Esiintymisen vallankumous -verkkokurssi

26.10.-22.11.2017, verkossa

Ta­voi­te: Ha­lu­at­ko li­sää var­muut­ta esiin­ty­mi­seen? Va­kuu­tat­ko ylei­sö­si esiin­ty­mi­sel­lä­si? Kiin­nos­tu­vat­ko kuu­li­jat? Osaat­ko pu­hua oi­ke­as­sa pai­kas­sa oi­ke­an­lai­sel­la pu­heel­la? Jän­ni­tät­kö esiin­ty­mis­tä? Halu­ais­ti­ko ot­taa la­van oi­ke­as­ti hal­tuun?

Esiin­ty­mi­sen val­lan­ku­mous –verk­ko­kurs­sin ta­voit­tee­na on an­taa var­muut­ta ja va­kuut­ta­vuut­ta vuo­ro­vai­kut­tei­seen ja va­kuut­ta­vaan esiin­ty­mi­seen. Se an­taa eväi­tä esiin­ty­jän sa­nat­to­man vies­tin­nän tie­dos­ta­mi­seen ja ti­lan­tee­seen so­pi­van puhe-esi­tyk­sen val­mis­ta­mi­seen. Li­säk­si pe­reh­dy­tään esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen ai­heut­ta­jiin ja mie­ti­tään sitä lie­ven­tä­viä te­ki­jöi­tä. Kurs­si to­teu­te­taan te­o­ri­an ja har­joi­tus­ten avul­la. Astu siis mu­kaan esiin­ty­mi­sen val­lan­ku­mouk­seen ja lai­ta lip­pu lie­hu­maan la­val­la!

Aika­tau­lu

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

To 26.10.klo 17.30-19.00
Huom! Al­ka­mispvm muut­tu­nut ai­em­min il­moi­te­tus­ta.
Esiin­ty­mi­sen ABC

Ke 1.11. klo 17.30-19.00
Esiin­ty­jän ja ylei­sön vuo­ro­vai­ku­tus

Ke 8.11. klo 17.30-19.00
Se iha­nan ka­ma­la esiin­ty­mis­jän­ni­tys

Ke 15.11. klo 17.30-19.00
Ti­lan­ne­puhe, mo­ti­voi­va puhe vai in­for­ma­tii­vi­nen puhe?

Ke 22.11. klo 17.30-19.00
Lava hal­tuun!

Kou­lut­ta­ja:
Tii­na Nau­ma­nen (KM, FM)/ Vies­tin­tä­kou­lu­tus Drai­vi

Tii­na Nau­ma­nen

Tii­na Nau­ma­nen on vies­tin­nän ja draa­man kou­lut­ta­ja sekä esit­tä­vän tai­teen am­mat­ti­lai­nen. Hä­nen eri­tyis­o­saa­mi­se­na on esiin­ty­mis­tai­to­jen, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ja ryh­mä­vies­tin­tä­tai­to­jen kou­lut­ta­mi­nen. Tii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus niin yri­tys­ten kuin yh­tei­sö­jen kou­lut­ta­mi­ses­ta sekä vah­va osaa­mi­nen myös vies­tin­nän ja draa­man opet­ta­ja­na sekä asi­an­tun­ti­jana eri oppi­lai­tok­sis­ta. Esiin­ty­mi­sen ken­täl­lä Tii­na työs­ken­te­lee näyt­te­li­jä­nä, oh­jaa­ja­na, juon­ta­ja­na, spiik­kaa­ja­na, käsi­kir­joit­ta­ja­na ja lau­la­ja­na. Tii­nan kou­lu­tuk­sen ovat toi­min­nal­li­sia, myös ver­kos­sa.

Hin­ta
70 €

Il­moit­tau­tu­mi­set  18.10.2017 men­nes­sä
Huom! Kou­lu­tus to­teu­tuu, jo­ten sii­hen voi il­moit­tau­tua myös jäl­ki­kä­teen.

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015