Gradusparraus

20.1. - 5.5.2018, verkossa

Olet­ko aloit­ta­nut gra­dun teon, mut­ta se on vii­väs­ty­nyt tai kes­key­ty­nyt? Tun­tuu­ko sil­tä, että työ­si on ju­mis­sa ja tar­vit­si­sit apua sen jat­ka­mi­seen? Ha­lu­ai­sit­ko teh­dä gra­dun lop­puun am­mat­ti­tai­toi­sen oh­jaa­jan tu­ke­ma­na ja saa­da kon­tak­tin myös mui­hin, sa­mas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin opis­ke­li­joi­hin?

Pal­ve­lu on ta­voi­tet­ta­vis­sa asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, kos­ka oh­jaus vä­li­te­tään etä­o­sal­lis­tu­jil­le ne­tin kaut­ta. Ryh­mä­ta­paa­mi­set ajoit­tu­vat vii­kon­lop­pui­hin. Gra­dus­par­rauk­sen ide­a­na on tar­jo­ta ko­ke­nei­den oh­jaa­jien yleis­tie­teel­lis­tä oh­jaus­ta, joka pu­reu­tuu gra­du­pro­ses­sin konk­reet­ti­siin ky­sy­myk­siin ku­ten aika­tau­lu­tuk­seen, kir­joi­tus­pro­ses­sin osit­ta­mi­seen, tut­ki­mus­me­ne­tel­mien to­teut­ta­mi­seen ja tut­ki­mus­ra­por­tin muo­toi­luun. Pa­laut­teen an­ta­mi­nen kir­joi­te­tus­ta teks­tis­tä kuu­luu myös oleel­li­se­na osa­na gra­dus­par­raus­pal­ve­luun. Gra­dus­par­raus tu­kee yli­o­pis­to­jen an­ta­maa si­säl­löl­lis­tä oh­jaus­ta ja sen yh­te­nä ta­voit­tee­na on vah­vis­taa vi­ral­lis­ta oh­jaus­suh­det­ta. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan ver­tais­ryh­mä, jol­loin gra­dua ei tar­vit­se teh­dä yk­sin.

Aika

Seu­raa­va Gra­dus­par­raus­ryh­mä käyn­nis­tyy la 20.1.2018 klo 10-12. Ko­koon­tu­mi­siin voi osal­lis­tua re­aa­li­ai­kai­ses­ti ne­tin kaut­ta. Oh­jaa­ja­na toi­mii THM Sir­ja Möt­tö­nen, jol­la on run­saas­ti ko­ke­mus­ta eri tie­teen­a­loil­le teh­tä­vien gra­du­jen oh­jaa­mi­ses­ta. Ryh­mään ote­taan enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa ja se ko­koon­tuu  lau­an­tai­sin 20.1., 17.2., 17.3., 14.4. ja 5.5.2018 klo 10-12.

Kouluttaja

THM Sir­ja Möt­tö­nen

Kohderyhmä

Gra­dus­par­rauk­seen osal­lis­tu­vil­la tu­lee olla tut­kin­to-opis­ke­lu­paik­ka jo­hon­kin suo­ma­lai­seen yli­o­pis­toon. Li­säk­si tar­vi­taan vain tah­toa ja ai­kaa saa­da gra­du val­miik­si!

Lisätiedot

Mik­si gra­dus­par­raus­ta tar­vi­taan? Osa kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­li­jois­ta tar­vit­see enem­män tu­kea gra­du­pro­ses­sis­saan kuin mitä yli­o­pis­to­jen on mah­dol­lis­ta oh­jaus­re­surs­seil­laan an­taa. Vii­väs­ty­nyt tai kes­key­ty­nyt gra­du on mo­nel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen taak­ka ja jopa hä­pe­än aihe, joka pa­him­mil­laan vai­kut­taa itse­tun­toon. Kun tie­de­tään, että Suo­mes­sa on yli 10.000 gra­dua-vail­le-mais­te­ria, tar­koit­taa tämä kou­lu­tus­jär­jes­tel­män va­jaa­käyt­töä, jol­la on myös suu­ri yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys. Ai­kai­sem­min Kok­ko­las­sa toi­mi­nut Mais­te­ri­hau­to­mo ja usei­ta eri yli­o­pis­to­jen gra­du­tuki­toi­mia on lo­pe­tet­tu tai nii­den jat­ko on vaa­ka­lau­dal­la han­ke­ra­hoi­tuk­ses­ta riip­pu­en. Var­sin­kin ai­kuis­o­pis­ke­li­joil­le vi­ral­li­nen oh­jaus voi olla ajal­li­ses­ti ja pai­kal­li­ses­ti vai­ke­as­ti saa­vu­tet­ta­vaa, jo­ten gra­dun­teko­pro­ses­sia tu­ke­via pal­ve­lui­ta tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Mi­ten gra­dus­par­raus toi­mii? Gra­dus­par­rauk­sen si­säl­tö koos­tuu alla lis­ta­tuis­ta pal­ve­luis­ta. Vii­me kä­des­sä yk­sit­täi­sen gra­dun­te­ki­jän tar­peet mää­rit­tä­vät ne toi­min­not, jois­sa oh­jaa­jan ja ryh­män tu­kea tar­vi­taan.

 Ohjaajat

Gra­dus­par­raus­pal­ve­lun oh­jaa­jat tai gra­dus­par­raa­jat ovat tie­de­yli­o­pis­tois­sa työs­ken­te­le­viä am­mat­ti­lai­sia, joil­la on aito halu aut­taa opis­ke­li­joi­ta gra­du­pro­ses­sin edis­tä­mi­ses­sä. Oh­jaa­jat ovat ver­kos­toi­tu­neet kes­ke­nään hyö­dyn­tä­en tois­ten­sa eri­kois­o­saa­mis­ta esim. kie­len­huol­los­sa, me­ne­tel­mä­o­saa­mi­ses­sa jne.

Lisätietoja

Tu­tus­tu Ra­dio Kan­tin si­vuil­la ole­vaan >>tal­len­tee­seen, jos­sa ker­ro­taan gra­dus­par­raus­ryh­män toi­min­nas­ta. Tu­tus­tu myös >>Gra­du­ta­kuu-si­vus­toon. Se on gra­dun­te­ki­jöi­den yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka ver­kos­sa ja siel­lä on ja­os­sa hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä gra­dun te­koon sekä kes­kus­te­lu­ja mui­den gra­dui­li­joi­den kans­sa.

Hin­ta

195 €

Ilmoittautumiset

12.1.2018 men­nes­sä
Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

“Gra­dus­par­raus­pal­ve­lu on toi­mi­nut ver­kos­sa jo kuu­den vuo­den ajan. Tois­ta­sa­taa gra­dun­te­ki­jää on saa­nut apua ja iso osa myös gra­dun­sa val­miik­si pal­ve­lun avul­la.”

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20186.12.2015