KAKSI NAISTA - keskustelua päihde- ja läheisriippuvuudesta

8.11.2017 klo 17, Iisalmi

Eh­käi­se­vän päih­de­työn vii­kon pää­ta­pah­tu­ma; kai­kil­le avoin ylei­sö­lu­en­to – kes­kus­te­lu­ti­lai­suus.

Aika

Ke 8.11.2017 klo 17.00-19.00, Ii­sal­mi
Ii­sal­men kult­tuu­ri­kes­kus, Kirk­ko­puis­ton­katu 9
Eino Säi­sä -sali

Luennoitsijat

Riit­ta Koi­vu­la

Riit­ta Koi­vu­la, per­he­te­ra­peut­ti, sai­raan­hoi­ta­ja ja van­kan, jo lap­suu­des­ta läh­te­vän lä­heis­ko­ke­muk­sen omaa­va poh­ja­lai­nen nai­nen. ”Olen äiti nel­jäl­le ja vai­mo Mi­kal­le. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen sai­raan­hoi­ta­ja vm -94 ja per­he­te­ra­peu­tik­si val­mis­tuin -14.”

Satu Kor­ki­a­vuo­ri

Satu Kor­ki­a­vuo­ri lää­kä­ri ja  rai­tis al­ko­ho­lis­ti. Olen saa­nut elää rai­tis­ta elä­mää yli 9 vuot­ta ja päi­vää­kään en vaih­tai­si pois. Lää­kä­rik­si val­mis­tuin 2008. ”

Riit­ta ja Satu kes­kus­te­le­vat Eh­käi­se­vän päih­de­työn vii­kon ta­pah­tu­mas­sam­me päih­de­riip­pu­vuu­den vai­ku­tuk­sis­ta, tun­nis­ta­mi­ses­ta ja sii­tä mi­ten toi­pu­mi­nen käyn­nis­tyy ja mil­lais­ta se on. Tu­let kuu­le­maan myös mi­ten kan­nat­taa ot­taa päih­teet pu­heek­si, mil­loin sii­hen on hyvä het­ki.

Kum­pi­kaan nai­sis­ta ei pel­kää pu­hua asi­ois­ta ja ko­ke­muk­sis­taan ku­ten ne ovat ja pu­hee­seen yh­dis­tyy myös ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­suus. Lu­vas­sa siis aja­tuk­sia ja tun­tei­ta he­rät­tä­vä lu­en­to, jol­ta saat tie­toa ja vä­li­nei­tä tun­nis­taa ja aut­taa.”

Eh­käi­se­vän päih­de­työn vii­kon  kou­lu­tus­ti­lai­suus ja il­lan ylei­sö­lu­en­to jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Ylä-Sa­von SOTE:n kans­sa.
Huo­maat­han, että ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia, ei en­nak­ko­il­moit­tau­tu­mis­ta!

Tervetuloa !

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20176.12.2015