Unien hyödyntäminen sanataidetyöskentelyssä

17.- 19.11.2017, Kuopio

Olet­ko kiin­nos­tu­nut kä­sit­te­le­mään omia ja tois­ten unia sana­tai­teen ja mui­den tai­teen kei­no­jen avul­la? Unien hyö­dyn­tä­mi­nen eri tai­teen kei­noil­la on an­toi­saa, itse­tun­te­mus­ta ja luo­vuut­ta li­sää­vää.

Kurs­sil­la käy­tet­tä­viä me­ne­tel­miä ja har­joi­tuk­sia voit hyö­dyn­tää myös yk­sin ja saat niis­tä työ­ka­lu­ja ih­mis­suh­de­työ­hön ja eri­lais­ten ryh­mien kans­sa työs­ken­te­lyyn.

Aika

17.- 19.11.2017, Kuo­pio
pe klo 17.00 – 20.00, la 9.00 -16.00, su 9.00 -16.00

Kouluttaja

Riit­ta Män­ty­lä, kir­jal­li­suus­te­ra­pi­a­oh­jaa­ja, las­ten- ja nuor­ten sana­tai­de­oh­jaa­ja, työn­oh­jaa­ja

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta unis­ta ja ha­lu­a­vat kä­si­tel­lä nii­tä eri tai­teen muo­to­ja hyö­dyn­tä­en. Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä kir­jal­lis­ta eikä muun­kaan alan lah­jak­kuut­ta. Riit­tää, että ha­lu­at ko­keil­la eri­lai­sia me­ne­tel­miä, joil­la unia voi työs­tää.

Sisältö

Tu­tus­tu­mi­nen omiin uniin, ih­mis­mie­len sala­pe­räi­siin tuo­tok­siin mer­kit­see sy­vem­pää ih­mi­sen psyyk­kis­ten pro­ses­sien ym­mär­tä­mis­tä. Oman uni­maa­il­man tar­kas­te­lu ker­too jo­kai­sel­le jo­ta­kin juu­ri hä­nen yk­si­löl­li­ses­tä ke­hi­tyk­ses­tään, tun­ne-elä­mäs­tään ja ko­ke­mis­ta­vois­taan. Par­haim­mil­laan unien tut­ki­mi­nen voi toi­mia voi­mien ja rat­kai­su­jen an­ta­ja­na, in­nos­ta­ja­na sekä vii­toit­ta­ja­na koh­ti tu­le­vaa. Unien kaut­ta meil­lä on yh­teys tie­dos­ta­mat­to­maan, pii­lo­ta­jun­taam­me. Sa­mal­la unet ovat osoi­tus jo­kai­ses­sa ih­mi­ses­sä pii­le­väs­tä luo­vas­ta ka­pa­si­tee­tis­ta. Pii­lo­ta­jun­ta työs­tää ko­ke­muk­sis­ta uut­ta ma­te­ri­aa­lia, teks­tiä, lii­ket­tä tai ku­vaa.
Uniin ja nii­den an­ta­miin vih­jei­siin voi op­pia kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta ja löy­tää niis­tä muu­tok­sen avai­mia vai­keis­sa­kin olo­suh­teis­sa. Uni, mie­len tie­dos­ta­ma­ton osa, pa­laut­taa mei­tä lak­kaa­mat­ta muis­toi­hin ja var­hai­siin tun­ne­ko­ke­muk­siin. Unis­sa on näh­tä­vis­sä elä­män­his­to­ri­am­me moni ker­rok­sel­li­suus.
Työs­ken­te­ly unien ja sa­no­jen pa­ris­sa, sekä tun­tei­den kä­sit­te­ly yh­des­sä ryh­män kans­sa, aut­taa ym­mär­tä­mään pa­rem­min it­se­ään ja mui­ta ih­mi­siä.

Käytännön toteutus

Kurs­sil­la käy­te­tään osal­lis­tu­jien omia unia. Nii­tä hyö­dyn­tä­en teh­dään eri­lai­sia kir­jal­li­sia tuo­tok­sia, esi­mer­kik­si sa­tu­ja, ru­no­ja, ta­ri­noi­ta. On mah­dol­lis­ta teh­dä myös sy­nop­sik­sia laa­jem­mis­ta ko­ko­nai­suuk­sis­ta; mu­sii­kil­li­set te­ok­set, draa­mal­li­set esi­tyk­set sekä kuva­tai­teel­li­set tuo­tok­set. Teh­tä­viä teh­dään yk­sin, pa­reit­tain sekä ryh­mis­sä. Har­joit­teet pu­re­taan yh­des­sä. Ha­lu­tes­sa­si voit ot­taa oman soit­ti­men tai pii­rus­tus/maa­laus­vä­li­neet mu­kaan.

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

2.11.2017 men­nes­sä.

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015