mi­set 22.11.2017 men­nes­sä

Si­joit­ta­mi­sen jat­ko­kurs­si jär­jes­te­tään 17.-18.2.2018.
Lue li­sää

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015