Yhdistyksen, järjestön ja vapaaehtoistyön digitaitojen valmennus (1 op)

20.3.-17.4., verkossa

Työs­ken­te­let­kö yh­dis­tyk­ses­sä, jär­jes­tös­sä tai va­paa­eh­tois­työs­sä? Mie­tit­kö tois­tu­vas­ti, mi­ten voi­sit te­hos­taa toi­min­taan­ne? Tök­kii­kö tie­don­kul­ku ja ovat­ko do­ku­men­tit hu­kas­sa? Mie­ti­tyt­tää­kö var­muus­ko­pi­oin­ti? Entä so­vel­lus­ten yh­teis­käyt­tö? Ha­lu­ai­sit­ko tie­toa mak­sut­to­mis­ta ja help­po­käyt­töi­sis­tä so­vel­luk­sis­ta, jot­ka so­pi­si­vat tei­dän toi­min­tan­ne tar­pei­siin?

Työs­sä ja va­paa-ajal­la käy­te­tään yhä enem­män di­gi­taa­li­sia työ­ka­lu­ja vies­tin­tään ja asi­oi­den hoi­ta­mi­seen. Di­gi­taa­li­set vä­li­neet tu­ke­vat myös yh­dis­tyk­sen tai jär­jes­tön hal­li­tuk­sen tai työ­ryh­mien työs­ken­te­lyä. Kun tie­dos­tot tal­len­ne­taan pil­veen, py­sy­vät ne tal­les­sa ja ovat eri osal­lis­tu­jien muo­kat­ta­vis­sa ja kä­si­tel­tä­vis­sä. Etä­ko­kouk­set ovat yksi vaih­to­ehto pi­tää ko­kouk­sia, kun ha­lu­taan sääs­tää ai­kaa.

Di­gi­taa­li­set vies­tin­tä­vä­li­neet aut­ta­vat vies­ti­mään yh­dis­tyk­sen ja jär­jes­tön toi­min­nas­ta nyky­ai­kai­ses­ti, hou­kut­te­le­vas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Hyö­dyn­tä­mäl­lä so­si­aa­lis­ta me­di­aa voi­daan ta­voit­taa po­ten­ti­aa­li­sia jä­se­niä ja li­sä­tä vies­tin­nän moni­puo­li­suut­ta ja in­nos­ta­vuut­ta.

Val­men­nuk­ses­sa tu­tus­tu­taan mak­sut­to­miin ja help­po­käyt­töi­siin, ver­kos­ta löy­ty­viin työ­ka­lui­hin, jot­ka hel­pot­ta­vat ja no­peut­ta­vat yh­dis­tyk­sen tai jär­jes­tön työs­ken­te­lyä. Työ­ka­lu­ja voi­daan käyt­tää sekä jä­sen­ten vä­li­seen että ulos­päin suun­tau­tu­vaan vies­tin­tään ja yh­teis­työ­hön.

Val­men­nuk­sen ai­ka­na har­joi­tel­laan työ­ka­lu­jen käyt­töä käy­tän­nös­sä sekä teh­dään va­paa­eh­toi­nen ke­hi­tys­suun­ni­tel­ma (1 op) työ­ka­lu­jen käyt­töö­not­ta­mi­sek­si omas­sa jär­jes­tös­sä. Ta­voit­tee­na on saa­da kä­si­tys tar­jol­la ole­vis­ta työ­ka­luis­ta, var­muut­ta nii­den käyt­töön sekä tu­kea uu­den­lais­ten työs­ken­te­ly- ja vies­tin­tä­ta­po­jen jal­kaut­ta­mi­seen käy­tän­töön.

Aika
ti 20.3.
ti 27.3.
ti 3.4.
ti 10.4.
ti 17.4.
klo 18.30-20

Li­säk­si osal­lis­tu­jien käy­tös­sä on Face­book-ryh­mä, mis­sä ryh­mä voi kes­kus­tel­la ja ky­sel­lä kou­lut­ta­jal­ta lisä­tie­to­ja.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

”Oli en­sim­mäi­nen ko­ke­mus verk­ko­val­men­nuk­ses­ta ja sii­tä jäi erit­täin po­si­tii­vi­nen mie­li. Kii­tos täs­tä mu­ka­vas­ta ko­ke­muk­ses­ta ja hy­vis­tä opeis­ta!”

”Val­men­nuk­sen si­säl­tö oli hyvä. Kä­te­vää, että tal­len­teet voi kat­soa jäl­ki­kä­teen.”

Koh­de­ryh­mä

Val­men­nus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat op­pia käyt­tä­mään digi­tai­to­ja ryh­mä­työn tu­ke­na ja hyö­dyn­tää so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via vies­tin­näs­sä. Val­men­nus so­pii esi­mer­kik­si yh­dis­tys­ten, jär­jes­tö­jen ja va­paa­eh­tois­työn edus­ta­jil­le, joil­la on pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä. Val­men­nuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ja pil­vi­pal­ve­lu­jen käy­tös­tä.

Kou­lut­ta­ja KTM, Jen­ni Ris­sa­nen Paju Con­sul­ting Oy:stä on kou­lut­ta­nut laa­jas­ti digi­tai­to­ja eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le. Jat­ku­vas­ti uu­dis­tu­vat oh­jel­mis­tot tar­jo­a­vat meil­le pal­jon apua töi­den te­ke­mi­seen ja ar­jen jär­jes­te­lyyn. Käy­tän­nös­sä mo­net meis­tä käyt­tä­vät vain mur­to-osaa eri­lais­ten oh­jel­mis­to­jen tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Jen­nin ta­voit­tee­na on aut­taa käyt­tä­jiä saa­maan työ­ka­luis­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon irti, jot­ta niis­tä oli­si ai­dos­ti apua ja hyö­tyä – ei vain ai­het­ta li­sä­tä har­mai­ta hiuk­sia.

Si­säl­tö

1. Maa­il­ma muut­tuu, pi­täi­si­kö mei­dän­kin?

2. Pil­vi­pal­ve­lut yh­teis­työn tu­ke­na

3. Työ­ka­lu­ja vies­tin­tään

4. Koti­sivu digi­vies­tin­nän lip­pu­lai­va­na

5. So­si­aa­li­nen me­dia yh­dis­tyk­sen ja jär­jes­tön ääni­tor­ve­na

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.3.2018 men­nes­sä

Har­ras­tuk­sis­ta hy­vin­voin­tia20186.12.2015