Sukututkimusta eri vuosisadoilla

23.1. -20.2.2018, verkossa

Olet­ko jo har­ras­ta­nut suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit sy­ven­tää osaa­mis­ta­si? Mi­ten ja mis­tä voit ke­rä­tä suku­tut­ki­mus­tie­to­ja 1900-lu­vul­ta ja mitä si­nun pi­tää ot­taa huo­mi­oon jos aiot jul­kais­ta elä­vien ih­mis­ten tie­to­ja? Mitä suku­tut­ki­mus­läh­tei­tä löy­tyy 1800-lu­vul­ta di­gi­toi­tu­na ver­kos­sa, mitä voit tut­kia eri ar­kis­tois­sa ja osaat­ko jo hyö­dyn­tää Face­book-ryh­mien apua? Mil­lai­sia ovat 1700-lu­vun teks­tit, mis­tä löy­dät sa­nas­to­ja ja muu­ta ver­kos­sa ole­vaa apu­ai­neis­toa nii­den tul­kit­se­mi­seen? Onko su­vus­ta­si tie­to­ja ole­mas­sa jo 1600-lu­vul­ta ja mi­ten voit hyö­dyn­tää nii­tä läh­tei­tä oman su­vun tut­ki­muk­ses­sa?

Aika: ti 23.1. -20.2.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Olet­ko jo har­ras­ta­nut suku­tut­ki­mus­ta ja ha­lu­ai­sit sy­ven­tää osaa­mis­ta­si?

Si­säl­tö (10 h)

Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kou­lut­ta­ja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 15.1.2018 men­nes­sä
Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20186.12.2015