Villiyrtit - villejä makuja luonnosta!

17.5. ja 24.5.2018, Iisalmi

Läh­de mu­kaan hor­toi­le­maan!
Ha­lu­at­ko op­pia tun­te­maan, ke­rää­mään ja hyö­dyn­tä­mään luon­non omaa aar­re­ait­taa ja ko­ke­maan su­per­foo­din voi­maa. 

Tule tu­tus­tu­maan ja tun­nis­ta­maan pai­kan­pääl­le iha­nat vil­li­yr­tit, joi­ta pää­set heti il­to­jen jäl­keen et­si­mään omas­ta pi­has­ta­si. Ota vil­li­yr­tit osak­si ar­ke­a­si. Hor­toi­lus­ta voi tul­la si­nul­le uusi elä­män­tapa!

Aika: Tors­tait 26.4. ja 3.5. klo 17.00-19.15, Ii­sal­mi
HUOM! Muu­tam­me aika­tau­lua myö­häi­sen ke­vään vuok­si  seu­raa­vas­ti: Tors­tait 17.5.  ja 24.5. klo 17-19.15, Ii­sal­mi

Kou­lut­ta­ja: res­to­no­mi (ylem­pi AMK), ke­ruu­tuo­te­neu­vo­ja Eine Piha­vaa­ra
Eine on toi­mi­nut yli 20 vuot­ta ra­vit­se­mus­alan eri­lai­sis­sa työ- ja ope­tus­teh­tä­vis­sä.

Koh­de­ryh­mä:
Sinä, joka olet in­no­kas luon­nos­sa liik­ku­ja ja kiin­nos­tu­nut ke­rää­mään luon­nos­ta it­sel­le­si her­kul­li­sia ate­ri­an ai­nek­sia sekä ha­lu­at huo­leh­tia omas­ta luon­non­mu­kai­ses­ta ter­vey­des­tä­si.

Ta­voi­te:
Opit tun­nis­ta­maan vil­li­yrt­te­jä ja val­mis­ta­maan niis­tä iha­nia ate­ri­oi­ta ja lei­von­nai­sia sekä tie­tä­mään nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­set. Saat tie­toa myös vil­li­yrt­tien säi­lö­mi­ses­tä ja näin voit naut­tia niis­tä myös tal­vel­la.

”Kurs­si ha­vah­dut­ti huo­maa­maan, että vil­li­yr­tit ovat hel­pos­ti jo­kai­sen saa­ta­vis­sa ja heti val­mis­ta ruo­kaa nau­tit­ta­vak­si. Vil­li­yr­teil­lä voin moni­puo­lis­taa ra­vin­to­ym­py­rää­ni, enkä kas­va­ta hii­li­ja­lan­jäl­ke­ä­ni. Ul­koi­lun lo­mas­sa voin saa­da ra­vin­to­ri­kas­ta ruo­kaa ja vie­lä­pä ihan il­mai­sek­si. Kun­to­ni kas­vaa ja met­sä pi­tää mie­le­ni rau­hal­li­se­na. Kai­kin­puo­li­nen hy­vin­voin­ti­ni li­sään­tyy, he­le­äm­pää ulko­nä­köä unoh­ta­mat­ta.”
Verk­ko­kurs­sin osal­lis­tu­ja

Si­säl­tö:

Ilta al­kaa mu­ka­vas­ti vil­li­yrt­tien maku­het­kel­lä! Il­to­jen ai­ka­na tu­tus­tu­taan ylei­sim­piin vil­li­yrt­tei­hin ja nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­siin sekä käyt­töön ruo­an­val­mis­tuk­ses­sa ja lei­von­nas­sa. Joka ker­ta saat her­kul­li­sen oh­jeen vil­li­yr­teis­tä.


to  17.5.2018 klo 17.00-19.15
In­nos­tu vil­li­yrt­tien ke­rää­mi­ses­tä

Il­lan ai­ka­na esi­tel­lään ja opi­taan tun­nis­ta­maan:

.

to 24.5.2018 klo 17.00-19.15
Il­lan ai­ka­na esi­tel­lään ja opit tun­nis­ta­maan:

Vil­li­yrt­tien kä­sit­te­ly: Kui­vaa­mi­nen, pa­kas­ta­mi­nen ja hi­os­ta­mi­nen

Py­hät on pih­la­jat pi­hal­la,
pyhä on kuk­ka pih­la­jas­sa,
mar­ja­set si­täi py­hem­mät.

Py­hät on im­men huul­ten mar­jat,
py­hät on ruu­sut neien pos­ken,
py­hin puh­taus sy­dä­men.

-Eino Lei­no-

 

Hin­ta: 45 e

Il­moit­tau­tu­mi­set: 3.5.2018 men­nes­sä    VIE­LÄ EH­DIT IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN!

“Vil­li­yr­tit ovat su­per-foo­dia, joka huo­leh­tii meis­tä koko­nais­val­tai­ses­ti.”

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20186.12.2015