Vuorovaikutuksen tietoisuustaidot

25.11.2017 Iisalmi

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­dot ovat ken­ties haas­ta­vin mut­ta sa­mal­la kieh­to­vin tie­toi­suus­tai­to­jen har­joit­ta­mi­sen muo­to. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mitä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­dot ovat ja mikä on nii­den suh­de so­si­aa­li­siin- ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­toi­hin.  Li­säk­si tut­ki­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­to­jen so­vel­lus­mah­dol­li­suuk­sia ih­mis­suh­tei­den, ih­mis­suh­de­työn ja työs­sä jak­sa­mi­sen kon­teks­tis­sa.

Aika

25.11.2017 , la  klo 9.30-15.30, Ii­sal­mi

Kouluttaja

Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia  on so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi (VTM), kou­lut­ta­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton psy­ko­te­ra­peut­ti­o­pis­ke­li­ja. Hä­nel­lä on pit­kä ko­ke­mus tie­toi­suus­tai­to­jen opet­ta­mi­ses­ta or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, oppi­lai­tok­sis­sa ja osa­na käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta asi­a­kas­työ­tä.

Emi­lia Ku­ja­la

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu kai­kil­le ai­hees­ta kiin­nos­tu­neil­le, eikä edel­ly­tä ai­em­paa pe­reh­ty­nei­syyt­tä ai­hee­seen.  Kou­lu­tuk­sen an­tia voi so­vel­taa niin ih­mis­suh­teis­sa kuin ih­mis­suh­de­työs­sä­kin.

Sisältö

Tie­toi­suus­tai­dot eli mind­ful­ness tu­kee tut­ki­tus­ti hy­vin­voin­tia. Yk­si­lö­ta­sol­la sään­nöl­li­sen har­joit­ta­mi­sen on ha­vait­tu edes­aut­ta­van mm. stres­sin­hal­lin­taa, ren­tou­tu­mis­ta, hy­vää unta ja itse­sää­te­lyä.  Ryh­mä­ta­sol­la tie­toi­suus­tai­toi­hin on kes­ki­tyt­ty vä­hem­män, vaik­ka ne so­vel­tu­vat erin­o­mai­ses­ti myös so­vel­let­ta­vak­si ih­mis­ten ja ryh­mien vä­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­dot ovat ken­ties haas­ta­vin mut­ta sa­mal­la kieh­to­vin tie­toi­suus­tai­to­jen har­joit­ta­mi­sen muo­to. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mitä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­dot ovat ja mikä on nii­den suh­de so­si­aa­li­siin- ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­toi­hin.  Li­säk­si tut­ki­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­to­jen so­vel­lus­mah­dol­li­suuk­sia ih­mis­suh­tei­den, ih­mis­suh­de­työn ja työs­sä jak­sa­mi­sen kon­teks­tis­sa. Työs­ken­te­lys­sä yh­dis­ty­vät te­o­ria ja käy­tän­tö, pai­no­pis­te on ko­ke­muk­sel­li­ses­sa op­pi­mi­ses­sa.

Hinta

90 eu­roa, hin­ta si­säl­tää päi­vä­kah­vit

Ilmoittautuminen

10.11.2017 men­nes­sä

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015